Kontakta oss

Du är välkommen att kontakta länsstyrelsen på flera sätt. Ring, faxa, skicka e-post eller skriv ett brev. Du kan också besöka oss.

Kontaktuppgifter:

Telefon till växeln:

0611-34 90 00
Växeln är öppen vardagar klockan 7.30 - 16.30. 

För telefonnummer till enskilda medarbetare, kontakta växeln så hänvisar de dig till rätt person.

E-post:

vasternorrland@lansstyrelsen.se,
Ärenden som skickas via e-post går till vår centrala e-postadress.

OBS! Vi har en begränsning för inkommande e-post på 11,3 MB. Skickar du större filer än så rekommenderas Sprend (undantaget sekretessbelagda handlingar). Om du packar ihop filer, använd ZIP-format.

Akut rovdjurstelefon:

072-529 66 59

Akuttelefonen är till för dig som vill nå länsstyrelsen i ett brådskande ärende, till exempel om björnar upplevs som närgångna eller om dina tamdjur angripits av rovdjur.

Jordbrukarstöd:

0611-34 90 70

Har du frågor om jordbrukarstöden är du välkommen att ringa oss på vår servicetelefon mellan klockan 9.00 och 11.30.

Anmäl djur som far illa:

0611-34 91 78.

Öppet 9.30-12, måndag - fredag. Du väljer själv om du vill vara anonym. Du kan även faxa in en anmälan om djur som far illa på 0611-34 93 72.

Fax:

0611-34 93 72
Vårt faxnummer går till centraldiariet som tar emot alla ärenden.

Adress:

Länsstyrelsen Västernorrland, 871 86 Härnösand
Skriv ärendenummer om du har ett och vem av oss som brevet ska till.

Gods eller paket:

Ankommande gods eller paket går till Backgränd 18, 871 32 Härnösand.

Kontakta oss på minoritetsspråk

Tillhör du en av Sveriges fem nationella minoriteter; judar, romer, sverigefinnar, samer och tornedalingar? Då har du stärkta rättigheter och möjligheter i din kontakt med oss.

Du har rätt att bli informerad om dina rättigheter, oavsett vilket nationellt minoritetsspråk du talar och var du bor i Sverige. Du som bor i en kommun i ett förvaltningsområde har även rätt att kommunicera med oss på ditt språk i både tal och skrift.

Nationella minoriteter

Landshövding

Berit Högman
telefon: 0611-34 93 51, e-post: berit.hogman@lansstyrelsen.se

Länsråd

Daniel Gustafsson
telefon: 0611-34 92 21, e-post: Daniel.Gustafsson@lansstyrelsen.se

Förvaltning

Enhetschef: Håkan Söderholm
telefon: 0611-34 91 04, e-post: hakan.soderholm@lansstyrelsen.se

Jordbrukarstöd och veterinär

Enhetschef: Ola Svensson
telefon: 0611-34 90 05, e-post: ola.svensson@lansstyrelsen.se

Enheten för miljöanalys och viltförvaltning

Enhetschef: Jenny Lindgren
telefon: 0611-34 90 29, e-post: jenny.lindgren@lansstyrelsen.se

Miljöskyddsenheten

Enhetschef: Sören Thor
telefon: 0611-34 93 14, e-post: soren.thor@lansstyrelsen.se

Miljöutredningar och fiske

Enhetschef: Hans Olofsson
telefon: 0611-34 90 51, e-post: hans.x.olofsson@lansstyrelsen.se

Samhällsbyggnad

Enhetschef: Stina Pettersson
telefon: 0611-34 91 05, e-post: stina.pettersson@lansstyrelsen.se

Skyddad natur

Enhetschef: Torbjörn Engberg
telefon: 0611-34 92 68, e-post: torbjorn.engberg@lansstyrelsen.se

Social hållbarhet

Enhetschef: Göran Schmidt
telefon: 0611-34 91 09 , e-post: goran.schmidt@lansstyrelsen.se

Stab och utveckling

Enhetschef: Karin Frejarö
telefon: 0611-34 92 27, e-post: karin.frejaro@lansstyrelsen.se

Vattenmyndighetens kansli

Enhetschef: Joakim Kruse
telefon: 0611-34 92 61, e-post: joakim.kruse@lansstyrelsen.se

Verksamhetsstöd

Enhetschef: Håkan Viklund
telefon: 0611-34 93 01, e-post: hakan.viklund@lansstyrelsen.se

Förvaltning

Förvaltningsenheten ansvarar för bland annat prövning av överklaganden, juridiska konsultationer, administration av allmänna val och tillståndsgivning inom olika områden. Enheten hanterar även tillsyn, frågor inom området krisberedskap, skydd mot olyckor och civilt försvar med mera.

Jordbrukarstöd och veterinär

Enhetens huvuduppgift är att verka för ett hållbart, effektivt och miljövänligt lantbruk genom Sveriges och EU:s jordbrukspolitik. De arbetar också med djurskydd samt kontroll av primärproduktion av foder och livsmedel, förprövning av djurstallar, revision av kommunernas livsmedelskontroll samt tillsyn över personal inom djurens sjuk- och hälsovård i länet. De har det länsövergripande ansvaret för smittskyddet hos djur. 

Enheten för miljöanalys och viltförvaltning

De arbetar bland annat med att undersöka länets miljö både mark, vatten och luft. Samt att förbättra miljön i länet bland annat genom att kalka försurade sjöar och vattendrag. Andra ansvarsområden inom enheten är stora rovdjur och hotade arter samt jaktärenden.

Miljöskyddsenheten

Miljöskyddsenheten arbetar bland annat med prövning och tillsyn av miljöfarlig verksamhet. Det gäller exempelvis industrier, avfalls- och energianläggningar och kommunala avloppsreningsverk, vattenverksamhet, vattenskyddsområden och täkter. Enheten utövar tillsyn enligt Seveso-lagstiftningen samt beslutar om tillstånd till transport av avfall. Därutöver utövar enheten tillsyn i skyddade områden samt hanterar dammsäkerhetsfrågor.

Miljöutredningar och fiske

Beredningssekretariatet - vattenförvaltning samordnar och medverkar enheten i länsstyrelsens systematiska arbete med att åstadkomma god ekologisk och kemisk status i sjöar, vattendrag, kust- och grundvatten i enlighet med EU:s ramdirektiv för vatten.

Enheten ansvarar för länsstyrelsens prövning och tillsyn enligt miljöbalken (MB) gällande vattenverksamhet. Även klassificering och tillsyn av dammsäkerhet ingår.

De ansvarar också för frågor rörande fiskevård, fritidsfisket och fiskerinäringen. Genom fiskeutredningsgruppen hanterar enheten Länsstyrelsen Västernorrlands nationella uppdrag att inom miljöprövningsprocessen genomföra utredningar åt mark- och miljödomstolen och olika myndigheter om olika verksamheters inverkan på det allmänna fiskeintresset. 

Samhällsbyggnad

Samhällsbyggnad ansvarar för frågor inom bostadsförsörjning, bostads- och energibidrag, klimatanpassning, kulturmiljö, GIS-samordning, samhällsplanering samt vattenskydd. Sakområdena omfattar både övergripande utvecklings- och samordningsuppdrag, såväl som mer specifika uppdrag och löpande ärendehandläggning.

Skyddad natur

Enheten arbetar med att skydda och sköta värdefulla naturområden i Västernorrlands län. Det görs genom att bilda naturreservat, förvalta Skuleskogens nationalpark och de statliga naturreservaten i länet samt världsarvet Höga Kusten, BSPA Höga kusten och Natura 2000-områden.

Social hållbarhet

Enhetens verksamhet spänner över en rad olika sakområden, till exempel:
integration, jämställdhet, folkhälsa, brottförebyggande arbete, mänskliga rättigheter och nationella minoriteter. Sakområdena omfattar både övergripande utvecklings- och samordningsansvar såväl som mer specifika uppdrag och löpande handläggning. Länsstyrelsen har också ett särskilt uppdrag att motverka mäns våld mot kvinnor.

Stab och utveckling

Enheten arbetar för att stärka länets utveckling inom ett antal områden.Bland annat ansvarar enheten för: samordning av länets integrationsarbete, landsbygdsprogrammets genomförande, länsledningsstöd, stabsfunktioner, miljömålssamordning, energi- och klimatarbete, analysverksamhet, betaltjänster, mänskliga rättigheter samt genomförandet av ett antal strategiska projekt inom transportinfrastruktur, bredband, rådgivning och integration.

Vattenmyndighetens kansli

Länsstyrelsen Västernorrlands län är en av landets fem vattenmyndigheter och Vattenmyndighetens kansli är den enhet som har det övergripande ansvaret för vattenförvaltning i Bottenhavets vattendistrikt enligt EU:s ramdirektiv för vatten.

Vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikt berör sju län:

 • Västerbotten
 • Jämtland
 • Gävleborg
 • Dalarna
 • Uppsala
 • Västmanland
 • Västernorrland.

Verksamhetsstöd

Verksamhetsstöd har till uppgift att driva utvecklingsfrågor inom bland annat ledning och styrning och att ge stöd och service till länsledningen och enheterna.

Enheten ger stöd och service rörande verksamhetsplanering/-uppföljning, IT, ekonomi, HR-frågor, dokument- och ärendehantering, arkiv samt övrig intern service. Myndighetens personuppgiftsombud arbetar här. Enheten ansvarar även för utbetalning av statlig lönegaranti.

Vi har stängt röda dagar och helgdagar samt julafton, nyårsafton, trettondagsafton, påskafton och midsommarafton. 

Avvikande öppettider

Datum

Öppettider

1 januari
Nyårsdagen (röd dag)

Stängt

18 april
Skärtorsdag

8 - 14

19 april
Långfredag

Stängt

22 april
Annandag påsk

Stängt

30 april
Valborgsmässoafton

8 - 14

1 maj
Första maj

Stängt

30 maj
Kristi himmelsfärds dag

Stängt

31 maj
Klämdag

8 - 11.30

6 juni
Nationaldagen

Stängt

7 juni
Klämdag

8 - 11.30

21 juni
Midsommarafton

Stängt

1 november
Dag före Alla helgons dag

8 - 11.30

23 december
Klämdag

8 - 11.30

24 december
Julafton

Stängt

25 december
Juldagen

Stängt

26 december
Annandag jul

Stängt

27 december

Klämdag

8 - 11.30

30 december

Klämdag

8 - 11.30

31 december
Nyårsafton

Stängt

Från och med 1 april 2019 ska alla inköp i offentlig sektor faktureras med e-faktura.

Genom att du skickar elektroniska fakturor till oss innebär det att det är bättre för miljön och enklare att hantera. Skicka helst fakturan via PEPPOL:s nätverk. Vi accepterar inte pdf-fakturor.

Har du frågor kontakta oss på ekonomi.vasternorrland@lansstyrelsen.se

Vi använder Statens servicecenters e-handelstjänst i Visma Proceedo med systemleverantör Visma Commerce.

I första hand vill vi att elektroniska fakturor skickas via PEPPOL-nätverket. Det finns dock flera alternativ att skicka Svefakturor/E-faktura till oss:

Via PEPPOL

Adress i PEPPOL är 0007:2021002445

Vi tar emot Svefaktura 1.0 (SFTI:s enkla faktura) samt Svefaktura 5A 2.0 (faktura och kreditnota).

Mer information om PEPPOL och hur ni skaffar ett eget PEPPOL-ID finns på Myndigheten för digital förvaltnings (DIGG) hemsida.

Myndigheten för digital förvaltninglänk till annan webbplats

Svefaktura med transportprofil Bas

Det här är de tekniska uppgifter ni behöver för att skicka Svefaktura till oss via transportprofil Bas, så kallad ebMS-länk.

E-fakturaformat: SFTI Svefaktura

Partsidentitet: 2021002445 (vårt organisationsnummer)

GLN: 7340093200820

Transportmetod: Protokoll - SFTI Transportprofil BAS

Teknisk mottagningsadress: https://www.proceedo.net/ebms/in/1040

Köper ni tjänster från en VAN-operatör idag så tar ni kontakt med dem. Operatören behöver registrera vår partsidentitet och vår mottagningsadress i sitt register för att er kundfaktura ska nå oss. De flesta operatörer har stöd för standarden (SFTI Transportprofil BAS 2.0) då den utgör basen i dagens infrastruktur för elektroniska fakturor.

Vissa leverantörer väljer att själv bygga en mjukvara som kan skicka elektroniska fakturor med SFTI:s Transportprofil BAS 2.0. Denna mjukvara ska då skicka fakturorna till den mottagningsadress och partsidentitet som finns angivet ovan.

Svefaktura/E-faktura via vissa operatörer

Om du idag använder någon av följande operatörer för att skicka e-fakturor kan ni låta dessa förmedla fakturor även till oss:

 • In Exchange
 • Pagero
 • Visma SPCS
 • Crediflow
 • Tieto
 • BGC (SEB, Handelsbanken; Swedbank, Danske bank)

En förutsättning är att fakturorna skickas i formatet SFTI Svefaktura. Du kontaktar aktuell operatör och anmäler att fakturorna ska skickas till oss via Statens servicecenter.

Via Länsstyrelsens leverantörsportal

Om du inte har möjlighet att skicka elektroniska fakturor kan ni kostnadsfritt använda vår leverantörsportal för att registrera dem manuellt. Kontakta oss via ekonomi.vasternorrland@lansstyrelsen.se så skickar vi en inbjudan till leverantörsportalen.

Via andra kommunikationslösningar

Vi använder oss av Statens servicecenters e-handelstjänst och systemleverantören Visma Commerce för att ta emot e-fakturor. Din leverantör av e-fakturatjänster kan eventuellt ha fler möjligheter utöver PEPPOL att skicka e-fakturor till Visma Commerce.

Allmänna instruktioner för faktura

 • Fakturareferens ska alltid anges med för- och efternamn
 • Kreditfaktura ska hänvisa till ursprungsfaktura
 • Betalningsvillkor inom staten är 30 dagar netto. Inga expeditions- eller fakturaavgifter godtas

Vårt organisationsnummer är: 202100-2445.

Besöksinformation

Länsstyrelsen Västernorrland finns i Härnösand i två olika byggnader som ligger nära varandra, men på olika adresser. Kontakta gärna den du ska besöka. Då får du också reda på i vilken av byggnaderna personen tar emot dig. Under ditt besök har du alltid någon av våra medarbetare med dig. Vi tar emot dig vid receptionen och följer med ut efter mötet.

Huvudbyggnaden hittar du på Nybrogatan 15

Huvudbyggnaden har en obemannad reception. För att komma till den obemannade receptionen finns antingen några trappor eller en hiss. Trapporna är kontrastmarkerade så att personer med nedsatt syn enkelt kan se stegen. Hissen är utrustad med relieftext på hissknapparna. I huvudbyggnadens reception finns en telefon som du kan använda för att kontakta den du söker. Här finns också möjlighet att sitta en stund medan du väntar på din kontakt eller om du bara vill vila.

Pumpbacken hittar du på Pumpbacksgatan 19

Receptionen i Pumpbacken ligger i entréplan och är bemannad kl. 8-16. Du anmäler ditt besök i receptionen. Din kontaktperson kommer sedan och hämtar dig. I receptionen finns möjlighet att sitta en stund medan du väntar på din kontakt eller om du bara vill vila.

Nybrogatan 15

Huvudbyggnaden har tre våningsplan. Korridorerna är breda och vi har tröskelfria dörrar. Hissens öppning är cirka 86 cm bred, har relieftext på hissknapparna och en röst i hissen talar om vilken våning du befinner dig på. Alla trappor är kontrastmarkerade så att personer med nedsatt syn enkelt kan se stegen. Dörrar och dörrkarmar är mörkare än omgivande väggar.

På våning 1 och 2 finns en större toalett med armstöd på båda sidor av toalettstolen där en eldriven rullstol får plats.

I huvudbyggnadens Sessionssal finns hörslinga.

Pumpbacksgatan 19

Pumpbacken har fyra våningsplan. Korridorerna är breda och vi har tröskelfria dörrar. Hissens öppning är cirka 86 centimeter bred, har relieftext på hissknapparna och en röst i hissen talar om vilken våning du befinner dig på. Alla trappor är kontrastmarkerade så att personer med nedsatt syn enkelt kan se stegen. Dörrar och dörrkarmar är mörkare än omgivande väggar.

I entréplan finns en större toalett med armstöd på båda sidor av toalettstolen där en eldriven rullstol får plats.

Hörslingor finns i mötesrummen Höga Kusten och Indalen.

Parkering Nybrogatan 15

Cirka 30 meter från entrén finns två skyltade parkeringar för personer med nedsatt rörelseförmåga. Från parkeringen går sedan en grusad gång till entrétrappan eller till rampen. Vid entrén finns en dörröppnare som du får aktivera så att bägge dörrarna öppnas.

Parkering Pumpbacksgatan 19

Parkering hittar du längs Pumpbacksgatan och Seminariegatan.

Länsstyrelsens parkeringsplatser

Från och med den 15 oktober 2018 införs digitala parkeringstillstånd på våra parkeringsplatser. För besökande finns det tillfälliga parkeringstillstånd i receptionen. Besökande kan kvittera ut dessa gratis för att lägga i sin bil. 

Kliver du av vid Riksbanken eller Kommunhuset på Nybrogatan är det cirka 200 meter till länsstyrelsen.

Åker du buss 58 kan du kliva av på Brunnshusgatan, alldeles före eller efter trafikljusen (beroende åt vilket håll du åker). Från Brunnshusgatans hållplats är det cirka 150 meter till Pumpbacken och cirka 180 meter till Huvudbyggnaden.

Förutom ledarhundar får inga pälsdjur vistas i våra lokaler.

Vi undviker också att ha växter som björkris, hyacinter och liljekonvaljer
eftersom många kan vara allergiska mot dem.

Vi avråder våra medarbetare att använda parfym eller starka dofter men kan
inte garantera att besökare är utan starka dofter.

Kontakta vår servicechef Mats Viklund på telefon 0611-34 93 26 eller skicka ett mejl till mats.viklund@lansstyrelsen.se.

Tips på förbättringar

Vi strävar efter att våra lokaler och vår information ska vara tillgängliga för så många som möjligt. Har du tips på förbättringar, kontakta oss via växeln på telefon 0611-34 90 00 eller skicka ett mejl till info.vasternorrland@lansstyrelsen.se.

Kontakt