Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tydligare styrning utvecklar Sveriges djurskyddskontroll

Svartvita kort på bete

Nu stärks länsstyrelsernas representation i rådet för djurskyddskontroll, för att få tydligare styrning och stöd. Det är en av nyheterna som presenteras i Jordbruksverkets sammanställning av länsstyrelsernas djurskyddskontroller under 2018.

Jordbruksverket och länsstyrelserna har tillsammans tagit fram mål för djurskyddskontrollen. Enligt målen bör arbetet genomföras på likartat sätt i hela landet. Nu skapas ännu bättre förutsättningar för det genom att Jordbruksverket tillsätter ytterligare två ledningsrepresentanter från länsstyrelserna i det gemensamma rådet för djurskyddskontroll, där Jordbruksverket, Livsmedelsverket och länsstyrelserna ingår.

Färre kontroller under 2018

Jordbruksverkets sammanställning av djurskyddskontrollerna 2018 visar att länsstyrelserna gjorde 10 386 kontroller vilket kan jämföras med 10 828 under 2017. Jordbruksverket konstaterar i sin sammanställning att antalet kontroller har sjunkit trots att länsstyrelsernas årsarbetskrafter ökat med 17 i landet. Jordbruksverket påpekar att det fortfarande finns skillnader mellan länsstyrelsernas resursåtgång och måluppfyllelse.

Torkan påverkade antalet kontroller i Västernorrland

I Västernorrland gjordes 266 djurskyddskontroller 2018, jämfört med 274 kontroller 2017.

– För Västernorrlands del skiljer inte totalantalet kontroller så mycket. Efter den kraftiga torkan ställde vi in ett projekt med särskilda installningskontroller som hade planerats under hösten. Det fanns då en utbredd oro hos djurhållarna över foder- och strötillgång, och en växande slaktkö som gjorde att djur gick ute längre än vanligt. Under de omständigheterna valde vi att ställa in projektet, säger länsveterinär Helén Löfblad på enheten för jordbrukarstöd och veterinär i Västernorrland.

Konsekvensen blev att antalet normalkontroller blev färre än planerat. Antalet normalkontroller i Västernorrland har ändå överstigit antalet anmälningskontroller vilket ligger i linje med målbilden. Det ligger i vårt uppdrag att bedriva ett förebyggande arbete genom normal planerad kontroll.

– Övertagandet av polisens uppgifter har inneburit mycket extra arbete i samband med verkställande av omhändertagandebeslut, säger Helén Löfblad.

Med bra stöd och styrning kan måluppfyllelsen öka

Jordbruksverket har genomfört revisioner av länsstyrelserna och en generell slutsats är att det finns en hög kompetens, ett stort engagemang och en delaktighet i arbetet med djurskyddskontrollen. De länsstyrelser som har en tydlig ledning och styrning och kommunicerar ut verksamhetens mål till medarbetarna tenderar generellt att ha en högre måluppfyllelse.

– Andra viktiga framgångsfaktorer är att ha en tydligt strukturerad prioritering och att använda varandras goda exempel för att likrikta kontrollverksamheten. Det arbete som pågår kommer att intensifieras, bland annat inom Rådet för djurskyddskontroll, säger Katarina Andersson, avdelningschef på Jordbruksverket.

Mer information

Enligt djurskyddsförordningen ska Jordbruksverket, Livsmedelsverket och länsstyrelserna samverka i det gemensamma Rådet för djurskyddskontroll, för att djurskyddskontrollen ska utvecklas i syfte att bli mer rättssäker, likvärdig och effektiv.

Rådet ska särskilt:

  1. samordna löpande strategiska frågor som rör djurskyddskontrollen
  2. identifiera områden där samsyn och samverkan inom kontrollen brister.

Jordbruksverket ska senast den 31 december varje år rapportera resultatet och effekterna av rådets arbete till Regeringskansliet.

Kontaktpersoner

Helén Löfblad, länsveterinär, Länsstyrelsen Västernorrland, 0611-34 91 98.
Katarina Andersson, avdelningen för djurskydd och hälsa, Jordbruksverket, 036-15 50 68

Här kan du ta del av Jordbruksverkets rapport Djurskyddskontrollen 2018länk till annan webbplats

Kontakt