Bidrag för åtgärder i ängs- och betesmarker

Vill du restaurera igenvuxna marker till ängs- eller betesmark eller tidigare hamlade lövträd på eller i anslutning till jordbruksmark? Då kan du ansöka om ersättning för kostnaderna som åtgärderna medför.

Naturvårdsverket är ansvarig myndighet, Länsstyrelsen handlägger ansökningarna.

Ersättning för åtgärder i ängs- och betesmarker, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Ansökningsperiod

Länsstyrelsen Västernorrland kommer i första hand att ta emot intresseanmälningar. Om det kommer in intresseanmälningar som kan bli aktuella för stödet, kommer vi kontakta de som anmält intresse för vidare hantering.

För att bli aktuell för stödet i år behöver vi din intresseanmälan senast den 17 augusti.

Vem kan söka bidrag?

Du kan söka bidraget om du är markägare eller har markägarens tillåtelse att utföra restaureringsåtgärder, till exempel som arrendator. Stödet kan också sökas av vissa stiftelser och föreningar samt kommunala bolag och entreprenörer. Statliga myndigheter och kommuner kan inte få bidrag för restaureringsåtgärder.

Så stort är bidraget

Som högst kan du få ersättning som täcker 70 procent av godkända kostnader för restaureringsåtgärderna.

Åtgärder som du kan få bidrag för

Du kan få bidrag för att restaurera ängsmarker och betesmarker på minst 0,3 hektar eller för att restaurera tidigare hamlade lövträd i jordbrukslandskapet. Bidrag kan ges till åtgärder som är nödvändiga för restaureringen, till exempel avverkning, röjning, bortforsling av ris och eget arbete.

Hur går prioriteringen till?

Ett övergripande mål för ängar och betesmarker är att de efter restaureringen ska bevara och återställa biologisk mångfald. Det innebär att marken i de flesta fall ska uppfylla villkoren för miljöersättning för skötsel av mark med särskilda värden, skogsbete eller fäbodbete. Om marken inte bedöms kunna nå dit med maximalt fem års restaurering kommer stöd inte att beviljas.

Vid bedömning av ansökningar om stöd prioriteras ansökningar som:

 • har bäst förutsättningar för att på ett varaktigt sätt fortsätta skötseln av marken efter restaurering.
 • bevarar och gynnar hotade naturtyper i odlingslandskapet, hävdgynnade rödlistade arter och spridningsmöjligheter mellan förekomster av dessa arter.
 • ska restaurera ängsmark.
 • har marker med känd förekomst av hävdgynnade arter.

Prioriterade åtgärder i Västernorrland län

För dig som är verksam i Västernorrlands län kan följande marker bidra till högre prioritering för en ansökan om att restaurera ängs- eller betesmark:

 • Slåtterängar. Ängsmarker som kommer hållas öppna med slåtter.
 • Skogsbeten eller betad skog samt beten vid fäbod.
 • Naturbetesmarker, inklusive trädklädd betesmark över 2 hektar.

Andra faktorer som länsstyrelsen kan ta hänsyn till i sin prioritering:

 • Kostnadseffektivitet: Marker som kan restaureras med mindre medel och/eller med begränsat behov av återkommande insatser. För betesmarker är även markens storlek en faktor som länsstyrelsen tar hänsyn till.
 • Betesmarker som behövs för den stödsökandes egen djurhållning.
 • Övrig kulturmiljö och kulturlämningar kring och på marken.
 • Spridningsvägar för arter och markens sammanhang i landskapet. Inklusive närhet till andra värdefulla ängs- och betesmarker med höga naturvärden.

Ansök om bidrag

Är du intresserad av att söka ersättning för att genomföra restaureringsåtgärder? Då kan du göra en intresseanmälan genom att använda följande formulär.

Intresseanmälan för att söka ersättning för restaureringsåtgärder i ängs- och betesmarker

Fälten i formulären är obligatoriska. Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din intresseanmälan.

Kontaktuppgifter


Områdesinformation

Typ av åtgärd som önskas genomföras (obligatorisk) * (obligatorisk)
Typ av åtgärd som önskas genomföras (obligatorisk)


Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss