Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny rapport: Svårare för dem som står utanför bostadsmarknaden

Husfasader

Rapporten ”Bostadsförsörjning är mer än bostadsbyggande” avslutar Länsstyrelsens sexåriga uppdrag att stödja kommunernas arbete med bostadsförsörjning och att motverka hemlöshet. Under dessa sex år har förutsättningarna för dem som har svårt att komma in på bostadsmarknaden förvärrats.

Rapportförfattarna pekar på att de individuella förutsättningarna idag handlar mer generellt om svag ekonomi än till exempel brist på nätverk, funktionsnedsättningar eller andra individuella orsaker.

Hemlöshet ökar trots byggande

− Det nya tillståndet på bostadsmarknaden är att hemlösheten ökar samtidigt som det byggs mer än på många år. Vår slutsats är att bostadsmarknadens aktörer behöver förhålla sig till detta, något som inte sker idag. De grupper som har svårt att ta sig in eller stanna kvar på bostadsmarknaden står helt enkelt inte i fokus för bostadsförsörjningsfrågorna, säger Elisabet Weber på Länsstyrelsen Skåne, en av författarna till rapporten.

Kommuner behöver stöd

Rapporten konstaterar att det finns behov av att fortsätta följa och analysera kommunernas arbete inom bostadsförsörjningsområdet. Kommunerna behöver stöd i att utveckla sitt arbete. Det räcker inte med riktlinjer för bostadsförsörjning för att lösa frågorna på bostadsmarknaden för personer som står utanför.

Länsstyrelserna har identifierat en rad förutsättningar som måste vara uppfyllda inom kommunen för att åstadkomma ett bra arbete med bostadsförsörjningen.

Dessa förutsättningar behöver uppfyllas:

  • Politisk vilja
  • Förvaltningsövergripande analyser och framtagande av kunskapsunderlag
  • Intern samverkan att lösa hur-frågorna
  • Resurser och kompetens
  • Samverkan mellan kommunerna inom bostadsmarknadsregionen/delregionen

Betydelse för regional utveckling

− Bostadsförsörjning är mer än bostadsbyggande. Bostadsförsörjningsarbetet har betydelse för den regionala utvecklingen. Utmaningarna kvarstår vilket kräver ett långsiktigt arbete. Det saknas en gemensam lägesbild över vem som gör vad för bostadsmarknadens och bostadsförsörjningsplanerings aktörer vilket försvårar samverkan och samarbeten, säger Gunilla Holmlin.

För Länsstyrelserna kommer arbetet kring frågorna fortgå genom fortsatt tvärsektoriellt nätverk kring bostadsförsörjningsområdet.

Bostadsförsörjning är mer än bostadsbyggande

Kontakt