Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Edskullen – ett nytt naturreservat

Edskullens naturreservat

Edskullens naturreservat

Länsstyrelsen har den 17 december beslutat om att bilda naturreservatet Edskullen i Kramfors kommun.

Syftet med reservatet är att bevara biologisk mångfald och en värdefull naturmiljö. Information om naturvärdena och hur man tar sig till reservatet kommer att läggas ut på länsstyrelsens webbplats under Besök och upptäck.

- Länet har nu 210 naturreservat och en nationalpark. Dessa omfattar cirka 1,3 % av den produktiva skogsmarken i länet, berättar Torbjörn Engberg, chef för enheten Skyddad natur.

Gammal grannaturskog med inslag av lövträd och tallar

Reservatet omfattar 51 hektar, varav det mesta är produktiv skogsmark. Det är beläget 18 kilometer väster om Kramfors.

Området som nu skyddas ligger på och invid berget Edskullen som når 420 meter över havet. Skogen utgörs av gammal grannaturskog med inslag av lövträd och tallar. Berget har en brant och bördig norrsluttning och nedanför den rinner en bäck, vilket sammantaget ger ett fuktigt lokalklimat som gynnar floran av lavar och vedsvampar. Toppen av berget präglas av luckig och senvuxen höghöjdsskog med hög grad av vildmarkskänsla, även här finns rikligt med hänglavar.

Ingen framtida skötsel av reservatet

I reservatet kommer ingen framtida skötsel att ske, utan skogen ska lämnas för fri utveckling. En skogsbilväg leder ända fram till reservatsområdet. I övrigt finns inga stigar och några anordningar för friluftsliv kommer inte att anläggas i reservatet.

Film från Edskullens naturreservat

Kontakt