Så styrs Länsstyrelsen

Länsstyrelsens uppdrag och uppgifter styrs av förordningen med länsstyrelseinstruktion och regeringens årliga regleringsbrev.

Länsstyrelsen samordnar statliga intressen i länet och är samtidigt en länk mellan regeringen och länets kommuner och invånare.

Landshövding och länsledning

Landshövdingen är länsstyrelsens chef och utses direkt av regeringen. Landshövdingen är regeringens företrädare i länet och utses ofta i ett sexårigt förordnande, som i vissa fall kan förlängas. Landshövdingen ska samordna den statliga verksamheten i länet, följa länets tillstånd och informera regeringen om länets behov.

I länet finns också ett länsråd som leder det dagliga arbetet i Länsstyrelsen. Den personen fungerar också som landshövdingens närmaste medarbetare och ersättare när hen inte är i tjänst eller har förhinder. Länsrådet utses av regeringen efter normalt rekryteringsförfarande.

Berit Högman, Landshövding

Landshövding

Berit Högman utnämndes av regeringen den 15 mars 2018 till ny landshövding och chef för Länsstyrelsen Västernorrland. Berit Högman tillträdde den 16 april 2018.

Berit Högman är född 1958 i Järpliden i norra Värmland. Hon har varit riksdagsledamot sedan 2002 och representerat Värmlands län.

I sin roll som politiker har hon haft en mängd uppdrag. Hon har jobbat med arbetsmarknad, näringslivspolitik, kultur och mediefrågor. Hon har även agerat som vice gruppledare i Riksdagen, suppleant i Utrikesnämnden, ledamot i Riksdagsstyrelsen och ordförande i Kulturutskottet.

Ylva Aller, Länsråd

Länsråd

Ylva Aller utsågs av regeringen den 22 december 2016 till länsråd vid Länsstyrelsen Västernorrland. Ylva tillträdde tjänsten som länsråd den 1 januari 2017.

Ylva Aller har sedan år 2015 arbetat som chef för Förvaltningsenheten vid Länsstyrelsen Västernorrland.

Innan dess har hon haft chefsjobb på bland annat Vägverket, Trafikverket och Boverket och dessförinnan arbetade hon i cirka 15 år som socialarbetare i Härnösands kommun.

Daniel Gustafsson, biträdande Länsråd

Biträdande länsråd

Daniel Gustafsson tillträdde tjänsten som biträdade länsråd den 1 mars 2018.

Daniel har arbetat på länsstyrelsen sedan 2008, ansvarig för bland annat regionala utvecklings- och hållbarhetsfrågor. Innan dess har Daniel arbetat på statliga myndigheter såsom Nutek och Tillväxtverket.

Fotograf: Lena Ottebo

Vår organisation, insynsråd och delegationer

Organisationsskiss över länsstyrelsen Västernorrland

I vår organisation ingår även ett Insynsråd och tre delegationer. Mer information om dessa och vilka ledamöter de har hittar du här.

Insynsrådet är ett rådgivande organ till landshövdingen och består av åtta personer, som utses av regeringen efter förslag från landshövdingen.

Insynsrådet vid vår länsstyrelse har en bred kompetens med representanter från näringsliv, universitet samt politiska företrädare på nationell, regional och kommunal nivå.

Ledamöter

Berit Högman, Landshövding (ordförande)

Marie Berglund, VD

Ulf Larsson, VD

Elisabet Lassen, Kommunalråd

Jasenko Omanovic, Riksdagsledamot

Lars Persson, Kommunalråd

Anders Fällström, Rektor

Elvy Söderström, Kommunalråd

Per Wahlberg, Landstingsråd

Vid länsstyrelsen finns en särskild fristående miljöprövningsdelegation som har till uppgift att pröva tillståndsärenden om miljöfarlig verksamhet enligt 9 kapitlet miljöbalken.

Miljöprövningsdelegationen ska pröva ärenden om nya tillstånd, omprövning av tillstånd samt ändring och upphävande av villkor med mera för sådan verksamhet som har beteckningen B i bilagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Ärendena bereds av handläggare på länsstyrelsens miljöskyddsenhet i samråd med ordförande och sakkunnig i Miljöprövningsdelegationen.

Beslut i ärendena fattas därefter av Miljöprövningsdelegationens ordförande och sakkunnig utan påverkan av länsstyrelsen i övrigt.

Ordförande

Ulrica Åsberg
Telefon: 0611-34 90 19
E-post:ulrika.asberg@lansstyrelsen.se

Ulrika Prytz
Telefon: 0611-34 91 45, 070-190 25 33
E-post: ulrika.prytz@lansstyrelsen.se

Sakkunniga

MajLis Bergqvist
Telefon: 0611-34 91 43, 073-063 61 45
E-post: majlis.bergqvist@lansstyrelsen.se

Frida Uebel
Telefon: 0611-34 92 51
E-post: frida.uebel@lansstyrelsen.se

Fem av landets länsstyrelser är utsedda till vattenmyndighet, varav vår länsstyrelse är en. Beslut i Vattenmyndigheten om frågor som rör förvaltning av vattenkvaliteten fattas av Vattendelegationen.

I delegationen finns bland annat representanter för olika kompetenser från länsstyrelser som ingår i Bottenhavets vattendistrikt, vissa vattenutnyttjare samt kommunala företrädare från distriktet. Ledamöterna förordnas av regeringen.

Ledamöter

Berit Högman, Landshövding i Västernorrland

Elisabet Andersson, ekolog, Skogliga frågor

Marie Berglund, råvaru- och miljöchef, Industri och infrastruktur

Bengt Blomqvist, vice vd, Vattenkraft

​Catharina Ekelund, fd enhetschef, Länsstyrelsen Jämtland, Erfarenhet från länsstyrelsens ansvarsområden

Per Johansson, politiker, Gävle kommun

​Gunilla Kjellsson, regionordförande, Skogs- och lantbruk

Veronica Lauritzsen, länsråd, Länsstyrelsen Gävleborg, Erfarenhet från länsstyrelsens ansvarsområden

​Lennart Lindeström, konsult, ​Industri och miljöprövning

​Lennart Lindeström, konsult, ​Industri och miljöprövning

​Jonny Lundin, politiker, Härnösands kommun

Sara Nylund, politiker, Härnösands kommun

Landshövdingen är ordförande i delegationen. Utöver honom består delegationen av 15 ledamöter med varsin ersättare. Dessa är utsedda enligt en förordning och består av fem politiska företrädare, en ledamot med särskild kunskap om trafiksäkerhet och illegal jakt, samt ledamöter från intressena jakt- och viltvård, naturvård, friluftsliv, jordbrukare, lokalt näringsliv och turism, yrkesfiske, rennäring, fäbodbruket och skogsnäring.

Syftet med länsvisa viltförvaltningsdelegationer är ett utökat regionalt ansvar för förvaltningen av rovdjur och övrigt vilt.

Delegationerna ska bland annat besluta om övergripande riktlinjer och principer för viltförvaltningen och i vissa jaktfrågor. Det kan till exempel handla om skötsel av älgstammen, licensjakt och skyddsjakt inom länet och godkännande av förslag på regionala miniminivåer för björn och lo.

Ledamöter

Hans Backlund, Politisk företrädare

Susanne Lindahl, Politisk företrädare

Lars-Gunnar Hultin, Politisk företrädare

Rodney Engström, Politisk företrädare

Ola Halling, Politisk företrädare

Roger Wiklander, Särskild kunskap i frågor om trafiksäkerhet och illegal jakt

Göte Grubb, Representerar jakt- och viltvårdsintresset

Lars Bengtsson, Representerar naturvårdsintresset

Wiltrud Daniels, Representerar naturvårdsintresset

Bertil Nordin, Representerar friluftsintresset

Stig Högberg, Representerar ägare och brukare av jordbruksmark

Agne Säterberg, Representerar näring och turism

Göran Tjernberg, Representerar skogsnäringen

Lennart Vessberg, Representerar Ekoturism

Mika Pastinen, Representerar yrkesfisket

Thomas Eriksson, Representerar fäbodbruket

Thomas Kroik Kristoffersson, Representerar rennäringen

Länsresidenset i Härnösand

Residenset i Härnösand, sett från sidan

Härnösand har varit residensstad sedan 1645, med några mindre avbrott. Det geografiska området och namnet på länet, som landshövdingen i Härnösand ansvarat för, har förändrats vid olika indelningsreformer.

År 1645 omfattade länet Medelpad, Ångermanland och Jämtland. Nio år senare ändrades länsgränserna och landshövdingen flyttade till Gävle.

År 1762 återställdes 1645 års länsindelning. Länsresidenset i Västernorrland förlades dock till Sundsvall.

Gustav III:s regeringen beslutade 1778 att landshövdingen åter skulle flytta till Härnösand. Ett viktigt skäl till detta var att Härnösands stad erbjudit sig att uppföra ett residens till landshövdingen, vilket av olika anledningar inte blivit fallet i Sundsvall. De norrländska residensen, förutom det i Gävle, var vid denna tid byggda i trä.

Efter några år av tillfälliga lösningar, både i Sundsvall och i Härnösand, beslöt sig landshövdingen Carl Bunge 1784, uppenbarligen under starkt inflytande av Gustav III, att av Härnösand kräva ett nybyggt residens i sten. Gustav III, som just hemkommit från en lång studieresa i Italien och Frankrike, där han mött de nya arkitekturströmningarna med antika förebilder, ville snarast se den nya arkitekturen förverkligad i Sverige.

Ritningarna till det nya residenset, som upprättades av arkitekten Olof Tempelman, Stockholm, godkändes av Gustav III i januari 1785. Tempelman, var sedan 1779 professor i arkitektur vid Konstakademiens arkitekturskola, och hade själv rest i Italien och Frankrike. Härnösands residens andas därför nyklassicism. På hösten 1790 kunde residenset delvis tas i bruk och stod helt färdigställt året därpå.

Byggnaden har en helt slätputsad fasad och innehåller nio fönsteraxlar. Den artikuleras genom sex breda doriska kolossalpilastrar, två i hörnen och fyra i det till tempelportik gestaltade mittpartiet. Pilastrarna bär symboliskt upp en låg mezzaninvåning. Här finns ett högt sadeltak, genombrutet av mittpartiets gavelfronton, och i gavelfältet återfinns statens vapensköld med tre kronor. Sjöfasaden mot Nattviken vänds mot en planterad terrass.

Länsresidenset inköptes från Härnösands stad av svenska staten 1858. Länsstyrelsen flyttade 1883 sina tjänstelokaler, som hittills hade varit i residenset, till det nya landsstatshuset vid Stora torgets södra sida. Under 1920-talet renoverades länsresidenset och då tillkom de rumssamband som idag står att finna i huvudvåningen. Måleriet med sin gustavianska inspiration genomfördes av den kände dekorations­målaren Yngve Lundström, Stockholm.

Länsresidenset, som numera ägs av Statens fastighetsverk, är vackert beläget mitt i Härnösand vid Nattviken, som står i förbindelse med Bottenhavet.

Huvudingången är vänd mot Stora torget och mot sjösidan finns en parterr, en trädgårds­anläggning, uppbyggd. Bottenvåningen omfattar nu arbetsrum för landshövdingen, bibliotek och salong, kök samt mindre matsal. I huvudvåningen (våning 1) finns representationsutrymmen med en större matsal och fyra salonger samt serveringskök. Våning två innehåller landshövdingens privata bostad samt tre gästrum. Källarplanet har, utöver förvaringsrum, bastu, utrymmen för bordtennis och vinkällare.

Kontakt

Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon växel 0611-34 90 00