Vattenskyddsområden

För att skydda vårt dricksvatten mot föroreningar finns möjlighet att bilda vattenskyddsområden. Både Länsstyrelsen och kommunen kan fatta beslut om att inrätta ett vattenskyddsområde.

Vad är ett vattenskyddsområde?

Vattenskyddsområden har en geografisk avgränsning och kan vara indelade i olika zoner. Kopplat till vattenskyddsområdet finns olika föreskrifter till skydd för vattnet. Det kan innebära begränsningar av hur marken får användas och av hur till exempel kemikaliska produkter och avfall får hanteras. För en verksamhet eller åtgärd kan det gälla förbud, tillstånd eller anmälningsplikt. Vattenskyddsområden kan bildas för att skydda både grundvatten och ytvatten.

Så skapas ett vattenskyddsområde

Du som vill skapa ett vattenskyddsområde skickar in en ansökan till Länsstyrelsen eller kommunen med en begäran om att ett mark- eller vattenområde ska bli ett vattenskyddsområde i framtiden. Det är även möjligt att inrätta ett vattenskyddsområde för en vattentillgång som kan antas komma att nyttjas som vattentäkt.

Innan beslut tas får berörda myndigheter och markägare samt övriga med särskild rätt till marken möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Ett skyddsområde ska utgöra ett tillräckligt skydd för vattentäkten, men får inte vara mer långtgående än nödvändigt.

Regional vattenförsörjningsplan

Länsstyrelsen Västernorrland har tagit fram en regional vattenförsörjningsplan för att långsiktigt säkerställa tillgången på vattenresurser för dricksvattenförsörjning.

Vattenförsörjningsplanen ska kunna utgöra ett bra underlag till de vattenförsörjningsplaner som ska utarbetas på kommunal nivå. Den är framarbetad utifrån ett resursperspektiv där fokus har legat på vattenresursernas naturliga förutsättningar, uttagsmöjligheter och geografiska lägen.

Då dokumentet innehåller information som kan vara skyddsvärd finns det inte tillgängligt på länsstyrelsens webbplats. Kontakta per.lingensjo@lansstyrelsen.se för att få ta del av rapporten.

Ansök om dispens

Länsstyrelsen eller kommunen kan i vissa fall bevilja dispens från skyddsföreskrifter för ett vattenskyddsområde om särskilda skäl finns.

Dispens från föreskrifterna kan ges av den myndighet som har tillsyn över vattenskyddsområdet. Oftast är det länsstyrelsen som har tillsynen, men ibland har Miljö- och byggnadsnämnderna i den aktuella kommunen tillsynsansvar.

Om dispensansökan ska prövas av länsstyrelsen ska ansökan skickas till: Länsstyrelsen i Västernorrlands län, 871 86 Härnösand eller till vasternorrland@lansstyrelsen.se

Vad ska ansökan innehålla?

För att en ansökan om dispens ska kunna behandlas är det viktigt att innehållet är så komplett som möjligt. Vad som måste/bör vara med varierar från fall till fall. Det finns dock några riktlinjer för vad som bör vara med i ansökan.

 • Vem som söker, uppgifter om namn, adress och telefonnummer.
 • Vem som ska utföra arbetet (om annan än sökanden).
 • Fastighetsbeteckning inom vilken arbetet ska utföras och ägare av fastigheten.
 • Karta med lokalisering utmärkt – gärna både översikt och detaljkarta.
 • Vad som ska göras.
 • Information om markens beskaffenhet kan hittas på SGU:s kartvisningstjänst.
  SGU:s kartvisningstjänstlänk till annan webbplats
  Markhistorik för det aktuella området är också information som kan behövas och en eventuell bedömning om det kan finnas markföroreningar.
 • Avstånd till grundvattenyta (om det gäller ett markområde). Information om kan hittas i SGU:s brunnsarkiv eller hos kommunens VA-kontor.
 • Gäller ansökan ett ytvattenområde ska istället motsvarande uppgifter gällande vattendjup, eventuell strömningsriktning, områdets känslighet etcetera anges - kan oftast hämtas från länsstyrelsernas digitala karttänst
  Karttjänsterlänk till annan webbplats
 • Teknisk beskrivning av arbetet, till exempel hur djupt det ska grävas, användning av köldbärarvätska i värmepumpsanläggning, vilken typ av pålar som ska användas.
 • Eventuellt varuinformationsblad eller beskrivning av kemiskt innehåll kan vara behjälpligt till exempel köldbärarvätska, obrunnen betong eller liknande som ska användas.
 • Motivering till varför arbetet ska få utföras.
 • Eventuell förutsedd påverkan på ytvatten/grundvatten som skyddas. Ifall sökanden anser att någon påverkan på vattenmiljön inte kommer att ske ska även detta anges och motiveras.
 • Planerade skyddsåtgärder, förslag till villkor.
 • Underskrift

Önskvärd information:

 • Referenser från liknande arbeten på andra ställen.
 • Geologisk bakgrundsinformation, till exempel inhämtad från grannfastigheter.

Avgift

För att söka dispens i ett vattenskyddsområde måste man även betala en avgift på 3 700 kronor. Ärendet kan inte behandlas förrän avgiften kommit in till länsstyrelsen. Betalning görs till bankgiro 5050-0651 och på inbetalningen anges ”Dispens vattenskydd”.

Tillsyn av vattenskyddsområden

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för de vattenskyddsområden som har beslutats av Länsstyrelsen. Den kommunala nämnden har tillsynsansvaret för vattenskyddsområden som beslutats av kommunen.

Karta över vattenskyddsområden

Naturvårdsverkets kartverktyg över skyddad natur visar vilka vattenskyddsområden som finns i Sverige.

Skyddad natur på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Kontakt

Per Lingensjö

Handläggare, Samhällsbyggnadsenheten