Stora rovdjur i Sverige

Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av stora rovdjur, som alla är fridlysta. Till stora rovdjur räknas björn, varg, lo, järv och kungsörn.

I Sverige räknas björn, varg, lo, järv och kungsörn till de stora rovdjuren. Sedan allmogejakten släpptes fri under slutet av 1700-talet har rovdjurspopulationerna pendlat kraftigt. De stora rovdjursarterna jagades hårt under hela 1800-talet och försvann från stora delar av landet. Vargen var i stort sett utrotad i Sverige under 1900-talets senare hälft.

De stora rovdjursarterna fridlystes i slutet av 1900-talet vilket gjorde att populationerna har återhämtat sig.

Björnen är den art av de stora rovdjuren som har störst population, följt av lodjur, kungsörn, järv och varg.

Läs mer om stora rovdjur i Sverige

Naturvårdsverket har information om följande rovdjur

Rovdjursförvaltning

Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av de stora rovdjuren. Till de stora rovdjuren räknas björn, varg, lo, järv och kungsörn.

Den svenska rovdjursförvaltningen är uppdelad i tre geografiska områden – norra, mellersta och södra förvaltningsområdet. Ett av målen med rovdjurspolitiken är att de stora rovdjuren ska finnas i sådana antal att de kan finnas kvar i den svenska naturen och sprida sig till sina naturliga utbredningsområden. Tillsammans har vi ett ansvar att nå det målet.

Vi gör det genom att arbeta med följande områden:

  • upprätta regionala förvaltningsplaner för respektive art
  • hantera skyddsjaktärenden på rovdjur
  • besluta om och administrera licensjakten på rovdjur
  • betala ut bidrag för att förebygga skador orsakade av stora rovdjur
  • informera och kommunicera om rovdjuren
  • inventera de stora rovdjuren.
  • betala ut ersättning för skador orsakade av stora rovdjur

Jakt på rovdjur

Jakt på de stora rovdjuren är mycket restriktiv och kan bara bedrivas som licens- eller skyddsjakt. Licensjakt kan bli aktuellt om rovdjursstammarna överstiger gynnsam bevarandestatus i Sverige och miniminivån för rovdjursförvaltningsområdet. Det är Naturvårdsverkets och Länsstyrelsens regionala beslut som tydliggör villkoren för licensjakt på björn, varg och lodjur.

Om det finns risk för allvarlig skada på tamdjur kan Länsstyrelsen fatta beslut om skyddsjakt på stora rovdjur. Under pågående rovdjursangrepp finns också möjlighet att skydda tamdjur på eget initiativ enligt 28 § jaktförordningenlänk till annan webbplats. Den som har dödat ett rovdjur med stöd av denna paragraf är skyldig att anmäla händelsen till Länsstyrelsen.

Regional förvaltningsplan för stora rovdjur

I Sverige är det länsstyrelserna som ansvarar för en stor del av genomförandearbetet inom viltområdet. Naturvårdsverket ansvarar för övergripande frågor och vägledning. Viltstrategin och de nationella och regionala förvaltningsplanerna för olika arter är viktiga verktyg i det arbetet.

I riksdagens beslut om en hållbar rovdjurspolitik 2013 betonas att förvaltningsplanerna ska användas för det praktiska arbetet och för att uppnå de mål som beslutats politiskt. Det förutsätter bland annat att förvaltningsplanerna är konkreta, välförankrade och att de kan anpassas till nya förhållanden och ny kunskap. Länsstyrelsen ska regelbundet revidera de regionala förvaltningsplanerna.

Förvaltningsplan för stora rovdjur i Västernorrland.

Inventering och rovdjursförekomst i länet

Naturvårdsverket ansvarar för att ta fram föreskrifter och metodik för rovdjursinventeringarna, men det är länsstyrelserna som ansvarar för att utföra det praktiska arbetet i fält. Länsstyrelserna samarbetar med samebyar och ideella organisationer.

Rovdjursstammarna inventeras regelbundet för att vi ska få veta hur många rovdjuren är och var de finns. Kunskapen vi får är nödvändig för en viltförvaltning av hög kvalitet och utgör bland annat grund för beslut om jakt och förebyggande åtgärder samt om ersättning till samebyarna för förekomst av rovdjur.

Varje år publiceras våra inventeringsresultat

Varje år publicerar vi resultaten från de inventeringar som vi gör. Normalt sker inga snabba större förändringar i antal av våra stora rovdjur. Förändringar i utbredningen kan ske relativt snabbt, i synnerhet för varg när nya revir bildas, individer vandrar in/ut, föds eller dör.

Inventering av stora rovdjur 2017

För aktuella lägesrapporter hänvisar vi till Rovbaselänk till annan webbplats som är ett förvaltningsverktyg och en databas för rovdjursinformation. I Rovbase kan man se de senaste fynden som länsstyrelsen har kvalitetssäkrat.

Inventeringarna pågår i huvudsak vintertid, men ibland kan de slutliga resultaten dröja i väntan på till exempel svar från DNA-analyser.

Rapportera om du sett rovdjur eller dess spår

Allmänhetens iakttagelser av rovdjur är viktiga för att få så heltäckande inventeringar som möjligt. Rapportering sker främst genom skandobslänk till annan webbplats eller genom direktkontakt med länsstyrelsen.

I Skandobs är det möjligt för alla att registrera sina observationer av stora rovdjur. En rapport till skandobs som anses prioritered genererar direkt en rapport till inventeringspersonalens mobiltelefoner. Systemet är en öppen databas där resultaten är tillgängliga för alla som använder tjänsten.

Situationer när rovdjur upprepat kommer för nära

Rovdjur undviker normalt människor, men ibland uppstår situationer när stora rovdjur precis som andra djur upprepat kommer i närheten av människor och dess samhällen eller gårdar. De flesta möten är odramatiska och det rör sig ofta om unga djur som söker nya hemområden och av den anledningen är ute på okänd mark men det kan även vara fråga om djur som lärt sig att hitta mat i närheten av människor. För att undvika att få närgångna djur och framförallt björnar finns det en grundregel som man bör följa och det är att se till att ingenting som björnar kan äta finns i närheten av ditt hus eller annan bebyggelse.

Akutsituation

För att underlätta för tamdjursägare, allmänheten och andra berörda har länsstyrelsen en akuttelefon som kan nås 24 timmar om dygnet.

Ringer du 072-529 66 59 når du antingen vår personal direkt eller kan lämna ett meddelande på en telefonsvarare. Om du lämnat ett meddelande kommer att kontaktas så snart det är möjligt och allra senast påföljande morgon.

Akuttelefonen är till för dig som vill nå länsstyrelsen i ett brådskande ärende, till exempel:

  • när dina tamdjur har blivit angripna av rovdjur
  • när stora rovdjur upprepat kommer för nära människor eller dess gårdar eller samhällen
  • om du dödat ett rovdjur (enligt 28 § jaktförordningenlänk till annan webbplats). Djuret får då inte flyttas utan medgivande från länsstyrelsen.

Länsstyrelsen hoppas att akuttelefonen bland annat kan bidra till en bättre rovdjursförvaltning.

Kontakt

Gunnar Ledström

Rovdjurskonsulent