Publiceringsdatum: 13 april 2018

Senast uppdaterad: onsdag 23 maj, 12.02

Fördelning av fasta valkretsmandat för Sundsvalls kommun för mandatperioden 2018-2022

Beslut 13 april 2018. Länsstyrelsen beslutar att antalet fasta valkretsmandat i Sundsvalls kommun för mandatperioden 2018-2022 ska vara totalt 72 som ska fördelas mellan valkretsarna enligt följande.

Valkretsar

Valkrets

Antal röstberättigade

Antal mandat

Sundsvalls Första

38 545

36

Sundsvalls Andra

38 806

36

Summa

77 351

72

Kungörelsedelgivning

Kungörelse om detta beslut ska inom tio dagar från datum för detta beslut införas i Sundsvalls Tidning, Tidningen Ångermanland, Örnsköldsviks Allehanda samt i Post- och Inrikes Tidningar.

Motivering till beslutet

Kommunfullmäktige i Sundsvalls kommun har 81 mandat. Det är kommunfullmäktige som beslutar om antalet mandat utifrån antalet röstberättigade i kommunen. Antalet valkretsmandat avgörs av antalet röstberättigade. Statistik om antalet röstberättigade tas fram av Valmyndigheten. Antalet röstberättigade i Sundsvalls kommun per den 1 mars 2018 var 77 351.

För en kommun som är indelad i flera valkretsar består mandaten av fasta valkretsmandat och utjämningsmandat. Nio tiondelar av mandaten ska vara fasta valkretsmandat. För Sundsvalls kommun innebär detta att 72 mandat är fasta valkretsmandat och 9 mandat är utjämningsmandat.

De fasta mandaten ska vidare fördelas på två valkretsar; Sundsvalls Första och Sundsvalls Andra. Mot bakgrund av fördelningen av röstberättigade mellan valkretsarna ska de fasta mandaten fördelas i enlighet med nedan beräkning.

Fördelning mandat

Valkrets

Antal röstberättigade

Omgång 1

Rest

Omgång 2

Antal mandat

Sundsvalls Första

38 545

35

0,8775

1

36

Sundsvalls Andra

38 806

36

0,1400

0

36

Bestämmelser som beslutet grundas på

4 kapitlet 14 § vallagen (2005:837)

Mandaten i kommunfullmäktige i en kommun som är indelad i valkretsar består av fasta valkretsmandat och utjämningsmandat. Nio tiondelar av mandaten är fasta valkretsmandat. Om talet blir brutet när antalet fasta valkretsmandat beräknas, ska det rundas av till närmast lägre hela tal. Återstående mandat är utjämningsmandat.

4 kapitlet 15 § vallagen

Om en kommun är indelad i valkretsar, ska länsstyrelsen senast den 30 april det år då ordinarie val ska hållas besluta hur många fasta valkretsmandat som varje valkrets ska ha. Det ska göras på följande sätt.

Antalet personer som har rösträtt i kommunen delas med antalet fasta valkretsmandat och därefter delas antalet personer som har rösträtt i varje valkrets med det tal som blir resultatet av den beräkningen. Varje gång som antalet som har rösträtt i en valkrets är jämnt delbart med detta tal får den valkretsen ett mandat.

Om inte alla fasta valkretsmandat kan fördelas på detta sätt, får valkretsarna de återstående mandaten i tur och ordning efter de överskott som uppstår vid beräkningen. När överskottstalen är lika stora i två eller flera valkretsar, ska lotten avgöra vilken valkrets som ska få mandatet.

Du kan överklaga beslutet

Beslutet om antalet fasta valkretsmandat kan överklagas hos Valprövningsnämnden. Överklagandet ska skickas eller lämnas in till Länsstyrelsen Västernorrland, 871 86 Härnösand. Överklagandet ska ha kommit in till länsstyrelsen senast inom tre veckor från den dag beslutet kungjordes.

De som deltagit i beslutet

Beslutet har fattats av länsjurist Ulrica Åsberg med förvaltningshandläggare Gusten Windelhed som föredragande.

Diarienummer: 201-2696-2018.

Kontakt