Dumpning

Det är förbjudet att dumpa avfall i Sveriges vatten. Du kan få dispens från förbudet endast i undantagsfall.

Att dumpa avfall inom Sveriges sjöterritorium är förbjudet eftersom det kan skada vattenmiljön. Trots förbudet kan Länsstyrelsen, och i vissa fall Havs- och vattenmyndigheten, ge dispens för dumpning i vatten om det kan ske utan att människors hälsa och miljön riskerar att skadas.

Flest ansökningar om dispens för att få dumpa avfall handlar om muddermassor från underhållsmuddring av hamnar eller snömassor från land.

Dispens i undantagsfall

Länsstyrelsen och Havs- och vattenmyndigheten kan ge dispens för dumpning i vatten om det kan ske utan att människors hälsa och miljön riskerar att skadas. Länsstyrelsen i respektive län prövar dumpningsärenden i länets inlands- eller kustvatten. Länsstyrelsen prövar de dumpningsärenden som avser inlandsvatten, kustvatten och i havet innanför territorialvattengränsen (12 nautiska mil från baslinjen). Dispensprövningen är avgiftsbelagd.

Havs- och vattenmyndigheten är ansvariga för dumpningsdispenser längre ut i havet. I samband med tillståndsprövning av en vattenverksamhet kan Mark- och miljödomstolen besluta om dispens från dumpningsförbudet.

Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram en vägledning om dumpningsdispens som är ett bra stöd för att underlätta handläggning av dumpningsdispenser, men också för dig som ska ansöka om dispens. Det finns bland annat information om vad en ansökan som gäller dispens från dumpningsförbudet bör innehålla.

Handläggning av en dumpningsdispens hos Havs- och vattenmyndigheten
länk till annan webbplats

Bestämmelser om förbud mot dumpning samt om dispensmöjlighet i vissa fall finns i 15 kap. 27 och 29 §§ miljöbalken.

Föroreningar i muddermassor och snö

Muddermassor från hamnar är ofta förorenade med tungmetaller, organiska tennföreningar (bland annat TBT) som tidigare fanns i båtbottenfärger och förbränningsrelaterade substanser som PAH.

Snömassor från gator och torg innehåller normalt föroreningar, till exempel salter och bly, från trafiken

Tillsyn över dumpning

Länsstyrelsen har tillsammans med Kustbevakningen det operativa tillsynsansvaret för dumpning av muddermassor eftersom det sker från sjö- eller luftfartyg.

Kommunen har det operativa tillsynsansvaret för dumpning av snö eftersom snö vanligtvis dumpas från en kaj, det vill säga från land.

Dumpning hos Havs- och vattenmyndighetenlänk till annan webbplats

SGU karttjänst
länk till annan webbplats

Dumpning

Det är förbjudet att dumpa avfall inom Sveriges sjöterritorium. Länsstyrelsen och i vissa fall Havs- och vattenmyndigheten kan ge dispens för dumpning i vatten om det kan ske utan att människors hälsa och miljön riskerar att skadas.

Dumpning

Vattenverksamhet

Att anlägga en brygga, muddra, dämma eller leda bort grundvatten är exempel på vattenverksamheter. För att få bedriva vattenverksamhet krävs oftast tillstånd eller att du gör en anmälan.

Vattenverksamhet

Tillsyn av vattenverksamhet

Länsstyrelsen har tillsynsansvar över nästan all vattenverksamhet. Det innebär att vi kontrollerar att bestämmelserna i miljöbalken och de villkor som är satta för verksamheten följs.

Tillsyn av vattenverksamhet

Dammar och vattenkraftverk

Länsstyrelsen har tillsyn över vattenverksamhet, däribland vattenkraftverk och dammar. För att få driva ett vattenkraftverk måste du kunna visa att du har ett gällande tillstånd enligt miljöbalken eller motsvarande äldre lagstiftning.

Dammar och vattenkraftverk

Markavattning och diken

Ska du ta bort oönskat vatten genom dränering eller dikning, eller göra en invallning? Det kan räknas som markavvattning och för att få utföra markavvattning behöver du alltid söka tillstånd, och om det är förbud måste du även söka dispens.

Markavattning och diken

Anlägga våtmark

Vill du anlägga våtmark? Du behöver ansöka om tillstånd för våtmarker som är större än fem hektar. Mindre ytor behöver du endast anmäla. Du kan söka pengar för anläggning och skötsel av våtmarker.

Anlägga våtmark

Restaurering av sjöar och vattendrag

Länsstyrelsen samarbetar med andra aktörer i arbetet med att restaurera sjöar och vattendrag, för att återställa vattenmiljöer som har påverkats negativt av mänskliga aktiviteter.

Restaurering av sjöar och vattendrag

Kontakt

Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon växel 0611-34 90 00