Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Den 8 april är det romernas nationaldag

Romska flaggan

Idag är det en viktig dag för romer från olika grupper och länder. En dag med såväl glädje och skratt som med sorg och tårar.

Romer är en av Europas äldsta etniska minoriteter och utgör cirka 12-15 miljoner av den europeiska befolkningen. Under århundraden har romerna utsatts för allvarlig diskriminering och är fortfarande en av de mest utsatta grupperna i Europa. Trots detta har man bevarat sin egen kultur och sina egna traditioner.

Nationaldagsfirande

I ett fyrtiotal länder arrangerar idag aktiviteter såsom ljuständning, plantering av träd samt minnesceremonier för romer som fallit offer för övergrepp. Man lägger blommor i vattendrag eftersom vatten symboliserar renhet och helande. Nationaldagen till minne av att den första internationella romska kongressen hölls i London 1971.

Inget eget land, men gemensamma symboler

Romerna har inget eget land. Trots att romerna är splittrade och bor i alla världens kontinenter finns det ändå gemensamma symboler man kan enas kring. En av dessa är den romska nationaldagen, en annan är den romska flaggan. Flaggans blåa färg symboliserar himlen, den gröna jorden och hjulet vandringen från Indien (romernas framåtskridande).

Sveriges nationella minoriteter

1999 anslöt sig Sverige till Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter. Samma år erkände riksdagen fem nationella minoriteter och deras språk. Sverige har fem erkända nationella minoriteter: romer, judar, samer, sverigefinnar och tornedalingar. De historiska minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli. Gemensamt för minoritetsgrupperna är att de har befolkat Sverige under lång tid samt att de utgör grupper med en uttalad samhörighet. De har även en egen religiös, språklig eller kulturell tillhörighet och en vilja att behålla sin identitet.

Länsstyrelsens arbete med nationella minoriteter

Regeringens minoritetspolitik omfattar frågor om skydd och stöd för de nationella minoriteterna och de historiska minoritetsspråken. Länsstyrelserna ska samordna och följa upp hur Sveriges minoritetspolitik genomförs i landet. Att stärka skyddet av de nationella minoriteterna är en del av Sveriges arbete med att värna om de mänskliga rättigheterna.

Här kan du läsa mer om nationella minoriteter

Kontakt