Så styrs Länsstyrelsen

Länsstyrelsens uppdrag och uppgifter styrs av förordningen med länsstyrelseinstruktion och regeringens årliga regleringsbrev.

Länsstyrelsen samordnar statliga intressen i länet och är samtidigt en länk mellan regeringen och länets kommuner och invånare.

Landshövding och länsledning

Landshövdingen är länsstyrelsens chef och utses direkt av regeringen. Landshövdingen är regeringens företrädare i länet och utses ofta i ett sexårigt förordnande, som i vissa fall kan förlängas. Landshövdingen ska samordna den statliga verksamheten i länet, följa länets tillstånd och informera regeringen om länets behov.

I länet finns också ett tillförordnat länsråd som leder det dagliga arbetet i Länsstyrelsen. Den personen fungerar också som landshövdingens närmaste medarbetare och ersättare när hen inte är i tjänst eller har förhinder. Länsrådet utses av regeringen efter normalt rekryteringsförfarande.

Berit Högman, Landshövding

Landshövding

Berit Högman utnämndes av regeringen den 15 mars 2018 till ny landshövding och chef för Länsstyrelsen Västernorrland. Berit Högman tillträdde den 16 april 2018.

Berit Högman är född 1958 i Järpliden i norra Värmland. Hon har varit riksdagsledamot sedan 2002 och representerat Värmlands län.

I sin roll som politiker har hon haft en mängd uppdrag. Hon har jobbat med arbetsmarknad, näringslivspolitik, kultur och mediefrågor. Hon har även agerat som vice gruppledare i Riksdagen, suppleant i Utrikesnämnden, ledamot i Riksdagsstyrelsen och ordförande i Kulturutskottet.

Daniel Gustafsson, biträdande Länsråd

Länsråd

Daniel Gustafsson arbetar som länsråd vid Länsstyrelsen Västernorrland. Han utsågs av regeringen den 26 september 2019 och tillträdde tjänsten den 7 oktober 2019.

Daniel Gustafsson har arbetat på länsstyrelsen sedan 2008, både som tillförordnat och biträdande länsråd samt som enhetschef och projektledare. Dessförinnan har han arbetat på andra statliga myndigheter såsom Nutek och Tillväxtverket.

Fotograf: Frida Sjögren

Vår organisation, insynsråd och delegationer

Organisationsskiss

Landshövding

Berit Högman
telefon: 0611-34 93 51, e-post: berit.hogman@lansstyrelsen.se

Länsråd

Daniel Gustafsson
telefon: 0611-34 92 21, e-post: Daniel.Gustafsson@lansstyrelsen.se

Förvaltning

Enhetschef: Håkan Söderholm
telefon: 0611-34 91 04, e-post: hakan.soderholm@lansstyrelsen.se

Jordbrukarstöd och veterinär

Enhetschef: Ola Svensson
telefon: 0611-34 90 05, e-post: ola.svensson@lansstyrelsen.se

Enheten för miljöanalys och viltförvaltning

Enhetschef: Jenny Lindgren
telefon: 0611-34 90 29, e-post: jenny.lindgren@lansstyrelsen.se

Miljöskyddsenheten

Enhetschef: Sören Thor
telefon: 0611-34 93 14, e-post: soren.thor@lansstyrelsen.se

Miljöutredningar och fiske

Enhetschef: Hans Olofsson
telefon: 0611-34 90 51, e-post: hans.x.olofsson@lansstyrelsen.se

Samhällsbyggnad

Enhetschef: Stina Pettersson
telefon: 0611-34 91 05, e-post: stina.pettersson@lansstyrelsen.se

Skyddad natur

Enhetschef: Torbjörn Engberg
telefon: 0611-34 92 68, e-post: torbjorn.engberg@lansstyrelsen.se

Social hållbarhet

Enhetschef: Göran Schmidt
telefon: 0611-34 91 09 , e-post: goran.schmidt@lansstyrelsen.se

Stab och utveckling

Enhetschef: Karin Frejarö
telefon: 0611-34 92 27, e-post: karin.frejaro@lansstyrelsen.se

Vattenmyndighetens kansli

Enhetschef: Joakim Kruse
telefon: 0611-34 92 61, e-post: joakim.kruse@lansstyrelsen.se

Verksamhetsstöd

Enhetschef: Håkan Viklund
telefon: 0611-34 93 01, e-post: hakan.viklund@lansstyrelsen.se

Förvaltning

Förvaltningsenheten ansvarar för bland annat prövning av överklaganden, juridiska konsultationer, administration av allmänna val och tillståndsgivning inom olika områden. Enheten hanterar även tillsyn, frågor inom området krisberedskap, skydd mot olyckor och civilt försvar med mera.

Jordbrukarstöd och veterinär

Enhetens huvuduppgift är att verka för ett hållbart, effektivt och miljövänligt lantbruk genom Sveriges och EU:s jordbrukspolitik. De arbetar också med djurskydd samt kontroll av primärproduktion av foder och livsmedel, förprövning av djurstallar, revision av kommunernas livsmedelskontroll samt tillsyn över personal inom djurens sjuk- och hälsovård i länet. De har det länsövergripande ansvaret för smittskyddet hos djur. 

Enheten för miljöanalys och viltförvaltning

De arbetar bland annat med att undersöka länets miljö både mark, vatten och luft. Samt att förbättra miljön i länet bland annat genom att kalka försurade sjöar och vattendrag. Andra ansvarsområden inom enheten är stora rovdjur och hotade arter samt jaktärenden.

Miljöskyddsenheten

Miljöskyddsenheten arbetar bland annat med prövning och tillsyn av miljöfarlig verksamhet. Det gäller exempelvis industrier, avfalls- och energianläggningar och kommunala avloppsreningsverk, vattenverksamhet, vattenskyddsområden och täkter. Enheten utövar tillsyn enligt Seveso-lagstiftningen samt beslutar om tillstånd till transport av avfall. Därutöver utövar enheten tillsyn i skyddade områden samt hanterar dammsäkerhetsfrågor.

Miljöutredningar och fiske

Beredningssekretariatet - vattenförvaltning samordnar och medverkar enheten i länsstyrelsens systematiska arbete med att åstadkomma god ekologisk och kemisk status i sjöar, vattendrag, kust- och grundvatten i enlighet med EU:s ramdirektiv för vatten.

Enheten ansvarar för länsstyrelsens prövning och tillsyn enligt miljöbalken (MB) gällande vattenverksamhet. Även klassificering och tillsyn av dammsäkerhet ingår.

De ansvarar också för frågor rörande fiskevård, fritidsfisket och fiskerinäringen. Genom fiskeutredningsgruppen hanterar enheten Länsstyrelsen Västernorrlands nationella uppdrag att inom miljöprövningsprocessen genomföra utredningar åt mark- och miljödomstolen och olika myndigheter om olika verksamheters inverkan på det allmänna fiskeintresset. 

Samhällsbyggnad

Samhällsbyggnad ansvarar för frågor inom bostadsförsörjning, bostads- och energibidrag, klimatanpassning, kulturmiljö, GIS-samordning, samhällsplanering samt vattenskydd. Sakområdena omfattar både övergripande utvecklings- och samordningsuppdrag, såväl som mer specifika uppdrag och löpande ärendehandläggning.

Skyddad natur

Enheten arbetar med att skydda och sköta värdefulla naturområden i Västernorrlands län. Det görs genom att bilda naturreservat, förvalta Skuleskogens nationalpark och de statliga naturreservaten i länet samt världsarvet Höga Kusten, BSPA Höga kusten och Natura 2000-områden.

Social hållbarhet

Enhetens verksamhet spänner över en rad olika sakområden, till exempel:
integration, jämställdhet, folkhälsa, brottförebyggande arbete, mänskliga rättigheter och nationella minoriteter. Sakområdena omfattar både övergripande utvecklings- och samordningsansvar såväl som mer specifika uppdrag och löpande handläggning. Länsstyrelsen har också ett särskilt uppdrag att motverka mäns våld mot kvinnor.

Stab och utveckling

Enheten arbetar för att stärka länets utveckling inom ett antal områden.Bland annat ansvarar enheten för: samordning av länets integrationsarbete, landsbygdsprogrammets genomförande, länsledningsstöd, stabsfunktioner, miljömålssamordning, energi- och klimatarbete, analysverksamhet, betaltjänster, mänskliga rättigheter samt genomförandet av ett antal strategiska projekt inom transportinfrastruktur, bredband, rådgivning och integration.

Vattenmyndighetens kansli

Länsstyrelsen Västernorrlands län är en av landets fem vattenmyndigheter och Vattenmyndighetens kansli är den enhet som har det övergripande ansvaret för vattenförvaltning i Bottenhavets vattendistrikt enligt EU:s ramdirektiv för vatten.

Vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikt berör sju län:

  • Västerbotten
  • Jämtland
  • Gävleborg
  • Dalarna
  • Uppsala
  • Västmanland
  • Västernorrland.

Verksamhetsstöd

Verksamhetsstöd har till uppgift att driva utvecklingsfrågor inom bland annat ledning och styrning och att ge stöd och service till länsledningen och enheterna.

Enheten ger stöd och service rörande verksamhetsplanering/-uppföljning, IT, ekonomi, HR-frågor, dokument- och ärendehantering, arkiv samt övrig intern service. Myndighetens personuppgiftsombud arbetar här. Enheten ansvarar även för utbetalning av statlig lönegaranti.

I vår organisation ingår även ett Insynsråd och tre delegationer. Mer information om dessa och vilka ledamöter de har hittar du här.

Insynsrådet är ett rådgivande organ till landshövdingen och består av åtta personer, som utses av regeringen efter förslag från landshövdingen.

Insynsrådet vid vår länsstyrelse har en bred kompetens med representanter från näringsliv, universitet samt politiska företrädare på nationell, regional och kommunal nivå.

Ledamöter i insynsrådet utsedda för perioden 2019-03-01 — 2020-02-29

Berit Högman, landshövding (ordförande)

Marie Berglund, råvaruchef

Ulf Larsson, vd

Lars Persson Skandevall, vd

Anders Fällström, rektor

Malin Larsson, riksdagsledamot

Lena Asplund, regionråd

Gunilla Kjellsson, ordförande

Glenn Nordlund, regionråd

Vid länsstyrelsen finns en särskild fristående miljöprövningsdelegation som har till uppgift att pröva tillståndsärenden om miljöfarlig verksamhet enligt 9 kapitlet miljöbalken.

Miljöprövningsdelegationen ska pröva ärenden om nya tillstånd, omprövning av tillstånd samt ändring och upphävande av villkor med mera för sådan verksamhet som har beteckningen B i bilagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Ärendena bereds av handläggare på länsstyrelsens miljöskyddsenhet i samråd med ordförande och sakkunnig i Miljöprövningsdelegationen.

Beslut i ärendena fattas därefter av Miljöprövningsdelegationens ordförande och sakkunnig utan påverkan av länsstyrelsen i övrigt.

Ordförande

Ulrica Åsberg
Telefon: 0611-34 90 19
E-post:ulrica.asberg@lansstyrelsen.se

Ulrika Prytz
Telefon: 0611-34 91 45, 070-190 25 33
E-post: ulrika.prytz@lansstyrelsen.se

Sakkunniga

Majlis Bergqvist
Telefon: 0611-34 91 43, 073-063 61 45
E-post: majlis.bergqvist@lansstyrelsen.se

Frida Uebel
Telefon: 0611-34 92 51
E-post: frida.uebel@lansstyrelsen.se

Susanne Nordin
Telefon: 0611-34 91 01
E-post: susanne.nordin@lansstyrelsen.se

Fem av landets länsstyrelser är utsedda till vattenmyndighet, varav vår länsstyrelse är en. Beslut i Vattenmyndigheten om frågor som rör förvaltning av vattenkvaliteten fattas av Vattendelegationen.

I delegationen finns bland annat representanter för olika kompetenser från länsstyrelser som ingår i Bottenhavets vattendistrikt, vissa vattenutnyttjare samt kommunala företrädare från distriktet. Ledamöterna förordnas av regeringen.

Ledamöter

Berit Högman, Landshövding i Västernorrland

Veronica Lauritzsen, Länsstyrelsen Gävleborg

Catharina Ekelund, Länsstyrelsen Jämtland

Elisabet Andersson, Skogsstyrelsen

Lennart Lindeström, konsult, ​Industri och miljöprövning

Bengt Blomqvist, vice vd, Vattenkraft

Anna Carlsson, Länsstyrelsen Dalarna

Mats Bergmark, Räddningstjänsten Medelpad

Malin Svanholm, kommunpolitiker Kramfors

Jan Lahenkorva, regionpolitiker Gävle

Johan Andersson, regionpolitiker Sollefteå

Landshövdingen är ordförande i delegationen. Utöver honom består delegationen av 15 ledamöter med varsin ersättare. Dessa är utsedda enligt en förordning och består av fem politiska företrädare, en ledamot med särskild kunskap om trafiksäkerhet och illegal jakt, samt ledamöter från intressena jakt- och viltvård, naturvård, friluftsliv, jordbrukare, lokalt näringsliv och turism, yrkesfiske, rennäring, fäbodbruket och skogsnäring.

Syftet med länsvisa viltförvaltningsdelegationer är ett utökat regionalt ansvar för förvaltningen av rovdjur och övrigt vilt.

Delegationerna ska bland annat besluta om övergripande riktlinjer och principer för viltförvaltningen och i vissa jaktfrågor. Det kan till exempel handla om skötsel av älgstammen, licensjakt och skyddsjakt inom länet och godkännande av förslag på regionala miniminivåer för björn och lo.

Ledamöter

Susanne Lindahl, politisk företrädare

Lars-Gunnar Hultin, politisk företrädare

Stefan Dahlin, politisk företrädare

Tony Andersson, politisk företrädare

Robert Thunfors, politisk företrädare

Roger Wiklander, särskild kunskap i frågor om trafiksäkerhet och illegal jakt

Göte Grubb, representerar jakt- och viltvårdsintresset

Lars Bengtsson, representerar naturvårdsintresset

Wiltrud Daniels, representerar naturvårdsintresset

Bertil Nordin, representerar friluftsintresset

Stig Högberg, representerar ägare och brukare av jordbruksmark

Linda Edlund, representerar näring och turism

Göran Tjernberg, representerar skogsnäringen

Lennart Vessberg, representerar ekoturism

Mika Pastinen, representerar yrkesfisket

Margita Sjöberg, representerar fäbodbruket

Thomas Nejne, representerar rennäringen

Länsresidenset i Härnösand

Residenset i Härnösand, sett från sidan

Härnösand har varit residensstad sedan 1645, med några mindre avbrott. Det geografiska området och namnet på länet, som landshövdingen i Härnösand ansvarat för, har förändrats vid olika indelningsreformer.

År 1645 omfattade länet Medelpad, Ångermanland och Jämtland. Nio år senare ändrades länsgränserna och landshövdingen flyttade till Gävle.

År 1762 återställdes 1645 års länsindelning. Länsresidenset i Västernorrland förlades dock till Sundsvall.

Gustav III:s regeringen beslutade 1778 att landshövdingen åter skulle flytta till Härnösand. Ett viktigt skäl till detta var att Härnösands stad erbjudit sig att uppföra ett residens till landshövdingen, vilket av olika anledningar inte blivit fallet i Sundsvall. De norrländska residensen, förutom det i Gävle, var vid denna tid byggda i trä.

Efter några år av tillfälliga lösningar, både i Sundsvall och i Härnösand, beslöt sig landshövdingen Carl Bunge 1784, uppenbarligen under starkt inflytande av Gustav III, att av Härnösand kräva ett nybyggt residens i sten. Gustav III, som just hemkommit från en lång studieresa i Italien och Frankrike, där han mött de nya arkitekturströmningarna med antika förebilder, ville snarast se den nya arkitekturen förverkligad i Sverige.

Ritningarna till det nya residenset, som upprättades av arkitekten Olof Tempelman, Stockholm, godkändes av Gustav III i januari 1785. Tempelman, var sedan 1779 professor i arkitektur vid Konstakademiens arkitekturskola, och hade själv rest i Italien och Frankrike. Härnösands residens andas därför nyklassicism. På hösten 1790 kunde residenset delvis tas i bruk och stod helt färdigställt året därpå.

Byggnaden har en helt slätputsad fasad och innehåller nio fönsteraxlar. Den artikuleras genom sex breda doriska kolossalpilastrar, två i hörnen och fyra i det till tempelportik gestaltade mittpartiet. Pilastrarna bär symboliskt upp en låg mezzaninvåning. Här finns ett högt sadeltak, genombrutet av mittpartiets gavelfronton, och i gavelfältet återfinns statens vapensköld med tre kronor. Sjöfasaden mot Nattviken vänds mot en planterad terrass.

Länsresidenset inköptes från Härnösands stad av svenska staten 1858. Länsstyrelsen flyttade 1883 sina tjänstelokaler, som hittills hade varit i residenset, till det nya landsstatshuset vid Stora torgets södra sida. Under 1920-talet renoverades länsresidenset och då tillkom de rumssamband som idag står att finna i huvudvåningen. Måleriet med sin gustavianska inspiration genomfördes av den kände dekorations­målaren Yngve Lundström, Stockholm.

Länsresidenset, som numera ägs av Statens fastighetsverk, är vackert beläget mitt i Härnösand vid Nattviken, som står i förbindelse med Bottenhavet.

Huvudingången är vänd mot Stora torget och mot sjösidan finns en parterr, en trädgårds­anläggning, uppbyggd. Bottenvåningen omfattar nu arbetsrum för landshövdingen, bibliotek och salong, kök samt mindre matsal. I huvudvåningen (våning 1) finns representationsutrymmen med en större matsal och fyra salonger samt serveringskök. Våning två innehåller landshövdingens privata bostad samt tre gästrum. Källarplanet har, utöver förvaringsrum, bastu, utrymmen för bordtennis och vinkällare.

Västernorrlands län (Ångermanland och Medelpad) sedan 1810

Landshövding

År

Berit Högman

2018-

Gunnar Holmgren

2015-2018

Sten-Olov Altin

Tf, 1 oktober 2014-31 mars 2015

Bo Källstrand

2008-2014

Gerhard Larsson

2000-2008

Börje Hörnlund

1996-2000

Ingemar Örhn

1989-1995

Bertil Löfberg

1975-1989

Kurt Nordgren

1971-1974

Hjalmar Nilsson

1965-1971

Eric Wesström

1954-1965

Ragnar Stattin

1944-1953

Arthur Engberg

1940-1944

Nils Löwbeer

1939

Anders Wijkman

1931-1938

Karl Johan Stenström

1918-1931

Carl Mathias Ström

1911-1918

Fredrik Bergenholtz

1909-1911

Gustaf Rudebeck

1901-1909

Gustaf Ryding

1880-1901

Curry Treffenberg

1873-1880

Ernst August Weidenhielm

1863-1873

Sven Vilhelm Gynther

1851-1862

Fredrik Åkerman

1841-1851

Hampus Mörner

1820-1841

Carl Fredric Aschling

1817-1820

Baltzar August Carl von Nieroth

1810-1817

Västernorrlands län 1762-1810

 

Västernorrlands län delades 1762 i en nordligt län som bestod av Ångermanland, Medelpad och Jämtland och med residens i Sundsvall 1762-1778 och därefter i Härnösand. Det sydliga länet var Gävleborgs län (med Härjedalen).

Landshövding

År

Baltzar August Carl von Nieroth

1807-1810

Erik Gustaf Lindencrona

1796-1807

Carl Bunge

1778-1796

Johan Nordenfalk (tre månader)

1778

Germund Abraham Falkengren

1769-1778

Per Abraham Örnsköld

1762-1769

Västernorrlands län 1654 -1762

Västernorrlands län bildades 1654 när Hudiksvalls och Härnösand län slogs ihop. Jämtland och Härjedalen ingick 1658-1660 i Trondheims län och återfördes därefter till Västernorrlands län. Västerbottens län ingick 1660-1664 i Västernorrlands län. Residens i Gävle.

Landshövding

År

Fredrik Henrik Sparre

1757-1762

Mårten Ehrensvan (vice)

1756-1757

Karl Gustaf Cronhiort

1755-1756

Axel Johan Gripenhielm

1749-1755

Erik Odelström

1739-1749

Carl Gustaf Bielke

1727-1739

Magnus Palmqvist

1719-1727

Hugo Hamilton

1716-1719

Alexander Stromberg

1704-1716

Carl Carlsson Hård af Segerstad

1702-1704

Axel von Schaar

1699-1702

Malcolm Hamilton

1698-1699

Carl Gustaf Frölich

1693-1698

Otto Vellingk

1687-1693

Leonard Ribbing

1683-1687

Göran Sperling

1679-1683

Jakob Fleming

1677-1679

Christopher Gyllenstierna

1677

Carl Larsson Sparre

1664-1677

Gustaf Banér

1664

Johan Gabrielsson Oxenstierna

1655-1664

Erik Larsson Sparre

1654-1655

Hudiksvalls och Härnösands län 1645-1654

Norrlands län delas 1654 upp i Hudiksvalls och Härnösands län (Västerbottens län redan utbrutet 1638). Hudiksvalls län bestod av Gästrikland, Hälsingland och Härjedalen och residensstaden flyttades 1651 till Gävle. Härnösands län bestod av Medelpad, Ångermanland och Jämtland.

Landshövding i Hudiksvalls län

År

Erik Larsson Sparre

1651-1654

Ivar Nilsson (Natt och Dag)

1645-1651

Landshövding i Härnösands län

År

Anders Appelbom

1653-1654

Hans Strijk

1645-1653

Västernorrlands län 1634 -1645

Västernorrlands län utgjordes 1634-1637 av hela Norrland exklusive Gästrikland. Västerbottens län bröts ut 1638 och Gästrikland införlivades 1641. Residens i Hudiksvall.

Landshövding

År

Ivar Nilsson (Natt och Dag)

1641-1645

Christer Posse

1637-1641

Stellan Mörner

1634-1637

Kontakt

Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon växel 0611-34 90 00