Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya miljökvalitetsnormer för vattendrag påverkade av storskalig vattenkraft

Vattendelegationerna i Sveriges fem vattendistrikt har tagit beslut om nya miljökvalitetsnormer för vattendrag som är påverkade av storskalig vattenkraft

Beslutet är ett första steg i arbetet med att fullt ut använda den nya lagstiftningen om vattenkraft och miljökvalitetsnormer för vatten. Exempelvis föreslår vattenmyndigheterna att man tillämpar mindre stränga krav för 70 procent av vattendragen i landet som påverkas av storskalig vattenkraft. Anledningen är att miljöförbättrande åtgärder som exempelvis fiskvägar och tappning i torrfåror annars skulle ge en för stor påverkan på Sveriges balanskraft och elproduktion.

Beslutet omfattar 658 vattenförekomster som utpekats som kraftigt modifierade i 18 huvudavrinningsområden. Förslagen har varit ute för samråd under perioden 2 maj till 30 september 2018. Efter delegationernas beslut blir miljökvalitetsnormerna gällande i det egna vattendistriktet.

  • För Bottenvikens vattendistrikt omfattar beslutet 182 vattenförekomster i tre huvudavrinningsområden: Lule älv, Skellefte älv och Ume älv. God ekologisk potential ska fortsatt gälla för 60 vattenförekomster. Mindre strängt krav tillämpas för 122 vattenförekomster.
  • För Bottenhavets vattendistrikt omfattar beslutet 416 vattenförekomster i åtta huvudavrinningsområden: Gideälven, Ångermanälven, Indalsälven, Ljungan, Delångersån, Ljusnan, Hamrångeån och Dalälven. God ekologisk potential ska fortsatt gälla för 83 vattenförekomster. Mindre strängt krav tillämpas för 333 vattenförekomster.
  • För Norra Östersjöns vattendistrikt omfattar beslutet 4 vattenförekomster inom Kolbäcksåns avrinningsområde. God ekologisk potential ska fortsatt gälla för samtliga.
  • För Södra Östersjöns vattendistrikt omfattar beslutet 4 vattenförekomster inom huvudavrinningsområdena Motala ström och Helgeå. God ekologisk potential ska fortsatt gälla för samtliga.

  • För Västerhavets vattendistrikt omfattar beslutet 52 vattenförekomster i fyra huvudavrinningsområden: Nissan, Ätran, Lagan och Göta älv. God ekologisk potential ska fortsatt gälla för 22 vattenförekomster. Mindre strängt krav tillämpas för 30 vattenförekomster.

Nästa steg i vattenmyndigheternas arbete är att se över miljökvalitetsnormer och åtgärdsbehov för vattendrag med vattenkraftverk som idag inte är utpekade som kraftigt modifierade. Målet är att vara klar senast december 2021.

Huvuddokument, bilagor och åtgärdsplaner finns på respektive distrikts sida om beslutet.

Kontaktperson

Joakim Kruse, Vattenvårdsdirektör, Vattenmyndighetens kansli, 0611-34 92 61

 

Kontakt