Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA)

LOVA-bidraget kan sökas av kommuner och ideella sammanslutningar eller kombinationer av dessa. Även kommunala bolag och ekonomiska föreningar som drivs utan vinstsyfte kan söka LOVA-bidrag. Sökande kan samarbeta med andra aktörer när det gäller finansiering och genomförande.

Hur söker man LOVA-bidrag?

Kommuner och ideella sammanslutningar som vill söka LOVA-bidrag gör det hos länsstyrelsen i det län där projektet är tänkt att genomföras. Medel kan sökas för att täcka högst 90 procent av de stödberättigande kostnaderna för åtgärder avseende internbelastning och högst 80 procent för övriga åtgärder enligt förordningen. Sista ansökningsdag för ettåriga och fleråriga projekt som ska starta 2021 är 1 februari 2021.

Blanketter för ansökan och slutrapportering finns hos Havs- och Vattenmyndighetenlänk till annan webbplats.

Ansökan skickas både som post och som e-post till Länsstyrelsen Västernorrland:

Postadress: Länsstyrelsen Västernorrland, 871 86 Härnösand.
E-post: vasternorrland@lansstyrelsen.se

Vilken typ av åtgärd kan få LOVA-bidrag?

  • Övergödning är fortsatt prioriterat med fokus på internbelastning, återcirkulering av näringsämnen samt annat som minskar övergödning av vattenmiljön.

  • Åtgärder som minskar spridning av miljöfarliga ämnen från fritidsbåtar till vattenmiljön.

  • Omhändertagande av förlorade fiskeredskap (spökgarn).

  • Åtgärder som enligt vattenförvaltningsförordningen syftar till att nå en god ekologisk status eller god miljöstatus enligt havsmiljöförordningen.

  • Skötselkostnader för en åtgärd under en begränsad tid kan ingå i ett LOVA-projekt. Utbildning av kommunal personal är däremot inte stödberättigande.

Behövs det tillstånd?

Tänk på att projektet kan kräva tillstånd eller anmälan enligt andra lagstiftningar innan de planerade åtgärderna påbörjas, till exempel anmälan om vattenverksamhet, marklov eller strandskyddsdispens.

Vad kan man inte få LOVA-bidrag för?

  • Åtgärder som redan har påbörjats kan inte få bidrag. Planeringen av en åtgärd som endast genomförs om bidrag beviljas kan påbörjas innan bidragsbeslut.

  • Informationsinsatser är inte i sig stödberättigande. Däremot bör informationsinsatser ingå i projektet.
  • Åtgärder som följer av skyldighet i lag eller annan författning kan inte få LOVA-bidrag.

Kontakt

Anna Sundeberg

Miljöhandläggare