Publiceringsdatum: 18 juli 2018

Senast uppdaterad: onsdag 15 augusti, 15.42

Frågor och svar om eldningsförbudet i Västernorrlands län

För att underlätta för räddningstjänsterna i länet listas nedan frågor som har inkommit angående eldningsförbudet. Frågorna och svaren finns både på svenska och engelska.

Frågor och svar

Varför är det eldningsförbud?

För att minska riskerna för en större skogsbrand. Det är fortfarande torrt i marken och riken finns att eld kan sprida sig och göra att stora arealer skog brinner ner. Därför är det viktigt att vi undviker att elda direkt på marken för att minska risken för bränder.

Vem beslutar om eldningsförbud?

I Västernorrlands län är det länsstyrelsen som beslutat om förbudet men beslutet har fattats i samverkan med länets räddningstjänster.

Vem får ge dispens från förbudet?

Räddningstjänsten i den kommun som är aktuell kan ge dispens. Dispens ger endast i undantagsfall vid exempelvis större arrangemang där det finns en ordnad beredskap och iordningsställt för att hantera brandriskerna.

Får jag tända en eld med ved i en i iordningsställd grillplats på exempelvis en badstrand eller i ett naturreservat?

Ja, om det är en ordentligt avgränsad grillanordning, exempelvis en betongring. Det gäller dock att iaktta stor försiktighet och att ha utrustning för att snabbt kunna släcka.

Får jag använda en engångsgrill?

Nej, engångsgrillar kan lätt överföra värme till underlaget och det kan lätt spridas aska och glöd från dessa. Därför ska dessa inte användas, varken på hemmaplan eller någon annanstans.

Får jag grilla på campingplatsen?

Ja. Men bara om du har en ordentlig grill som inte kan sprida glöd eller värme till underlaget och om det sker på ett icke brännbart underlag, t.ex kortklippt gräs eller grus och på behörigt avstånd från skogen. Dessutom ska släckutrustning som snabbt ska kunna användas finnas i beredskap.

Får jag elda med en gasolbrännare på stekhäll på campingplatsen?

Ja. Om det sker på ett icke brandfarligt underlag, t.ex kortklippt gräs eller grus och på behörigt avstånd från skogen.

Får jag använda ett spritkök eller annat friluftskök eldat med gasol, bensin eller fotogen ute i skogen?

Ja. Men bara på en iordningsställd grillplats eller på annan plats med icke brännbart underlag som exempelvis grus eller sand med behörigt avstånd till brännbar mark.

Får jag grilla hemma på gården i hyreshuset eller bostadsrätten där jag bor?

Ja. Men bara om du har en ordentlig grill som inte kan sprida glöd eller värme till underlaget och om det sker på ett icke brännbart underlag, t.ex kortklippt gräs eller grus och på behörigt avstånd från skogen. Dessutom ska släckutrustning som snabbt ska kunna användas finnas i beredskap.

Får jag använda en elgrill?

Ja, en elgrill är mer att jämföra med en spis. Var bara uppmärksam med riskerna med att säkringar och annat kanske inte är dimensionerade för att klara en elgrill.

Får jag grilla hemma på tomten?

Ja. Men bara om du har en ordentlig grill som inte kan sprida glöd eller värme till underlaget. Med den egna tomten avses egen tomtmark med kortklippt gräs, och med behörigt avstånd till skog. Dessutom ska släckutrustning som snabbt ska kunna användas finnas i beredskap.

Får jag använda gasolköket i husvagnen?

Ja, men var som vanligt försiktig när du använder öppen låga inomhus.

Får jag röka fisk i en rökanordning hemma på tomten?

Ja, om anordningen är brandsäker på samma sätt som en ordentlig grill.

Vad gör jag om jag ser någon som bryter mot eldningsförbudet?

Börjar med att berätta om att det är eldningsförbud. Den personen kanske inte har förstått vad det är som gäller. Om du fortfarande inte får någon respons trots att de blivit upplysta om förbudet kan du ringa polisen på 114 14. Om situationen är akut ska du dock alltid ringa 112. Är du orolig eller har frågor om bränderna kan du ringa informationsnumret 113 13.

Får jag tända ljus på en kyrkogård?

Nej. Inte så länge eldningsförbudet råder.

Får jag elda i kaminen till vår badtunna hemma på tomten?

Ja, om anordningen är brandsäker. Det gäller dock att iaktta stor försiktighet.

Får jag elda i kaminen till en badtunna på allmän plats?

Ja, om anordningen är brandsäker. Det gäller dock att iaktta stor försiktighet.

Får jag elda i vedeldad bastu hemma på tomten?

Ja, en bastu är att betraktas som inomhus. Vi uppmanar dock till stor försiktighet även vid eldning inomhus.

Får jag elda i vedeldad bastu på allmän plats?

Ja, en bastu är att betraktas som inomhus. Vi uppmanar dock till stor försiktighet även vid eldning inomhus.

Vad gäller vid övnings- och tävlingsskytte i terräng?

Svenska jägareförbundet rekommenderar att man undviker övnings- och tävlingsskytte med kulvapen i terräng när det råder extrem torka. På deras hemsida kan man läsa mer om brandrisken vid skytte.

www.jagareforbundet.selänk till annan webbplats

Får jag tända marschaller?

Nej. Det kan lätt ta eld i marken på grund utav värmen från marschallen. Marschaller får enbart tändas om den står på en i förväg iordningsställd grillplats gjord av sten, betong eller liknande. som förhindrar värmen att gå ner i marken.

In English

Why is there a fire ban?

To reduce the risk of a larger forest fire. The fields are so dry that a spark or flying glow from a fire can cause large areas of forest to burn down. Therefore, it is important that we avoid open flames to reduce the risk of fires.

Who decides on fire bans?

In the county of Västernorrland, the county administrative board has decided on the ban but the decision has been taken in cooperation with the county's rescue services.

Who can give the waiver of the ban?

The rescue service in the municipality in question may give a dispensation. Dispension only provides for exceptional arrangements, for example, in larger arrangements where there is an orderly preparedness and emergency response to deal with fire hazards.

Can I light a fire with wood in an on-site barbecue area, for example on a beach or in a nature reserve?

Yes, if there is a properly defined grill device, such as a concrete ring. However, it is important to take great caution and to have equipment to quickly extinguish the fire.

Can I use a one-time grill?

No, single grills can easily transfer heat and it can easily spread ash and glow from them. Therefore, these should not be used, either at home or elsewhere.

Can I barbeque at the campsite?

Yes. If it occurs on a non-flammable surface, for example short cut grass and at a proper distance from the forest. However, it is important to take great caution and to have equipment for quick extinguishing.

Can I cook with a gas burner on the stove at the campsite?

Yes. If it occurs on a non-flammable surface, for example short cut grass and at a proper distance from the forest.

Can I use a spirit stove or other open-air kitchen fired with gasoline or kerosene in the woods or on the beach?

No, these may ignite a dry surface or be used incorrectly.

Can I barbeque at the backyard at the apartment house where I live?

Yes. If it occurs on a non-flammable surface, for example short cut grass and at a proper distance from the forest. However, it is important to take great caution and to have equipment for quick extinguishing.

Can I use an electric grill?

Yes, an electric grill is more like a stove. Just pay attention to the risks that fuses and other may not be dimensioned to handle an electric grill.

Can I barbeque at home in my yard?

Yes. But only if you have a proper grill that can not spread glow or heat to the substrate. By its own plot is meant its own plot of land with short cut grass, and with authorized distance to forest. In addition, extinguishing equipment that can be used quickly is in standby.

Can I use the gas cooker in the caravan?

Yes, but be as usual careful when using open flame indoors.

Can I smoke fish in a smoke device at home in my yard?

Yes, if the device is fireproof in the same way as a proper grill.

What do I do if I see someone who violates the fire ban?

Start by telling that there is a fire ban. That person may not have understood what it is about. If you still do not receive a response, please help the police via 112 or 114 14 depending on how urgent it is.

Can I light candles in a cemetery?

No. Not as long as the fire ban exists.

Can I make a fire at the fireplace to our hot tub at home in my own yard?

Yes, if the device is fireproof. However, it is important to take great caution.

Can I make a fire at the fireplace to a hot tub in a public place?

Yes, if the device is fireproof. However, it is important to take great caution.

Can I use a wood-burning sauna at home?

A sauna is to be considered indoors. However, we urge great caution even in the case of indoor heating.

Can I use a wood-burning sauna in a public place?

A sauna is to be considered indoors. However, we urge great caution even in the case of indoor heating.

Can I light outdoor torches?

No. It can easily take fire in the ground due to the heat from the torch. Outdoor torches may only be lit if placed on a pre-ordered barbecue area made of stone, concrete or similar. which prevents heat from entering the ground.

Var kan jag läsa mer?

Läs mer om eldningsförbudet

Kontakt