Miljömål i lantbruket

För att få en mer positiv utveckling för miljön och öka förutsättningarna för att nå miljömålen tar Länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer fram åtgärdsprogram.

Arbetet för att uppnå miljömålen görs av myndigheter, intresseorganisationer, företag och privatpersoner. För att få ut störst resultat av våra insatser krävs att vi samarbetar och Länsstyrelserna har en samordnande roll i detta arbete.

Varje län har åtgärdsprogram som ger vägledning och stöd för prioriteringar av insatser. Åtgärderna samordnas med andra pågående planer och utveckling inom länet.

En samlad information om miljömålsarbetet i Sverige finns på webbplatsen Sveriges miljömål

Sveriges miljömållänk till annan webbplats

Styrmedel och åtgärder

För att nå miljömålen krävs förändringar i samhället. Arbetet med olika styrmedel behövs, i såväl produktion som konsumtion. Styrmedel kan vara i form av exempelvis samhällets ekonomiska insatser, företagens positiva belöningar eller lagkrav med bestraffningar. Det krävs att nationella, regionala och lokala aktörer driver på utvecklingen med hjälp av olika styrmedel.

Dagens styrmedel är otillräckliga. Det behövs mer riktade insatser och fler effektiva nationella styrmedel. För att nå miljömålen måste bland annat miljöskadliga subventioner ses över och avvecklas. 

Länets miljömålsarbete utvecklas kontinuerligt. Tillsammans med tjänstemannarepresentanter från kommunerna, regionen, kommunförbundet och Skogsstyrelsen, har en regional handlingsplan för miljömålsarbetet tagits fram.

Handlingsplanen beskriver vilka åtgärder som ska prioriteras i länet fram till 2020 utifrån de behov och resurser som finns. Handlingsplanens prioriterade insatsområden och aktiviteter har processats fram under ett antal möten och workshops och därefter skickats ut på remiss. Centrala beståndsdelar i handlingsplanen är hållbar konsumtion, giftfri vardag/förskola, hållbar upphandling, information och kommunikation, samt miljömål i tillsyn och prövning.

Miljömålsarbete - en regional handlingsplan

Kontakt

Rebecka Bjurhall

Miljömålssamordnare

Telefon 0611-34 93 92