Markavvattning och diken

Ska du ta bort oönskat vatten genom dränering eller dikning, eller göra en invallning? Det kan räknas som markavvattning, vilket är förbjudet i stora delar av Sverige. För att få utföra markavvattning behöver du alltid söka tillstånd, och om det är förbud måste du även söka dispens.

Markavvattning är dels åtgärder som görs för att ta bort oönskat vatten genom dränering eller dikning, och dels åtgärder som innebär skydd mot vatten, exempelvis invallning.

Om åtgärderna är tänkta att bli beständiga och bidra till förändringar i markens vattenförhållanden måste du kontakta oss. Syftet med åtgärderna är avgörande om det är markavvattning eller inte. Om åtgärderna ökar markens lämplighet för ett visst ändamål och effekten kommer att vara varaktig är det en form av markavvattning. Exempel på markavvattning är dikning, bortledning av vatten och invallning.

Skyddsdikning av skogsmark i samband med avverkning eller dikesrensning räknas inte som markavvattning.

Dispens och tillstånd för markavvattning

Markavvattning kräver tillstånd enligt 11 kap. 13 § miljöbalken. I stora delar av Sverige är det förbjudet att avvattna mark. Då behövs dispens från det generella markavvattningsförbudet.

Ett beslut om dispens innebär inte att det är tillåtet att markavvattna. Dispens från förbudet är en förutsättning för att tillstånd ska kunna ges, vilket innebär två prövningar.

Det krävs alltid tillstånd för att dika eller på annat sätt genomföra markavvattning. Länsstyrelsen eller Mark- och miljödomstolen prövar ärendet.

Markavvattnings- och fornlämningsärenden i skog

Via e-tjänster hos Skogsstyrelsen kan du skicka in ärenden som hanteras av olika myndigheter och som har koppling till skog. E-tjänsten är gemensam mellan Skogsstyrelsen och länsstyrelserna.

E-tjänsten hanterar följande ärenden med koppling till Länsstyrelsens ansvarsområden:

 • Fornlämningar som berörs av avverkning eller anläggning av väg
 • Markavvattning i skogsmark

Vad är rensning av diken?

Ett dike eller ledning betraktas som en vattenanläggning och du som ägare är skyldig att underhålla den.

Ett underhåll (rensning) ska syfta till att upprätthålla dikets djup och läge. Befintliga diken får alltså rensas ner till dikets ursprungliga djup och läge. Underhållsansvar gäller för diken, oavsett om tillstånd har meddelats till anläggningen eller inte. För naturliga vattendrag finns dock ingen underhållsplikt.

Inom dikningsföretag får man inte rensa djupare/bredare än vad som fastställts i tillståndet (förrättningen). För övriga diken, de som inte har en fastställd profil i ett tillstånd, gäller att du inte får rensa djupare än att du rensar bort tillfört material såsom slam och/eller vegetation. Hårdbottnar får inte rensas bort.

Om man gräver djupare eller bredare i diket än ursprunglig dimension betraktas åtgärden som markavvattning och detta kräver tillstånd. I vissa län är markavvattning också förbjudet och kräver därför också dispens.

Rensning kan kräva anmälan

Om fisket kan skadas eller påverkas negativt så behöver du göra en anmälan till länsstyrelsen innan du utför rensningen. Detta regleras i 11 kap 15 § miljöbalken. Med fisket avses allmänt och enskilt fiske och såväl yrkes- som fritidsfiske.

När ett dike ska rensas behöver hänsyn tas för att begränsa skadan på andra intressen. Innan rensningen bör du därför t.ex. kontrollera:

 • Finns det en fiskevårdsförening (även nedströms)? Kontakta i så fall dem!
 • Är diket biotopskyddat område? I så fall kan dispens krävas.
 • Finns det hotade djur eller växter i diket? I så fall kan dispens eller särskild hänsyn behövas.
 • Omfattas platsen av Natura-2000-bestämmelser, naturreservat eller annat naturskydd? I så fall kan andra dispenser eller tillstånd behöva sökas.

Miljöhänsyn vid dikesrensning i broschyr på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Rensning som är markavvattning

Om rensningen utgör markavvattning råder tillståndsplikt och ibland förbud. Vill man rensa mer än till dikets ursprungliga djup och läge så betraktas åtgärden vanligtvis som markavvattning, vilket kräver tillstånd från länsstyrelsen. I vissa län råder också ett generellt förbud mot markavvattning, och då behövs också en dispens från förbudet vilket länsstyrelsen prövar.

I de fall då underhåll av diket inte gjorts under en mycket lång tidsperiod och det på grund av detta uppstått ett nytt naturtillstånd, betraktas åtgärden som markavvattning och kräver då tillstånd från länsstyrelsen. I tveksamma fall är det alltid bäst att samråda med Länsstyrelsen. Naturliga vattendrag rensas normalt inte.

Ansök om markavvattning

I Västernorrlands län är det inte förbjudet att avvattna mark generellt. Det innebär att du enbart behöver söka tillstånd och alltså inte dispens. Om inga motstående intressen med ersättningsanspråk finns, prövar länsstyrelsen ansökan och meddelar beslut.

I vissa fall då markavvattningen berör flera sökanden, lämnas ärendet över till mark- och miljödomstolen för fortsatt handläggning, med ett yttrande från länsstyrelsen. Ges tillstånd till markavvattning förenas detta med vissa villkor om exempelvis hur, samt under vilken tidsperiod markavvattningen får utföras.

En ansökan ska vara skriftlig och innehålla:

 • Namn på sökande
 • Fastighetsbeteckning
 • Syftet med markavvattningen
 • Översiktskarta/topografisk karta
 • En detaljerad karta, exempelvis en kopia på den gula/ekonomiska kartan, med aktuella och befintliga diken inritade samt annan relevant information. Vattendrag inom det aktuella området och i omgivningar ska också finnas angivna.
 • Dimensioner på exempelvis de planerade dikena: bredd, djup samt total dikeslängd
 • Områdesförhållanden: naturtyp, skogsbestånd och ålder, jordart etc.
 • Finns det andra berörda personer som berörs av markavvattningen, till exempel andra markägare eller fiskevårdsföreningar, ska dessa informeras/samråd med dessa ske och framförda synpunkter bifogas ansökan. Denna del av ansökan ska tillgodose vad som krävs av sökanden enligt 6 kapitlet 4 § miljöbalken i form av så kallat tidigt samråd.
 • Troliga konsekvenser för miljön, exempelvis grumling av anslutande vattendrag och dess effekter på djur- och växtliv.
 • Förslag till skyddsåtgärder och försiktighetsmått som behövs för att förebygga eller förhindra skador från verksamheten, till exempel anläggande av slamgropar eller gaffeldiken för att minska slamtransporter.
 1. En miljökonsekvensbeskrivning ska bifogas. Innebär den planerade markavvattningen en påverkan på miljön av någon betydelse, så skall också en MKB, det vill säga en miljökonsekvensbeskrivning, finnas med i ansökan. I en rekommenderad kontakt med länsstyrelsen inför ansökan, kan behovet av MKB i ärendet/MKB:s omfattning diskuteras.
 2. Redovisa allmänna hänsynsregler. Du ska också i din ansökan redovisa uppgifter, som behövs för att länsstyrelsen skall kunna bedöma hur du har tagit hänsynsreglerna i 2 kapitlet miljöbalken. (Som bland annat handlar om att du skall skaffa dig den kunskap som behövs för att skydda människors hälsa och miljön mot skador eller olägenheter i den aktuella verksamheten, samt att med olika skyddsåtgärder, försiktighetsmått med mera förhindra att verksamheten medför skada eller olägenheter för människors hälsa och miljön).
 3. Planerar du samtidigt dikesrensning? Planerar du samtidigt dikesrensningar i det aktuella området, så bör uppgifter om detta också finnas med och markeras på kartan. Samt uppgifter om hur dessa diken ser ut idag med avseende på djup, bredd och igenväxningsgrad.

Avgift för prövning av ansökan

För att din ansökan skall behandlas måste du betala en prövningsavgift, vars belopp är beroende av den planerade dikeslängden:

Tabell över dikeslängd

Dikeslängd som prövningen avser

Avgift kronor

Kortare än 100 meter

1 350

100 - 1000 meter

2 300

1000 - 10 000 meter

5 700

10 000 meter eller mer

8 500

Avgiften ska betalas in till Länsstyrelsen Västernorrland via bankgiro 5050-0651. I fältet "meddelande till betalningsmottagaren" anges: Ansökan om tillstånd för markavvattning, samt fastighetsbeteckning.

Skicka din ansökan via e-post: vasternorrland@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen Västernorrland, 871 86 Härnösand.

Kontakt

Enheten för miljöutredningar och fiske

Telefon växel 0611-34 90 00