Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Sänkta anslag för naturvården 2019

Skog

2019 års statsbudget innebär en halvering av anslagen för skydd och förvaltning av värdefull natur. Idag presenterar naturvårdsverket fördelningen av bidrag till länsstyrelsernas naturvårdsarbete.

Bidraget för reservatsbildning i länet minskas med 80 procent, och medlen till skötsel och förvaltning av länets skyddade natur med drygt 40 procent. Det blir ett stopp för LONA-bidragen som erbjudit statsbidrag till lokala naturvårdsinitiativ. Satsningarna på naturnära jobb och våtmarker avbryts. Även bidragen till rovdjursförvaltningen och åtgärdsarbetet för hotade arter minskar.

- Vi anpassar oss nu till dessa nya förutsättningar, och justerar i planeringen av årets verksamhet, säger Torbjörn Engberg enhetschef på länsstyrelsens enhet för skyddad natur.

Den kraftigaste neddragningen hamnar på ersättningar till markägare i samband med bildande av naturreservat. Konsekvensen blir att enskilda markägare får vänta längre på utbetalningar.

- Här har vi en av de största utmaningarna. Det tar lång tid att bilda ett naturreservat, och mycket av de här neddragningarna var redan intecknade. Det är svårt att snabbt göra en så kraftig inbromsning i skyddsarbetet.

Sänkningen av medlen för förvaltning av skyddad natur kommer påverka arbetet med att tillgängliggöra och löpande underhålla Skuleskogens nationalpark och länets 210 naturreservat.

- De här pengarna går till sköta om och vårda de naturvärden som finns i våra skyddade områden, men de används också till att tillgängliggöra områdena med vandringsleder, övernattningsstugor, dass, vindskydd och så vidare. Följden av minskad budget är förstås att vi kan göra mindre av de här åtgärderna, säger Torbjörn Engberg.

Bidraget för rovdjursförvaltning kommer minskas med 20 procent. Det här är bidrag som till stor utsträckning går till länsstyrelsens rovdjursinventering som bland annat ligger till grund för ersättningar till samebyarna.

- Vi måste nu säkra att neddragningarna inte påverkar inventeringarnas kvalitet och därmed underlaget för ersättning till samebyarna, säger Daniel Gustavsson, biträdande länsråd.

  • En del av förutsättningarna för länsstyrelsens naturvårdsarbete 2019:
    Bidraget för markersättningar till markägare i samband med reservatsbildning, minskas med 80 procent från 35 till 7 miljoner kronor.
  • Den särskilda pott, som funnits avsatt för ersättning till skogsägare med hög andel nyckelbiotop på sin mark, tas bort. 2018 använde länsstyrelsen cirka 5 miljoner kronor från denna pott.
  • Bidraget för skötsel och förvaltning av Skuleskogens nationalpark, världsarvet Höga Kusten samt länets 210 naturreservat minskas med drygt 40 procent.
  • Den lokala naturvårdssatsningen, LONA, som sedan 2004 gett statsbidrag till lokala initiativ för naturvård och friluftsliv, stoppas. Inga nya ansökningar antas, endast redan pågående projekt får bidrag.
  • Naturnära jobb, satsningen för att skapa vägar till jobb för personer som är nyetablerade i Sverige eller som varit utan jobb en längre tid, avslutas. Under 2018 omfattade satsningen omkring 150 personer i Västernorrland.
  • Den särskilda våtmarkssatsningen som påbörjades 2018, och som syftat till att restaurera våtmarker och höja grundvattennivåerna, avbryts.
  • Bidraget till rovdjursförvaltning minskas med cirka 25 procent från 2,4 till 1,8 miljoner kronor.
  • Bidraget till arbetet med åtgärdsprogram för hotade arter minskas med en 600 000 kronor, vilket motsvarar 29 procent.

Kontakt

Torbjörn Engberg

Enhetschef, Enheten för skyddad natur