Motortrafik i naturen

Det är förbjudet att köra ett motordrivet fordon på barmark i terräng, även om det är din egen mark. Det finns vissa generella undantag från förbudet och det är även möjligt att söka dispens för terrängkörning. För vattenskoter och snöskoter gäller speciella regler.

Terrängkörning på barmark är förbjuden i hela Sverige. Länsstyrelsen kan besluta om undantag från barmarksförbudet och snöskoterförbuden. Vi arbetar för att motortrafiken inte ska störa eller skada marken, växtligheten, friluftslivet, djurlivet, renskötseln, jordbruket eller skogsbruket.

Förbud mot terrängkörning

Huvudregeln i terrängkörningslagen är att det är förbjudet att köra med motordrivet fordon på barmark i terräng. Det gäller även om det är din egen mark.

All naturmark utanför väg räknas som terräng, till exempel:

 • park
 • åker
 • äng
 • myr
 • hedmark
 • stränder
 • kalfjäll
 • vandringsleder
 • motionsspår
 • traktorstigar.

Till motordrivna fordon räknas alla fordon som drivs med motor, till exempel:

 • bil
 • motorcykel
 • fyrhjuling/ATV
 • bandvagn
 • snöskoter
 • elcykel.

Användande av elcykel med max 250 watt motoreffekt i naturen är inte förbjudet enligt terrängkörningslagstiftningen men du behöver ändå markägarens tillstånd.

Mer information om elcyklar finns på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Undantag från förbudet mot terrängkörning

Det finns generella undantag från förbudet mot terrängkörning. Undantagen kan kräva markägarens tillstånd och gäller om åtgärden inte kan utföras på något annat lämpligt sätt. 

Det generella undantaget gäller för:

 • jordbruk
 • skogsbruk
 • statlig eller kommunal tjänsteman i tjänsteärende
 • räddningstjänst 
 • läkare
 • brandkår
 • fjällräddningen
 • renskötsel
 • den som ska hämta fälld björn, hjort, vildsvin eller älg.

Dispens för terrängkörning

Du kan ansöka om dispens för terrängkörning om du har särskilda skäl. En dispens är ett enskilt undantag från förbudet. För att får köra på marken behöver du förutom dispensen även markägarens tillstånd.

Skäl för undantag kan exempelvis vara:

 • funktionsnedsättning
 • vissa materialtransporter
 • tävling.

Snöskoter

Snöskoter får bara köras på väl snötäckt mark där varken marken eller växtligheten skadas. Inom vissa områden är skotertrafiken reglerad genom skoterförbud. Det gäller framför allt i fjällen. Där får du bara köra längs markerade skoterleder.

Snöskoterkörning omfattas inte av allemansrätten och du har därför ingen självklar rätt att köra på annans mark. Som skoterförare bör du i första hand köra på markerade skoterleder. För allmänna skoterleder ansvarar oftast Länsstyrelsen eller kommunen. Vissa skoterleder sköts av skoterklubbar eller andra aktörer.

Även på skoterleder ska du tänka på att köra varsamt. Om snötäcket är så tunt eller löst att skotern kommer i kontakt med marken räknas det som barmarkskörning, vilket inte är tillåtet.

Förbudsområden och dispens

Skoterförbud gäller på Måckelmyran och Stormyran inom Sundsvalls kommun.

Beslut rörande skoterförbud för Måckelmyran och Stormyran i Njurunda socken, Sundsvalls kommun Pdf, 5.8 kB, öppnas i nytt fönster..

Det är också förbjudet att köra skoter inom de flesta av länets naturreservat. Skoterförbud gäller även inom Skuleskogens nationalpark.

Vart skickar jag ansökningsblanketten?

Ansökningsblanketten skickas till vasternorrland@lansstyrelsen.se eller via post till Länsstyrelsen Västernorrland, 871 86 Härnösand.

Dispens för körning i tätortsnära områden

Inom samtliga kommuner i länet, utom i Kramfors kommun, har kommunerna genom lokala trafikföreskrifter beslutat om skoterförbud/förbud mot körning med motordrivet i terrängen inom tätortsnära områden. För körning inom de tätortsnära områdena (kommunala förbudsområden) behandlas dispensansökan av kommunen.

Den som har tillstånd att köra i terrängen ska anpassa sin färdväg och hastighet samt sitt färdsätt så att människor och djur inte störs i onödan och så att skada på mark eller växtlighet undviks.

Körning på snötäckt mark i plant- eller ungskog är förbjuden om det inte är uppenbart att körningen kan ske ut risk för skada på skogen. Motsvarande bedömning ska göras för risk på skada på marken vid körning på snötäckt jordbruksmark.

Att tänka på

 • Högertrafik gäller.
 • Du måste ha fyllt 16 år för att få köra skoter.
 • För att få köra snöskoter krävs förarbevis, körkort eller traktorkort. För mer information om förarbeviset kontakta Trafikverket eller din lokala skoterklubb.
 • En generell hastighetsbegränsning om 70 km/tim gäller i terräng.
 • Stopplikt råder alltid före du korsar en väg.
 • Passagerare på skotern eller kälken måste gå över vägen.
 • Det inte är tillåtet att köra på allmän väg annat än vid passage över vägen, eller kortast lämpliga sträcka om terrängen är oframkomlig.
 • Vid körning på väg gäller 20 km/h och utan passagerare.
 • På skogsbilvägar och andra enskilda vägar kan skoterkörning vara förbjuden, även om vägen är oplogad.
 • Spårning av djur med skoter är förbjudet.
 • Skidåkare och gående har företräde i skoterspåret.
 • Alkohol i kombination med terrängkörning är olagligt. Det innebär mycket större olycksrisk!

De skoterleder som finns i länet är anlagda och sköts av skoterklubbarna. Lederna är dock formellt inte så kallade allmänna skoterleder, vilket förutsätter att Länsstyrelsen eller berörd kommun svarar för leden. För att en enskild eller allmän skoterled ska kunna anläggas, krävs medgivande från berörd markägare.

Lederna har kommit till genom klubbarna för att kanalisera och underlätta trafiken, men också för att minska störningar och olycksrisker. Respektera klubbarnas ideella insatser, följ ledföreskrifterna och kör varsamt på lederna.

Tänk särskilt på följande:

 • Även om hastighetsbegränsning till 70 km/h gäller, får hastigheten ändå aldrig vara högre än att du som förare behåller kontrollen över fordonet och kan stanna det på den del av leden eller terrängen som kan överblickas och framför varje hinder som kan förutses.
 • Gående, skidåkare, hundkörning eller till och med ridning kan förekomma på skoterlederna!

Körning på vatten med snöskoter

Körning med snöskoter på öppet vatten regleras genom särskild lagstiftning, såsom lokala trafikföreskrifter (kommunen) och föreskrifter för vattenskyddsområden.

Vattenskoter

Du får bara köra vattenskoter i allmänna farleder och områden som har godkänts av Länsstyrelsen.

Den som använder en vattenskoter ska följa sjölagens bestämmelser som bland annat innebär att färdas så att omgivningen inte störs i onödan, iaktta hastighetsbegränsningar och inte vara alkoholpåverkad. Om du bryter mot bestämmelserna kan du dömas till böter.

Var får jag köra med vattenskoter?

I Västernorrland finns det elva allmänna farleder där du får köra med vattenskoter. Dessa går in från territorialhavet till kommersiella hamnar i Sundsvallsområdet, Härnösand, upp mot Kramfors, till Sollefteå längs Ångermanälven, längs Höga Kusten och mot Örnsköldsvik och Husum.

Du får generellt köra max 300 meter ut från farledens mittlinje. Den markeras på kartan med en röd linje. Lederna finns även markerade på sjökorten i form av linjer, det är linjen på sjökortet som körningen måste rätta sig efter.

Observera att på sjökorten finns också andra sjöleder markerade, men för vattenskotertrafik gäller bara de allmänna farlederna. Där leden går nära land får man inte köra närmare stranden än 100 meter.

Inget inlandsvatten är tillåtet för körning med vattenskoter.

Översiktskarta och kartor för körning med vattenskoter - Västernorrlands län Pdf, 5.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Körning utomskärs

Du får även köra utanför den räta baslinjen i havet, det vill säga den linje som förbinder de i lågvatten ytterst belägna kobbarna. Innanför baslinjen, inomskärs, är vattenskoterkörning förbjuden utom längs de allmänna farlederna.

Färd i Ångermanälven

För färd längs Ångermanälven längs den allmänna farleden, gäller att ett 100 meter brett stråk mitt i älven får användas. Detta gäller mellan Hammarsbron vid Nyland och Bruksholmen, Sollefteå.

Olovlig körning

All körning utanför de områden som beskrivs som tillåtna här är förbjuden. Polisen och Kustbevakningen har övervakningsansvaret. Vid överträdelser kan böter utdömas.

Vilka farleder som är allmänna farleder framgår av sjökort och Sjöfartsverkets förteckning över allmänna farleder.

Förteckning över allmänna farleder finns i kungörelse 2013:4 och rättelseblad på Sjöfartsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Du kan också kontakta Sjöfartsverket eller Transportstyrelsen för att få reda på vilka allmänna farleder som finns. Det är viktigt att tänka på att hamnområden och kommunala fritidsbåtleder inte är allmänna farleder och du får alltså inte köra vattenskoter inom dessa områden. Polisen och Kustbevakningen är ansvariga för tillsynen av vattenskoterkörning.

Bestämmelserna om användning av vattenskoter finns bland annat i vattenskoterförordningen. Det är dock oklart om våra svenska regler överensstämmer med gällande EU-lagstiftning och EU:s krav. I väntan på klara besked gör svenska myndigheter inte någon tillsyn enligt vattenskoterförordningen. Däremot utövas tillsyn enligt sjölagen och andra tillämpliga lagar och förordningar.

Förordning (1993:1053) om användning av vattenskoter hos riksdagen Länk till annan webbplats.

Sjölag (1994:1009) hos riksdagen Länk till annan webbplats.

Vattenskotrar betraktas sjörättsligt som alla andra båtar. Det betyder att du som kör vattenskoter har lika stort ansvar som övriga sjötrafikanter att följa de regler som finns i sjölagen om hänsynstagande, uppträdande till sjöss, nykterhet och hastighet. Likaså gäller miljöbalkens bestämmelser om buller, skyddade områden och skyddade arter även för dig som vattenskoterförare.

Vapen på terrängfordon

För att ta med vapen på motordrivet fordon i terräng och/eller jaga från fordon krävs särskilt tillstånd från Länsstyrelsen. Transport av vapen i ett motordrivet fordon är tillåten på skogsbilvägar som är allmänt befarna och därför inte anses utgöra terräng.

Enskild väg eller skogsbilväg som är oplogad, räknas också som väg. Under barmarksförhållanden kan ett vapen transporteras på en sådan väg. Under snöförhållanden och om vägen för tillfället inte är plogad, kan snöskoter användas på vägen och vapen fraktas på den. Det är i sådant fall inte någon skillnad på bil respektive snöskoter beträffande möjligheten att lagligt transportera vapen utan att dispens behöver sökas.

Kontakt

Enheten för miljöutredningar och fiske

Telefon växel 0611-34 90 00