Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Projekt för att utveckla tillgången till grundläggande betaltjänster

Tillgången till kontanter har minskat under hela 2000-talet. Antalet bankkontor har minskat, många upplever att det är enkelt och bekvämt att betala med kort och företagens kostnader för att banka dagskassor har ökat. En följd av denna utveckling bland allmänheten och i handeln samt i banksektorn är att endast en mindre del av alla betalningar numera sker med kontanter.

​För närvarande görs omkring 10 procent av alla betalningar med kontanter. Kort- och girobetalningar står för huvuddelen av betalningarna, och antalet Swishbetalningar ökar kraftigt. Med nuvarande utveckling kommer kontanternas betydelse att minska ytterligare. Samtidigt som kontantanvändningen minskar utvecklas IT-baserade betaltjänster av banker och andra aktörer. Förändringarna medför ofta förbättringar för dem som har tillgång till IT-tekniken och förmåga att utnyttja teknikens möjligheter. För dem som inte kan eller har möjlighet att använda internet, betalkort och Swish har tillgången till betaltjänster försämrats.

Länsstyrelsen kommer under 2018 att fördjupa sitt arbete med betaltjänsterna. I Länsstyrelsens årliga kartläggningar framkommer att det är äldre, personer med funktionsnedsättningar och vissa andra utsatta grupper som upplever att utvecklingen på betaltjänstområdet medfört problem och svårigheter. Kartläggningarna visar också att boende och företagare i områden med svag IT-infrastruktur (bredband och mobiltäckning) inte kan dra nytta av utbudet av elektroniska betaltjänster. Att banka kontantkassor har blivit dyrt och svårt för de företag och föreningar som får sina intäkter i form av kontanter.

Länsstyrelsen kommer under de närmaste månaderna att ta kontakt med företrädare för kommuner, företagarorganisationer, pensionärs- och handikapporganisationer med flera, i syfte att fördjupa kunskapen om problemen kring betaltjänsterna och att föra dialog om möjliga lösningar på befintliga problem. I många fall kan det handla om insatser för att underlätta övergången till IT-baserade betaltjänster, men för personer med funktionsnedsättning och boende i områden med dålig IT-infrastruktur behövs andra lösningar.

De synpunkter och förslag som framkommer kommer att ligga till grund för kommande insatser senare under året. Det kan exempelvis handla om utbildnings- och informationsinsatser, dialog och utvecklad samverkan med värdetransportföretag och banker och dialog för att påverka utbyggnaden av IT-infrastrukturen.

Projektet finansieras av Post- och Telestyrelsen och kommer att pågå under 2018. Rekrytering av en processledare pågår. Länsstyrelsens tidigare medarbetare Ivar Hallin kommer att fungera som tillförordnad processledare under de närmaste månaderna.

Kontakt