Vattenskyddsområden

För att skydda vårt dricksvatten mot föroreningar finns möjlighet att bilda vattenskyddsområden. Både Länsstyrelsen och kommunen kan fatta beslut om att inrätta ett vattenskyddsområde.

Vad är ett vattenskyddsområde?

Vattenskyddsområden har en geografisk avgränsning och kan vara indelade i olika zoner. Kopplat till vattenskyddsområdet finns olika föreskrifter till skydd för vattnet. Det kan innebära begränsningar av hur marken får användas och av hur till exempel kemikaliska produkter och avfall får hanteras. För en verksamhet eller åtgärd kan det gälla förbud, tillstånd eller anmälningsplikt. Vattenskyddsområden kan bildas för att skydda både grundvatten och ytvatten.

Så skapas ett vattenskyddsområde

Du som vill skapa ett vattenskyddsområde skickar in en ansökan till Länsstyrelsen eller kommunen med en begäran om att ett mark- eller vattenområde ska bli ett vattenskyddsområde i framtiden. Det är även möjligt att inrätta ett vattenskyddsområde för en vattentillgång som kan antas komma att nyttjas som vattentäkt.

Innan beslut tas får berörda myndigheter och markägare samt övriga med särskild rätt till marken möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Ett skyddsområde ska utgöra ett tillräckligt skydd för vattentäkten, men får inte vara mer långtgående än nödvändigt.

Ansök om dispens

Länsstyrelsen eller kommunen kan i vissa fall bevilja dispens från skyddsföreskrifter för ett vattenskyddsområde om särskilda skäl finns.

Om det finns särskilda skäl och om det är förenligt med föreskriftens syfte, får länsstyrelsen eller kommunen bevilja dispens från skyddsföreskrifter för ett vattenskyddsområde. Dispens från föreskrifterna kan ges av den myndighet som har tillsyn över vattenskyddsområdet. Oftast är det länsstyrelsen som har tillsynen, men ibland har Miljö- och byggnadsnämnderna i den aktuella kommunen tillsynsansvar.

Om dispensansökan ska prövas av länsstyrelsen ska ansökan skickas till:
Länsstyrelsen Västernorrland
871 86 Härnösand
eller via e-post till: vasternorrland@lansstyrelsen.se

Vad ska ansökan innehålla?

För att en ansökan om dispens ska kunna behandlas är det viktigt att innehållet är så komplett som möjligt. Vad som måste/bör vara med varierar från fall till fall. Det finns dock några riktlinjer för vad som bör vara med i ansökan.

 • Uppgifter om sökande: namn, adress och kontaktuppgifter.
 • Fastighetsbeteckning inom vilken arbetet ska utföras och vem som är fastighetsägare.
 • Karta med lokalisering utmärkt – gärna både översikt och detaljkarta.
 • Namn på berört vattenskyddsområde.
 • Övergripande beskrivning om vad som planeras och syftet med arbetet.
 • När arbetet beräknas pågå
 • Information om markens beskaffenhet och jordartsförhållanden. Information om markens beskaffenhet kan hittas på SGU:s kartvisningstjänst.
  SGU:s kartvisningstjänst Länk till annan webbplats.
  Markhistorik för det aktuella området är också information som kan behövas och en eventuell bedömning om det kan finnas markföroreningar.
 • Beskrivning av yt- eller grundvattenförhållanden på platsen, till exempel avstånd till grundvatten, vattendjup, strömningsriktning med mera.
 • Teknisk beskrivning av arbetet. Till exempel hur djupt det ska grävas, användning av köldbärarvätska i värmepumpsanläggning, vilken typ av pålar som ska användas.
 • Eventuella varuinformationsblad för till exempel köldbärarvätska, obrunnen betong eller kemikalier som ska användas.
 • Motivering till varför arbetet ska få utföras och vilka särskilda skäl som motiverar dispens från berörda föreskrifter.
 • Beskrivning av hur yt- eller grundvatten för berörd vattentäkt påverkas. Ifall sökanden anser att någon påverkan inte kommer att ske ska även detta anges och motiveras
 • Beskrivning av de skyddsåtgärder som kommer att vidtas för att undvika negativ påverkan på yt- eller grundvatten.
 • Bekräftelse på att ansökningsavgift är betald.
 • Underskrift.

Önskvärd information:

 • Uppgifter om vem som ska utföra arbetet.
 • Referenser från liknande arbeten på andra ställen.
 • Geologisk bakgrundsinformation, till exempel inhämtad från grannfastigheter.
 • Markhistorik för det aktuella området och en eventuell bedömning om det kan finnas markföroreningar.

Avgift

För att söka dispens i ett vattenskyddsområde måste man även betala en avgift på 4 600 kronor. Ärendet kan inte behandlas förrän avgiften kommit in till länsstyrelsen. Betalning görs till bankgiro 5050-0651 och på inbetalningen anges ”Dispens vattenskydd”.

Ansökan om tillstånd

I föreskrifterna för ett vattenskyddsområde kan du läsa om vilka åtgärder som innebär att du måste lämna in en anmälan eller ansöka om tillstånd. Det framgår ofta direkt i skyddsföreskrifterna om din anmälan eller ansökan ska lämnas till kommunen eller till Länsstyrelsen.

Tillsyn av vattenskyddsområden

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för de vattenskyddsområden som har beslutats av Länsstyrelsen. Den kommunala nämnden har tillsynsansvaret för vattenskyddsområden som beslutats av kommunen.

Karta över vattenskyddsområden

Naturvårdsverkets kartverktyg över skyddad natur visar vilka vattenskyddsområden som finns i Sverige.

Skyddad natur på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Regional vattenförsörjningsplan

Länsstyrelsen Västernorrland har tagit fram en regional vattenförsörjningsplan för att långsiktigt säkerställa tillgången på vattenresurser för dricksvattenförsörjning.

Vattenförsörjningsplanen ska kunna utgöra ett bra underlag till de vattenförsörjningsplaner som ska utarbetas på kommunal nivå. Den är framarbetad utifrån ett resursperspektiv där fokus har legat på vattenresursernas naturliga förutsättningar, uttagsmöjligheter och geografiska lägen.

Då dokumentet innehåller information som kan vara skyddsvärd finns det inte tillgängligt på länsstyrelsens webbplats. Kontakta per.lingensjo@lansstyrelsen.se för att få ta del av rapporten.

Kontakt

Per Lingensjö

Handläggare, Samhällsbyggnadsenheten