Vattenskyddsområden

För att skydda vårt dricksvatten mot föroreningar finns möjlighet att bilda vattenskyddsområden. Både Länsstyrelsen och kommunen kan fatta beslut om att inrätta ett vattenskyddsområde.

Vad är ett vattenskyddsområde?

Vattenskyddsområden har en geografisk avgränsning och kan vara indelade i olika zoner. Kopplat till vattenskyddsområdet finns olika föreskrifter till skydd för vattnet. Det kan innebära begränsningar av hur marken får användas och av hur till exempel kemikaliska produkter och avfall får hanteras. För en verksamhet eller åtgärd kan det gälla förbud, tillstånd eller anmälningsplikt. Vattenskyddsområden kan bildas för att skydda både grundvatten och ytvatten.

Så skapas ett vattenskyddsområde

Du som vill skapa ett vattenskyddsområde skickar in en ansökan till Länsstyrelsen eller kommunen med en begäran om att ett mark- eller vattenområde ska bli ett vattenskyddsområde i framtiden. Det är även möjligt att inrätta ett vattenskyddsområde för en vattentillgång som kan antas komma att nyttjas som vattentäkt.

Innan beslut tas får berörda myndigheter och markägare samt övriga med särskild rätt till marken möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Ett skyddsområde ska utgöra ett tillräckligt skydd för vattentäkten, men får inte vara mer långtgående än nödvändigt.

Ansökan om tillstånd

I föreskrifterna för ett vattenskyddsområde kan du läsa om vilka åtgärder som innebär att du måste lämna in en anmälan eller ansöka om tillstånd. Det framgår ofta direkt i skyddsföreskrifterna om din anmälan eller ansökan ska lämnas till kommunen eller till Länsstyrelsen.

Ansök om dispens

Länsstyrelsen eller kommunen kan i vissa fall bevilja dispens från skyddsföreskrifter för ett vattenskyddsområde om särskilda skäl finns.

Så gör du din ansökan om dispens

  1. Betala ansökningsavgiften. För att en dispensansökan ska kunna prövas av Länsstyrelsen behöver ansökningsavgiften vara betald. Avgiften är 4 600 kronor. Du betalar avgiften till bankgiro 5050-0651. Ange: Vem som ansöker, fastighetsbeteckning samt ”Dispens vattenskydd”.
  2. Bilagor som ska bifogas: Översiktskarta med angiven skala, detaljerad karta, ritning av åtgärden (ange skala på ritningen), fotografier över området, pål/spontplan, resultat från provborrningar (om det är relevant för ansökan), varuinformationsblad för kemikalier (om det är relevant för ansökan). Observera att filstorleken på dina bifogade bilagor sammanlagt inte får överskrida 10 MB. Då får du istället skicka dessa via e-post till: vasternorrland@lansstyrelsen.se
  3. Uppgifter som kan vara bra att ha tagit fram i förväg:
    1. Information om markens beskaffenhet och jordartsförhållanden. Detta kan hittas i SGU:s kartvisningstjänst.
    2. Berörda paragrafer i föreskriften för aktuellt vattenskyddsområde. Läs dessa i kartverktyget Skyddad natur
  4. Fyll i följande formulär och skicka in.

SGU:s kartvisningstjänst Länk till annan webbplats.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Har du frågor som rör din ansökan?

Har du frågor som rör din ansökan? Kontakta Per Lingensjö via e-post: per.lingensjo@lansstyrelsen.se eller via telefon: 0611-34 92 77

Ansökan om dispens från skyddsföreskrifter inom vattenskyddsområde

1. Sökande
2. Ombud för sökande
Fälten nedan fylls i om det är aktuellt.3. Fastighet
Ange vilken fastighet verksamheten eller åtgärden kommer att genomföras på.


4. Fastighetsägare
Fylls i om fastighetsägaren är annan än den sökande.5. Vattenskyddsområdet

Dispensansökan avser (obligatorisk) * (obligatorisk)
Dispensansökan avser (obligatorisk)
Föreskrifterna för länets vattenskyddsområden finns i kartverktyget Skyddad natur. Om du är osäker, kontakta länsstyrelsen eller din kommun för vägledning och bedömning om dispens krävs.
6. Koordinater för verksamheten/åtgärden
Om du inte har möjlighet att ta fram koordinater, så behöver du inte fylla i den här uppgiften. Bifoga i sådana fall en karta där platsen är utmarkerad. Ange koordinater i SWEREF 99 TM.


7. Verksamheten/åtgärden8. Platsbeskrivning

Hydrologi och geohydrologi
9. Motivera varför arbetet ska utföras

10. Bilagor
En översiktskarta där området som berörs är markerat ska bifogas. Ange hur du skickar in den (obligatorisk) * (obligatorisk)
En översiktskarta där området som berörs är markerat ska bifogas. Ange hur du skickar in den (obligatorisk)En detaljerad karta ska bifogas. Ange hur du skickar in den (obligatorisk) * (obligatorisk)
En detaljerad karta ska bifogas. Ange hur du skickar in den (obligatorisk)Ritning av åtgärden ska bifogas. Ange hur du skickar in den (obligatorisk) * (obligatorisk)
Ritning av åtgärden ska bifogas. Ange hur du skickar in den (obligatorisk)Fotografier över aktuellt område ska bifogas. Ange hur du skickar in det (obligatorisk) * (obligatorisk)
Fotografier över aktuellt område ska bifogas. Ange hur du skickar in det (obligatorisk)Pål/spontplan eller resultat från provborrningar ska bifogas om detta är relevant för ansökan. Ange hur du skickar in det
Pål/spontplan eller resultat från provborrningar ska bifogas om detta är relevant för ansökan. Ange hur du skickar in detVaruinformationsblad för kemikalier ska bifogas om detta är relevant för ansökan. Ange hur du skickar in det
Varuinformationsblad för kemikalier ska bifogas om detta är relevant för ansökan. Ange hur du skickar in detTillsyn av vattenskyddsområden

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för de vattenskyddsområden som har beslutats av Länsstyrelsen. Den kommunala nämnden har tillsynsansvaret för vattenskyddsområden som beslutats av kommunen.

Karta över vattenskyddsområden

Naturvårdsverkets kartverktyg över skyddad natur visar vilka vattenskyddsområden som finns i Sverige.

Skyddad natur på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Regional vattenförsörjningsplan

Länsstyrelsen Västernorrland har tagit fram en regional vattenförsörjningsplan för att långsiktigt säkerställa tillgången på vattenresurser för dricksvattenförsörjning.

Vattenförsörjningsplanen ska kunna utgöra ett bra underlag till de vattenförsörjningsplaner som ska utarbetas på kommunal nivå. Den är framarbetad utifrån ett resursperspektiv där fokus har legat på vattenresursernas naturliga förutsättningar, uttagsmöjligheter och geografiska lägen.

Då dokumentet innehåller information som kan vara skyddsvärd, finns det inte tillgängligt på Länsstyrelsen Västernorrlands webbplats. För att få ta del av rapporten, kontakta: per.lingensjo@lansstyrelsen.se

Kontakt

Per Lingensjö

Handläggare, Samhällsbyggnadsenheten