Markavvattning och diken

Ska du ta bort oönskat vatten genom dränering eller dikning, eller göra en invallning? Det kan räknas som markavvattning, vilket är förbjudet i stora delar av Sverige. För att få utföra markavvattning behöver du alltid söka tillstånd, och om det är förbud måste du även söka dispens.

Markavvattning är dels åtgärder som görs för att ta bort oönskat vatten genom dränering eller dikning, dels åtgärder som innebär skydd mot vatten, exempelvis invallning.

Om åtgärderna är tänkta att bli beständiga och bidra till förändringar i markens vattenförhållanden måste du kontakta oss. Syftet med åtgärderna är avgörande om det är markavvattning eller inte. Om åtgärderna ökar markens lämplighet för ett visst ändamål och effekten kommer att vara varaktig är det en form av markavvattning. Exempel på markavvattning är dikning, bortledning av vatten och invallning.

Skyddsdikning av skogsmark i samband med avverkning eller dikesrensning räknas inte som markavvattning.

Dispens och tillstånd för markavvattning

Markavvattning kräver tillstånd enligt 11 kapitlet 13 § i miljöbalken. I stora delar av Sverige är det förbjudet att avvattna mark. Då behövs dispens från det generella markavvattningsförbudet.

Ett beslut om dispens innebär inte att det är tillåtet att markavvattna. Dispens från förbudet är en förutsättning för att tillstånd ska kunna ges, vilket innebär två prövningar.

Det krävs alltid tillstånd för att dika eller på annat sätt genomföra markavvattning. Länsstyrelsen eller Mark- och miljödomstolen prövar ärendet.

Markavvattnings- och fornlämningsärenden i skog

Via e-tjänster hos Skogsstyrelsen kan du skicka in ärenden som hanteras av olika myndigheter och som har koppling till skog. E-tjänsten är gemensam mellan Skogsstyrelsen och länsstyrelserna.

E-tjänsten hanterar följande ärenden med koppling till Länsstyrelsens ansvarsområden

 • fornlämningar som berörs av avverkning eller anläggning av väg
 • markavvattning i skogsmark.

Bredda eller fördjupa ett befintligt dike

Vill du gräva djupare eller bredare i ett befintligt dike än ursprunglig dimension, för att exempelvis öka mängden vatten som leds bort? Då kan åtgärden innebära ny markavvattning. Markavvattning kräver alltid tillstånd. I vissa län är markavvattning förbjudet och du behöver därför också ansöka om dispens.

Ansökan om tillstånd gör du enligt 11 kapitlet 9 § i miljöbalken och eventuell ansökan om dispens gör du enligt 11 kapitlet 14 § i miljöbalken.

Ansök om markavvattning

I Västernorrlands län är det inte förbjudet att avvattna mark generellt. Det innebär att du enbart behöver söka tillstånd och alltså inte dispens. Om inga motstående intressen med ersättningsanspråk finns, prövar länsstyrelsen ansökan och meddelar beslut.

I vissa fall då markavvattningen berör flera sökanden, lämnas ärendet över till mark- och miljödomstolen för fortsatt handläggning, med ett yttrande från länsstyrelsen. Ges tillstånd till markavvattning förenas detta med vissa villkor om exempelvis hur, samt under vilken tidsperiod markavvattningen får utföras. I tillståndet anges även inom vilken tid åtgärderna ska vara utförda.

Samråd inför ansökan om tillstånd

Innan en ansökan om tillstånd görs ska som regel samråd ske med länsstyrelsen och eventuella enskilda som kan bli berörda av markavvattningen. Behovet av samråd kan avgöras genom att i ett tidigt skede kontakta länsstyrelsen och beskriva de planerade åtgärderna. Syftet med samrådet är att utreda om verksamheten kan påverka någon annan än sökanden, samt om åtgärderna kan medföra en betydande miljöpåverkan. Inför samrådet ska ett skriftligt samrådsunderlag tas fram av sökanden. Samrådsunderlaget ska innehålla de uppgifter som behövs för att kunna ta ställning till om markavvattningen kan medföra en betydande miljöpåverkan.

Följande uppgifter ska ingå i samrådsunderlaget:

 1. verksamhetens eller åtgärdens utformning och omfattning,
 2. rivningsarbeten, om sådana kan förutses,
 3. verksamhetens eller åtgärdens lokalisering,
 4. miljöns känslighet i de områden som kan antas bli påverkade,
 5. vad i miljön som kan antas bli betydligt påverkat,
 6. de betydande miljöeffekter som verksamheten eller åtgärden kan antas medföra i sig eller till följd av yttre händelser, i den utsträckning sådana uppgifter finns tillgängliga,
 7. åtgärder som planeras för att förebygga, hindra, motverka eller avhjälpa negativa miljöeffekter, i den utsträckning sådana uppgifter finns tillgängliga, och
 8. den bedömning som den som avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden gör i frågan om huruvida en betydande miljöpåverkan kan antas.

Efter att samrådet har genomförts ska sökanden sammanställa vad som framkommit under samrådet i en samrådsredogörelse som ska redovisas till länsstyrelsen. Länsstyrelsen kommer därefter att fatta beslut om åtgärderna innebär en betydande miljöpåverkan eller inte. Länsstyrelsens beslut avgör omfattningen på den miljökonsekvensbeskrivning som ska ingå i ansökan, samt om ytterligare samråd behöver genomföras innan tillståndsansökan.

Ansökan om tillstånd ska vara skriftlig och innehålla:

 • Namn på sökande
 • Fastighetsbeteckning
 • Syftet med markavvattningen
 • Översiktskarta/topografisk karta
 • En detaljerad karta, exempelvis en kopia på den gula/ekonomiska kartan, med aktuella och befintliga diken inritade samt annan relevant information. Vattendrag inom det aktuella området och i omgivningar ska också finnas angivna.
 • Dimensioner på exempelvis de planerade dikena: bredd, djup samt total dikeslängd.
 • Områdesförhållanden: naturtyp, skogsbestånd och ålder, jordart etcetera.
 • Samrådsredogörelse från samrådet inför ansökan om tillstånd, samt en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) av den omfattning som man kommit fram till under samrådet. I MKB:n ska troliga konsekvenser för miljön framgå, exempelvis grumling av anslutande vattendrag och dess effekter på djur- och växtliv.
 • Förslag till skyddsåtgärder och försiktighetsmått som behövs för att förebygga eller förhindra skador från verksamheten, till exempel anläggande av slamgropar eller gaffeldiken för att minska slamtransporter.

Nytt naturtillstånd

Om ett dike inte har underhållits under en mycket lång tidsperiod kan det uppstå ett så kallat nytt naturtillstånd. Om du vill börja underhålla det gamla diket igen, betraktas åtgärden som markavvattning och kräver då tillstånd och eventuellt dispens. I tveksamma fall är det alltid bäst att du samråder med Länsstyrelsen.

Naturliga vattendrag

Naturliga vattendrag som inte utgör dikningsföretag eller annan tillståndsgiven anläggning, rensas vanligtvis inte. Om du vill gräva eller rensa i ett vattendrag kan åtgärden behöva anmälas till Länsstyrelsen. I vissa fall kan sådana åtgärder även kräva tillstånd och dispens.

 1. Redovisa allmänna hänsynsregler. Du ska också i din ansökan redovisa uppgifter, som behövs för att länsstyrelsen skall kunna bedöma hur du har tagit hänsyn till reglerna i 2 kapitlet miljöbalken. (Som bland annat handlar om att du skall skaffa dig den kunskap som behövs för att skydda människors hälsa och miljön mot skador eller olägenheter i den aktuella verksamheten, samt att med olika skyddsåtgärder, försiktighetsmått med mera förhindra att verksamheten medför skada eller olägenheter för människors hälsa och miljön).
 2. Planerar du samtidigt dikesrensning? Planerar du samtidigt dikesrensningar i det aktuella området, så bör uppgifter om detta också finnas med och markeras på kartan. Uppgifterna ska innehålla en beskrivning av hur dessa diken ser ut i dag med avseende på djup, bredd och igenväxningsgrad, samt om dikena ingår i något markavvattningsföretag.

Avgift för prövning av ansökan

För att din ansökan skall behandlas måste du betala en prövningsavgift, vars belopp är beroende av den planerade dikeslängden. Avgiften ska betalas in i samband med att ansökan lämnas in:

Tabell över dikeslängd

Dikeslängd som prövningen avser

Avgift kronor

Upp till 100 meter

1 660

101-1000 meter

2 900

1001-10 000 meter

7 100

10 001 meter eller mer

10 700

Avgiften ska betalas in till Länsstyrelsen Västernorrland via bankgiro 5050-0651. I fältet "meddelande till betalningsmottagaren" anges: Ansökan om tillstånd för markavvattning, samt fastighetsbeteckning.

Skicka din ansökan via e-post: vasternorrland@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen Västernorrland, 871 86 Härnösand.

Kontakt

Enheten för miljöutredningar och fiske

Telefon växel 0611-34 90 00