Publiceringsdatum: 9 augusti 2018

Senast uppdaterad: fredag 10 augusti, 09.38

Eldningsförbudet justeras i Västernorrlands län

Länsstyrelsen har efter dagens bedömningsmöte i samråd med räddningstjänsterna i länet beslutat att återgå till det ursprungliga eldningsförbudet som infördes den 2 juni.

Beslutet kommer att träda i kraft under morgondagen, fredag klockan 12.00. Justeringarna innebär att det nu inte enbart är tillåtet att grilla på egen tomtmark.

Eldningsförbudet återgår till det ursprungliga, där det blir tillåtet att grilla på egen tomtmark eller motsvarande samt på i förväg iordningsställda grillplatser. Med iordningsställd grillplats menas en grillplats byggd av betong, sten eller liknande. Tillfälligt anordnade grillplatser av sten eller stockar uppfyller inte kraven för en säker grillplats.

Risken för att en brand ska uppstå i skog och mark har minskat. Det är nu fuktigare på ytan men fortfarande torrt på djupet, därför är grillning enbart tillåtet på förberedda iordningsställda grillplatser och grillar på egen tomt eller motsvarande. Grillen måste vara upphöjd från marken så att värmen inte går ner i marken, säger Torbjörn Westman beredskapsdirektör på Länsstyrelsen Västernorrland.

Bedömningen att ändra eldningsförbudet är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd med länets räddningstjänster. Trots det uppmanar räddningstjänsterna till fortsatt försiktighet.

Fortsatta bedömningar och analyser av SMHI:s brandriskdata görs av räddningstjänsterna. Om brandrisken ökar väsentligt kan nytt eldningsförbud införas.

Kontakt