Jobba hos oss

Länsstyrelsen är den mest mångsidiga av Sveriges myndigheter. Vi är en kunskaps- och tillsynsorganisation med bred kompetens inom många olika områden. Länsstyrelsen Västernorrland finns i centrala Härnösand och hos oss arbetar cirka 220 medarbetare för en hållbar utveckling.

Lediga jobb:

Är listan tom har vi inga utannonserade tjänster. Välkommen med din ansökan! 

 • Kontrollanter

  Enheten för jordbrukarstöd och veterinär tar emot ansökningar om EU-stöd, handlägger, kontrollerar och fattar beslut utifrån EU:s regelverk. Stöd till...
 • Projektkommunikatör

  Som projektkommunikatör kommer du huvudsakligen att arbeta med kommunikationsinsatser kopplade till två projekt som drivs av länsstyrelsen, kring den regionala...

Så här fungerar det att ansöka

Ansökning sker digitalt via vår samarbetspartner Offentliga jobblänk till annan webbplats. Vi tar endast emot ansökningar till våra utannonserade tjänster, då vi inte har möjlighet att bevaka allmänna intresseanmälningar eller spontanansökningar.

Våra annonser finns även på Arbetsförmedlingen, Offentliga jobb och Myndighetsnätverket samt på Facebook och LinkedIn.

Kompetensbaserad rekrytering

Vi tillämpar kompetensbaserad rekrytering — en rekryteringsmodell som fokuserar på sökandes kompetenser och som underlättar en objektiv och rättvis bedömning av kandidater.

Dina ansökningshandlingar

Vi returnerar inga ansökningshandlingar efter avslutat rekryteringsärende. Tiden för en rekryteringsprocess tar normalt 3 - 6 veckor. Tillsatta tjänster och avbrutna rekryteringar annonseras här på vår webbplats.

Här ser du vilka tjänster som är nyligen är tillsatta. Är listan tom så har vi inte tillsatt några tjänster.

 • 2019-11-13
  Förvaltningshandläggare
  Länsstyrelsen har beslutat att anställa Peter Hamberg som förvaltningshandläggare. Sista dag för överklagan är den 4 december 2019.
 • 2019-11-05
  Utvecklare/samordnare
  Länsstyrelsen har beslutat att anställa Emma Wik och Patrik Gunnarsson som utvecklare/samordnare inom social hållbarhet. Sista dag för överklagan är den 26 november 2019.
 • 2019-10-31
  Registrator
  Länsstyrelsen har beslutat att anställa Ingela Hansson som registrator. Sista dag för överklagan är den 20 november 2019.

Om du är missnöjd med länsstyrelsens beslut kan du överklaga tillsättningen till Statens överklagandenämnd.

Överklagan ska skickas till länsstyrelsen, som tillsammans med eget yttrande skickar det vidare till Statens överklagandenämnd där det slutgiltiga beslutet tas. I din överklagan ska du tala om:

 1. Vilket beslut du överklagar, till exempel genom att ange ärendets referensnummer.
 2. Varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt.
 3. Hur du anser att beslutet ska ändras.

Underteckna sedan brevet, förtydliga namnteckningen och ange din adress samt telefonnummer. Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din ståndpunkt så ska du skicka med dessa.

För att din överklagan ska kunna prövas måste vi ha fått ditt brev senast tre veckor från det att beslutet om tillsättning anslagits på anslagstavlan vid Länsstyrelsens reception på Pumpbacksgatan 19 i Härnösand.

2019-11-11 Tillsättningen av jurist till Förvaltningsenheten, som utlysts med dnr 112-7941-2019 avbryts. Tillsättningsärendet avslutas därmed.

Vilka jobbar hos oss?

Länsstyrelsen är en spännande arbetsplats som har bred kompetens inom många olika samhällsområden. Hos oss jobbar både personer med lång erfarenhet och nyutexaminerade akademiker. Våra medarbetare är allt ifrån jurister, samhällsplanerare, kulturmiljöantikvarier och ekonomer till beteendevetare, biologer och veterinärer.

Vårt dagliga arbete går ut på att se till att riksdagens och regeringens beslut genomförs i länet och att samordna olika intressen. För att kunna göra detta har vi ett nära samarbete med andra statliga myndigheter, länets kommuner, näringsliv och frivilligorganisationer. Här gör du som medarbetare stor samhällsnytta och du får goda möjligheter till utveckling genom intressanta och utmanande arbetsuppgifter. Vi uppmuntrar till en aktiv fritid och det finns bra pendlingsmöjligheter.

Förvaltning

Förvaltningsenheten ansvarar för bland annat prövning av överklaganden, juridiska konsultationer, administration av allmänna val och tillståndsgivning inom olika områden. Enheten hanterar även tillsyn, frågor inom området krisberedskap, skydd mot olyckor och civilt försvar med mera.

Jordbrukarstöd och veterinär

Enhetens huvuduppgift är att verka för ett hållbart, effektivt och miljövänligt lantbruk genom Sveriges och EU:s jordbrukspolitik. De arbetar också med djurskydd samt kontroll av primärproduktion av foder och livsmedel, förprövning av djurstallar, revision av kommunernas livsmedelskontroll samt tillsyn över personal inom djurens sjuk- och hälsovård i länet. De har det länsövergripande ansvaret för smittskyddet hos djur. 

Miljöanalys och viltförvaltning

De arbetar bland annat med att undersöka länets miljö både mark, vatten och luft. Samt att förbättra miljön i länet bland annat genom att kalka försurade sjöar och vattendrag. Andra ansvarsområden inom enheten är stora rovdjur och hotade arter samt jaktärenden.

Miljöskydd

Miljöskyddsenheten arbetar bland annat med prövning och tillsyn av miljöfarlig verksamhet. Det gäller exempelvis industrier, avfalls- och energianläggningar och kommunala avloppsreningsverk, vattenverksamhet, vattenskyddsområden och täkter. Enheten utövar tillsyn enligt Seveso-lagstiftningen samt beslutar om tillstånd till transport av avfall. Därutöver utövar enheten tillsyn i skyddade områden samt hanterar dammsäkerhetsfrågor.

Miljöutredningar och fiske

Beredningssekretariatet - vattenförvaltning samordnar och medverkar enheten i länsstyrelsens systematiska arbete med att åstadkomma god ekologisk och kemisk status i sjöar, vattendrag, kust- och grundvatten i enlighet med EU:s ramdirektiv för vatten.

Enheten ansvarar för länsstyrelsens prövning och tillsyn enligt miljöbalken (MB) gällande vattenverksamhet. Även klassificering och tillsyn av dammsäkerhet ingår.

De ansvarar också för frågor rörande fiskevård, fritidsfisket och fiskerinäringen. Genom fiskeutredningsgruppen hanterar enheten Länsstyrelsen Västernorrlands nationella uppdrag att inom miljöprövningsprocessen genomföra utredningar åt mark- och miljödomstolen och olika myndigheter om olika verksamheters inverkan på det allmänna fiskeintresset. 

Samhällsbyggnad

Samhällsbyggnad ansvarar för frågor inom bostadsförsörjning, bostads- och energibidrag, klimatanpassning, kulturmiljö, GIS-samordning, samhällsplanering samt vattenskydd. Sakområdena omfattar både övergripande utvecklings- och samordningsuppdrag, såväl som mer specifika uppdrag och löpande ärendehandläggning.

Skyddad natur

Enheten arbetar med att skydda och sköta värdefulla naturområden i Västernorrlands län. Det görs genom att bilda naturreservat, förvalta Skuleskogens nationalpark och de statliga naturreservaten i länet samt världsarvet Höga Kusten, BSPA Höga kusten och Natura 2000-områden.

Social hållbarhet

Enhetens verksamhet spänner över en rad olika sakområden, till exempel:
integration, jämställdhet, folkhälsa, brottförebyggande arbete, mänskliga rättigheter och nationella minoriteter. Sakområdena omfattar både övergripande utvecklings- och samordningsansvar såväl som mer specifika uppdrag och löpande handläggning. Länsstyrelsen har också ett särskilt uppdrag att motverka mäns våld mot kvinnor.

Stab och utveckling

Enheten arbetar för att stärka länets utveckling inom ett antal områden. Bland annat ansvarar enheten för: samordning av länets integrationsarbete, landsbygdsprogrammets genomförande, länsledningsstöd, stabsfunktioner, miljömålssamordning, energi- och klimatarbete, analysverksamhet, betaltjänster, mänskliga rättigheter samt genomförandet av ett antal strategiska projekt inom transportinfrastruktur, bredband, rådgivning och integration.

Vattenmyndighetens kansli

Länsstyrelsen Västernorrland är en av landets fem vattenmyndigheter och Vattenmyndighetens kansli är den enhet som har det övergripande ansvaret för vattenförvaltning i Bottenhavets vattendistrikt enligt EU:s ramdirektiv för vatten.

Vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikt berör sju län:

 • Västerbotten
 • Jämtland
 • Gävleborg
 • Dalarna
 • Uppsala
 • Västmanland
 • Västernorrland.

Verksamhetsstöd

Verksamhetsstöd har till uppgift att driva utvecklingsfrågor inom bland annat ledning och styrning och att ge stöd och service till länsledningen och enheterna.

Enheten ger stöd och service rörande verksamhetsplanering/-uppföljning, IT, ekonomi, HR-frågor, dokument- och ärendehantering, arkiv samt övrig intern service. Myndighetens personuppgiftsombud arbetar här. Enheten ansvarar även för utbetalning av statlig lönegaranti.

Lär dig mer om oss på LinkedIn

Klicka in på vår LinkedIn-länk till annan webbplatssida och följ oss gärna. Där får du ta del utav våra medarbetares arbete och samtidigt ha koll på nya tjänster som läggs ut.

Vi värnar om allas lika möjligheter

Vi arbetar aktivt för att vi ska ha en god arbetsmiljö, bra arbetsvillkor och kunna erbjuda våra medarbetare goda utvecklings- och utbildningsmöjligheter. För oss är det viktigt att alla medarbetare trivs och känner sig uppskattade oavsett bakgrund och förutsättningar. Hos oss ska alla människor kunna delta på lika villkor, oavsett om man är anställd, besökare eller kund. Vi värnar om allas lika möjligheter, skyldigheter och rättigheter.

Lön och förmåner

Här kan du läsa mer om lön och vilka förmåner du har som anställd hos oss.

I broschyren "Att arbeta statligt - viktiga arbeten och moderna villkorlänk till annan webbplats" hos Arbetsgivarverket, hittar du även bra information om olika förmåner och villkor som gäller för statligt anställda.

Vi tillämpar individuell lönesättning. Under pågående anställning har du årliga lönesättande samtal med din närmaste chef. Då har du möjlighet att diskutera arbetsuppgifter, prestationer och personlig utveckling under året, vilket ger dig inflytande i löneprocessen.

Vi har 40 timmars arbetsvecka, måndag-fredag, och du är ledig på helger, högtider och klämdagar. Vi erbjuder flextid mellan kl. 6-9 och 15–21, vilket gör att du i stor utsträckning kan anpassa dina arbetstider efter familjeliv och personliga behov.

Som statligt anställd har du rätt till betald semester redan första året. Din ålder avgör hur många semesterdagar du har.

< 29 år: 28 semesterdagar

30-39 år: 31 semesterdagar

> 40 år: 35 semesterdagar

För att förebygga arbetsskador och bidra till bättre hälsa erbjuder vi alla medarbetare möjlighet till en friskvårdstimme per vecka på betald arbetstid. Under året anordnar vi även olika friskvårdsaktiviteter och lottar ut presentkort bland de som varit aktiv på fritiden. Varje år får du ett friskvårdsbidrag på 2 000 kronor som kan användas till kostnader för motion eller massage.

Våra medarbetare driver Länsstyrelsens idrottsförening (LIF). Tillsammans ordnar vi olika motions- och friskvårdsaktiviteter för att skapa en god kamratanda hos alla som jobbar här. Under året arrangeras regelbundet tävlingar mellan enheterna, den berömda "Femkampen". Alla som deltagit minst fyra av fem tillfällen får ett pris.

Vi har även ett trivselutskott som fixar trevliga aktiviteter såsom spelkvällar, temafester, after work, biovisningar och utflykter.

Länsstyrelsen ersätter viss del av kostnader för läkarvård, sjukvård, sjukgymnastik, tandvård (oralkirurgisk behandling) och psykologbesök. Vid utlägg för receptföreskrivna läkemedel får du tillbaka hela summan.

 • Vi bekostar terminalglasögon (undersökning, bågar och glas).
 • Vi betalar ett föräldrapenningtillägg (utöver den föräldrapenning som Försäkringskassan betalar ut).
 • Du har möjlighet att arbeta deltid tills dina barn fyllt 12 år.
 • Vi har tillgång till företagshälsovård om du får problem med hälsan på grund av arbetet.
 • Vi kan genom det statliga omställningsavtalet erbjuda trygghet och nya möjligheter vid omställning av verksamheter.

Anställda inom den svenska statliga förvaltningen har möjlighet att tjänstgöra i en annan nordisk förvaltning mellan två veckor upp till sex månader. Det är en fantastisk chans att knyta kontakter, lära känna nordiska kollegor och utbyta erfarenheter.

Utbytet innebär att du får arbeta med "dina" frågor i ett nordiskt perspektiv och på plats vara med och utveckla verksamhet. Det är också en möjlighet för arbetsgivaren att utveckla den egna verksamheten. Arbetet som stipendiaten gör på den mottagande nordiska myndigheten ska innehålla arbetsuppgifter som, så långt det är möjligt, motsvarar de som utförs i hemlandet. Du som önskar delta i nordisk utbytestjänstgöring undersöker själv möjligheterna till ett utbyte på den myndighet i det land som är intressant att tjänstgöra i. Det är viktigt att frågan är väl förankrad hos din arbetsgivare som betalar din lön under utbytestjänstgöringsperioden.

Praktik på Länsstyrelsen Västernorrland

För många studenter är länsstyrelsen en intressant arbetsplats att göra sin praktik på eller skriva sitt examensarbete. Vi tar gärna emot praktikanter och examensarbete i mån av plats och behov.

Är du intresserad av en praktikplats hos oss?

Kontakta oss då via e-post hr.vasternorrland@lansstyrelsen.se. Berätta vad ditt examensarbete eller praktik skulle handla om och hur det kan bidra till din utveckling och vår verksamhet.
Under avsnittet "Vilka jobbar hos oss" på denna sida hittar du information om våra enheter och deras uppdrag.

Myndighetsnätverket

Vår samverkan med andra myndigheter i Sundsvallsregionen har vi i något som kallas för Myndighetsnätverket. Syftet är att främja och säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen i länet. Genom myndighetsnätverket deltar länsstyrelsen på olika rekryteringsmässor och kan erbjuda flera utvecklings- och utbildningsinsatser för våra chefer och medarbetare.

Läs mer om nätverket på Myndighetsnätverkets webbplatslänk till annan webbplats.

Kontakt

Elisabeth Edmark Lundgren

HR-chef