Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Läget i länet för miljömålen 2018

Sundsvallsbukten

Sundsvallsbukten

Den centrala slutsatsen utifrån miljömålsbedömningen 2018 är att inget av de tolv miljökvalitetsmålen som länsstyrelsen bedömt på regional nivå, har uppnåtts.

Trots att länet i dagsläget inte uppfyller något av miljömålen, ser vi ljusglimtar på mer övergripande, regional nivå. Under året har ett positivt förändringsarbete tagit fart där olika aktörer, såväl offentliga som privata, samarbetar allt mer utifrån Agenda 2030 som gemensam inramning.

Region Västernorrland har i bred samverkan initierat arbetet med att ta fram en ny, regional utvecklingsstrategi, med en uttalad ambition att tydligt lyfta in Agenda 2030 och hållbarhetsperspektiven. Detta gynnar och förstärker det regionala hållbarhetsarbetet, däribland miljömålsarbetet.

- Inom vissa målområden går arbetet framåt, även om vi inte når målen idag. Utsläppen av växthusgaser fortsätter att minska i Västernorrland tack vare att stor del av energiomsättningen baseras på förnybar energi. En stor utmaning ligger i att minska klimatpåverkan från transportsektorn. Flera kommuner jobbar målmedvetet med aktiviteter kopplade till Giftfri miljö/vardag. Trenden för God bebyggd miljö är fortsatt positiv och ett aktivt arbete pågår inom översiktsplanering. I Västernorrland kan vi njuta av jämförelsevis frisk luft och grundvatten av god kvalité, men ytterligare åtgärder krävs för att uppnå målen, säger Rebecka Bjurhall, länsstyrelsen Västernorrland.

De viktigaste utmaningarna i länet

Generellt är utvecklingen desto mer negativ för de mål och preciseringar som rör biologisk mångfald. De viktigaste utmaningarna handlar om att bevara en tillräcklig mängd biologiskt värdefull skog, motverka fortsatt fragmentering och förbättra förutsättningarna för ett levande jordbruk i hela länet. Inom vattenmålen behövs bättre kunskapsunderlag samtidigt som befintlig vattenskyddslagstiftning kan nyttjas mer.

- Vi jobbar kontinuerligt för förbättrade kunskapsunderlag och fler utbildningsinsatser för ökad medvetenhet inom olika hållbarhetsfrågor. Vi kan och bör arbeta ännu mer strategiskt med tillsyn och tillämpning av befintliga styrmedel. Det är fortsatt viktigt med ett aktivt omställningsarbete i bred samverkan mellan alla berörda parter, säger Rebecka Bjurhall, länsstyrelsen Västernorrland.

Mer information om våra regionala miljömål

Kontakt