Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny nationell strategi stärker länsstyrelsernas uppdrag om mäns våld mot kvinnor

Länsstyrelserna har uppdrag av regeringen att stödja och stärka regional samordning i syfte att motverka mäns våld mot kvinnor. Under 2017 pekades länsstyrelserna även ut som navet i genomförandet av den nya nationella strategin på regional nivå.

I början av april lämnade länsstyrelserna in sin samlade redovisning till regeringskansliet för 2017 års arbete med att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Regeringsuppdraget innebar att i respektive län bidra med kompetensstöd och stärka samordningen av insatser från till exempel socialtjänst, hälso- och sjukvård, skola, rättsväsendet och organisationer inom det civila samhället i syfte att motverka mäns våld mot kvinnor.

Den 1 januari 2017 trädde den nationella strategin att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor i kraft. Det inkluderar även barn som bevittnar våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Strategin betonar framför allt vikten av att utveckla våldsförebyggande insatser.

– Strategin har gett oss ett gemensamt ramverk och struktur för arbetet, vilket är positivt. Den har också inneburit att vi nu behöver ha ett breddat angreppssätt, som sträcker sig från tidiga förebyggande insatser till stöd och behandling, säger Ulrika Sandberg, utvecklingsledare vid Länsstyrelsen i Stockholms län.

Under året har länsstyrelserna påbörjat en anpassning av arbetet att inkludera det nya förebyggande perspektivet genom att identifiera nya aktörer för samverkan, så som kommunernas utbildnings-, kultur- och fritidsförvaltningar, näringslivet och civilsamhället. I strategin pekas även länsstyrelserna ut som navet i genomförandet av strategin på regional nivå, vilket inneburit att länsstyrelsernas roll som regionala samordnare har förtydligats.

Kommunerna, som har en nyckelroll att bedriva och utveckla det våldsförebyggande arbetet lokalt, uttrycker ett fortsatt behov av kompetens- och metodstöd från länsstyrelserna. Kommunerna identifierar även att strukturen för arbetet med mäns våld mot kvinnor behöver förbättras, den interna och externa samverkan behöver utvecklas och det våldsförebyggande arbetet behöver få större plats.

– Vi ser att kommunerna har ett fortsatt stort behov av stöd till samordning och kompetensstöd inom hela området mäns våld mot kvinnor och där kan länsstyrelserna utgöra ett viktigt stöd för att strategiarbetet ska få regionalt genomslag, säger Ulrika Sandberg.

För det kommande arbetet rekommenderar länsstyrelserna att det utvecklas uppföljningssystem med indikatorer som mäter strategiarbete på nationell, regional och lokal nivå för att öka likställigheten och möjliggöra nationella jämförelser. Dessutom att regeringen avsätter medel som främjar ny forskning inom det våldsförebyggande området som kan stimulera det fortsatta utvecklingsarbetet.

Kontakt