Klimatanpassning

Länsstyrelsen samordnar det regionala arbetet med klimatanpassning. Vi informerar, sprider kunskap och svarar på frågor om klimatförändringar från allmänheten och media.

Klimatanpassning innebär att anpassa samhället till de förändringar i klimatet vi märker av redan idag och de som förväntas ske i framtiden. Klimatförändringen innebär till exempel högre temperaturer, ökad nederbörd och stigande havsnivå. Länsstyrelsens arbete med klimatanpassning handlar om att minska sårbarheter och att ta tillvara möjligheter för att utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle.

Länsstyrelsens roll

Vi jobbar med aktuella frågor inom klimatanpassning inom många olika områden. Vi arbetar utifrån de regionala förutsättningar som finns i länet. Vi vill öka kunskapen om klimatförändringen, vilka konsekvenser den leder till nu och i framtiden och vilka åtgärder som kan förebygga framtida problem. Det förändrade klimatet påverkar många delar av samhället. Vi arbetar därför brett med klimatanpassning inom områden som till exempel kommunikationer, elförsörjning, bebyggelse, jordbruk, skogsbruk, naturvård, människors hälsa och turism.

Vi stöttar kommunen och andra regionala organisationer genom att sprida information och kunskap om hur klimatet ser ut nu och hur det kan se ut i framtiden. Vi svarar på frågor från allmänheten och media. Vi tar fram informationsmaterial till exempel om hur du som privatpersoner kan påverkas vid en värmebölja eller hur ditt ansvar som fastighetsägare ser ut vid en översvämning.

Stöd till kommuner

Länsstyrelsen har en viktig roll i att sammanställa planeringsunderlag som är hjälpmedel för kommunens fysiska planering och till andra typer av projekt. Det kan till exempel bestå av faktaunderlag om regionala risker för översvämning, erosion, ras och skred. Vi svarar på frågor, ger stöd och rekommendationer till kommunen när det gäller samhällsplaneringsfrågor.

Länsstyrelsen har också i uppgift att granska kommunernas översiktsplaner och detaljplaner utifrån ett klimatanpassningsperspektiv. Vi granskar att kommunen tar hänsyn till människors hälsa och säkerhet, risken för olyckor, översvämning och erosion i sin fysiska planering.

Så kan ett förändrat klimat påverka oss

I den här filmen kan du få några exempel på hur ett förändrat klimat kan påverka oss och vad vi kan göra för att anpassa vår fysiska miljö:

Regional handlingsplan för klimatanpassning

Vi har tagit fram en regional handlingsplan för klimatanpassning. Handlingsplanen är ett vägledande dokument som visar vad vi i länet kan göra tillsammans för att aktivt möta klimatförändringar och skapa ett långsiktigt robust samhälle och en hållbar utveckling.

Handlingsplanen beskriver Västernorrlands framtida klimat och hur arbetet går till idag. I planen står även vilka åtgärder som behövs i länet för att anpassa oss till ett förändrat klimat.

Klimatanpassning i Västernorrlands län - en regional handlingsplan

Rapporter och analyser för länet

Det finns områden i vårt län där vi har identifierat att det finns risk för erosion, skred, ras, slamströmmar och översvämning. Detta kan leda till skador på bebyggelse och infrastruktur och påverka områden med miljöfarlig verksamhet och förorenad jord. Vi har därför gjort en analys av det framtida klimatet i länet gällande nederbörd, temperatur, flöden och havsvattenstånd.

Utredningen är avsedd att användas som ett underlag för länsstyrelsens regeringsuppdrag. Det går ut på att samordna arbetet med anpassning till ett förändrat klimat. Utredningen ska också hjälpa kommunerna i deras arbete med risk- och sårbarhetsanalyser och fysisk planering.

Översiktlig klimat- och sårbarhetsanalys (SGI/SMHI, 2010)

Hur klimatet i vårt län utvecklas beror på hur användningen av fossila bränslen blir i framtiden. Det vill säga hur mycket mängden växthusgaser ökar i atmosfären. Rapporten beskriver dagens och framtiden klimat i Västernorrland. Den är baserad på observationer och beräkningar utifrån två olika utvecklingsvägar: begränsade utsläpp (RCP4.5) respektive höga utsläpp (RCP8.5).

Framtidsklimat i Västernorrlands län – enligt RCP-scenarier (SMHI, 2015)

Elin Sjökvist (SMHI) var med och tog fram denna analys och presenterar den på youtubelänk till annan webbplats

Stöd till kommuner

Mycket av arbete med att klimatanpassa vårt län sker i våra kommuner. För att veta vilka anpassningsbehov som finns är det viktig att känna till hur klimatet förändras och hur vårt samhälle kommer påverkas av detta.

För att stödja våra kommuner har länsstyrelsen tagit fram analyser som redovisar hur ett framtida klimat kan se ut, vilka konsekvenser det kan få, samt förslag på åtgärder för att minska sårbarheten och blir en mer robust kommun.

Analyser för länets kommuner (2014)

Konsekvenser och behov av åtgärder – Ånge kommunPDF

Konsekvenser och behov av åtgärder – Timrå kommunPDF

Konsekvenser och behov av åtgärder – Härnösands kommunPDF

Konsekvenser och behov av åtgärder – Kramfors kommunPDF

Konsekvenser och behov av åtgärder – Sollefteå kommunPDF

Konsekvenser och behov av åtgärder – Örnsköldsviks kommunPDF

Länsstyrelsen har tagit fram vägledande material och stöd för våra kommuner inom de områden som kan påverkas av ett förändrat klimat. Nedan finns material som tagits fram av länsstyrelsen Västernorrland. Men även vägledningar som tagits fram gemensamt av länsstyrelserna i Sverige.

Byggande vid vatten – en vägledning för dig som planerar

Klimatförändringar och kulturhistoriska byggnader – anpassning genom förebyggande underhåll

Klimatanpassning i fysisk planering – vägledning från länsstyrelserna

Kontakt

Viveka Sjödin

Samordnare klimatanpassning