Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fastställda bevarandeplaner för Natura 2000-områden

Länsstyrelsen har den 4 juni 2018 fastställt uppdaterade bevarandeplaner (enligt 17 § förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.) för 36 befintliga Natura 2000 områden.

Bevarandeplanerna har varit på remiss till berörda och medför i sig inga nya regler med direkt rättsverkan för någon part. Fastställandet kan därför inte överklagas.

Bevarandeplanen beskriver varje enskilt Natura 2000-område, vilka naturvärden som ska bevaras, bevarandemål och vilka åtgärder som behövs för att nå dessa. Planen beskriver även vilka åtgärder som eventuellt kan hota de arter och naturtyper som ska skyddas.

Bevarandeplanerna utgör ett viktigt underlag vid tillståndsärenden, såväl för myndigheter som för konsulter och enskilda. Bevarandeplanerna finns tillgängliga i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad naturlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För upplysningar om bevarandeplanerna kontakta länsstyrelsens enhet för skyddad natur, telefon: 0611-34 90 00.

Kontakt