Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tunnorna i Sundsvallsbukten – Bygglim slutredovisar en undersökningsplan

Del av Sundsvallsbron

Bygglim Sverige AB har lämnat in den sista delrapporten i den överenskomna undersökningsplanen gällande tunnorna i Sundsvallsbukten. Länsstyrelsen kommer nu att granska slutredovisningen.

Syftet med undersökningsplanen är att med säkerhet veta hur tunnorna och området kring dem ska undersökas på bästa sätt. Planen ska säkerställa att man får fram data som representerar föroreningssituationen för området så att det går att genomföra en bedömning av eventuella risker för människa och miljö. Planen är ett underlag för länsstyrelsens fortsatta arbete med ärendet.

Tre delmoment

Planen omfattar tre delmoment som har redovisats till länsstyrelsen i enlighet med det avtal som Bygglim Sverige AB slöt med Länsstyrelsen Västernorrland under 2016.

Tunnorna i Sundsvallsbukten: Bygglim redovisar den andra av tre delrapporter

Den första delen var en sammanfattande rapport om det aktuella kunskapsläget. Den andra delen var framtagande av en metodik för miljöriskbedömning för tunnor i havsmiljö.

Den sista av tre delarna har nu kommit in till länsstyrelsen. Den innehåller ett förslag till undersökningsplan. I och med detta, har Bygglim fullföljt sin del i avtalet med länsstyrelsen.

Bygglim har på eget initiativ beslutat att ta fram och finansiera undersökningsplanen. Avtalet fastställer dock inte något ansvar för de undersökningar som det finns förslag på i planen.

Vad händer nu?

Länsstyrelsen kommer nu att läsa igenom och granska slutredovisningen. Planen är omfattande och komplex, och utgör ett viktigt underlag inför att länsstyrelsen ska ta ställning till genomförande av undersökningar av området.

Bakgrund

Mellan åren 1952-1964 sänktes uppskattningsvis 23 000 tunnor med bland annat kvicksilverhaltigt avfall i Sundsvallsbukten. Avfallet bestod av rester från tillverkning av vinylklorid, vilket används som råvara vid tillverkning av PVC.

Vinylklorid tillverkades i Stockvik mellan åren 1945-1968 av Stockholm Superfosfat Fabriks AB, som senare kom att heta Fortum Ljunga Kraft AB. PVC-tillverkningen fortsatte efter det att vinylkloridtillverkningen upphört i Stockvik. Bygglim Sverige AB övertog PVC-tillverkningen 1985.

Kontakt