09 sep 2020 klocka 09.00 - 12.00

Utbildning - BoTryggt 2030

Prostitute

Välkommen till en digital utbildning där syftet är att öka kunskap om hur aktörer kan arbeta för säkra och trygga livsmiljöer!

Vid nyproduktion eller ombyggnation av bostadsområden, bostäder, skolor, offentliga rum, kollektivtrafikmiljöer etc. görs sedan länge medvetna val när det gäller tillgänglighet, brandsäkerhet och miljöfrågor. Motsvarande strukturerat arbete saknas ofta beträffande frågor som rör säkerhet och trygghet.

Tillsammans med flera fastighetsägare, branschorganisationer, företag och kommuner har Tryggare Sverige därför tagit fram en de-facto standard för arbetet med att skapa säkra och trygga livsmiljöer. Standarden BoTryggt2030 handlar om att samla och sprida kunskap om hur olika aktörer kan förebygga brott och öka tryggheten i nyproduktion och ombyggnation genom det fysiska rummets utformning.

Innehåll

Med utgångspunkt i den nya standarden BoTryggt2030 och handboken presenteras kunskapen bakom att jobba med säkerhets- och trygghetsfrågor i stadsplanering. FN:s globala mål för hållbar utveckling med fokus på trygghetsskapande åtgärder och bebyggelseplanering finns som utgångspunkt. Det gäller särskilt mål 11 (Hållbara städer och samhällen) som handlar om att göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. Dessutom fördjupar vi oss i de teoretiska principerna i BoTryggt2030 och själva checklistorna och hur dessa kommer till användning i praktiken.

Program

09:00 Introduktion

09:10 Säkerhet och trygghet i planeringsprocessen: från de globala målen till plan- och bygglagen

09:30 BoTryggt 2030: en ny standard för säker och trygg stadsplanering

10:00 Paus

10:05 Att jobba med BoTryggt 2030 i praktiken: en ny handbok inklusive checklistor

10:40 Platssamverkan och placemaking som verktyg i säkerhets och trygghetsarbetet

11:00 Paus

11:05 Workshop: genomgång av en ny detaljplan

11:45 Avslutande diskussion

Utbildare

Cornelis Uittenbogaard, Tryggare Sverige

Målgrupp

Ansvariga politiker, chefer och tjänstemän hos kommuner, landsting, myndigheter, näringsliv och frivilligorganisationer i länet

Välkommen med er anmälan!

VAR: Digital utbildning via Teams

KOSTNAD: Utbildningen är kostnadsfri, anmälan är bindande. Begränsat antal platser.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 03 sep 2020

Anmäl dig

Övriga upplysningar om till exempel specialkost, allergi eller hjälpmedel mailar du till kontaktpersonen för arrangemanget.

Information om hur vi hanterar dina personuppgifterlänk till annan webbplats

Kontakt