Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Naturreservatet Rågsvedjeberget har blivit större

Bild på Rågsvedjebergets naturreservat

Foto: Åsa Michold

Länsstyrelsen har den 19 juni beslutat om att utvidga naturreservatet Rågsvedjeberget i Sollefteå kommun.

Syftet med utvidgningen är liksom i det ursprungliga reservatet att bevara biologisk mångfald i form av höga skogliga naturvärden. I området finns bland annat tallar som är flera hundra år gamla.

– Länet har 209 naturreservat och en nationalpark. Dessa omfattar cirka 1,3 % av den produktiva skogsmarken i länet, berättar Torbjörn Engberg, chef för enheten Skyddad natur.

Rågsvedjebergets naturreservat

Det ursprungliga reservatet som inrättades 1998 omfattade 46 hektar. I och med utvidgningen omfattar reservatet nu 179 hektar, varav 163 hektar är produktiv skogsmark. Reservatet ligger 4 kilometer söder om Näsåker.

Det ursprungliga reservatet domineras av grannaturskog med rikligt med granar som är över 200 år och stora mängder av död ved. I den del som nu tillkommer dominerar naturvärden av tall men det finns höga granvärden även här. I sydbranten av Rågsvedjeberget återfinns de högsta naturvärdena, där växer månghundraårig tallnaturskog som är obetydligt påverkad av människan. Det finns bitvis också inslag av gamla och grova lövträd. Reservatet präglas av en en rik flora av ovanliga vedsvampar.

För att binda ihop skog som har mycket höga naturvärden, har mindre partier skog utan speciella naturvärden i den centrala delen av reservatet inkluderats. Länsstyrelsen anser att det är av stort värde för framtiden att skydda ett större sammanhängande område. Då undviks framtida avverkningar som splittrar upp arters livsmiljöer och försämrar deras förmåga att sprida sig.

I grandominerade delar av reservatet kommer ingen framtida skötsel att ske, utan de ska lämnas för fri utveckling. I talldominerade delar däremot är det för naturvärdenas framtid mest positivt om naturvårdsbränning kan utföras. Beslut och skötselplan är därför utformade för att kunna bränna dessa delar.

Här kan du läsa mer om reservatet

Här kan du läsa beslutet i sin helhet Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt