Publiceringsdatum: 1 juni 2018

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Västernorrlands län. Hög brandrisk råder i skog och mark.

Eldningsförbudet i länet justerades 10 augusti. Det blir nu även tillåtet att använda i förväg iordningsställda grillplatser. The fire ban in the county was adjusted on August 10th. It is now also allowed to use prepared fireplaces.

Beslutet träder i kraft den 10 augusti klockan 12.00. Justeringarna innebär att det nu inte enbart är tillåtet att grilla på egen tomtmark.

Eldningsförbudet återgår till det ursprungliga som infördes i länet 2 juni, där det blir tillåtet att grilla på egen tomtmark eller motsvarande samt på i förväg iordningsställda grillplatser.

Anledningen till förändringen av eldningsförbudet är att risken för att en brand ska uppstå i skog och mark har minskat. Det är nu fuktigare på ytan men fortfarande torrt på djupet, därför är grillning enbart tillåtet på förberedda iordningsställda grillplatser och grillar på egen tomt eller motsvarande. Grillen måste vara upphöjd från marken så att värmen inte går ner i marken.

Här kan du läsa beslutet i sin helhetPDF

Vid eldningsförbud:

  • är det förbjudet att göra upp eld i skog och mark
  • är det förbjudet att använda pyroteknisk utrustning utomhus
  • är grillning endast tillåtet vid permanent iordningställda grillplatser samt i grillar på egen tomtmark

Med iordningsställd grillplats menas en grillplats byggd av betong, sten eller liknande. Tillfälligt anordnade grillplatser av sten eller stockar uppfyller inte kraven för en säker grillplats.

Information in English

The fire ban in the county was adjusted on August 10th. It is now also allowed to use prepared fireplaces other than in just your own private garden.

  • The grill should still be elevated from the ground so that the heat of radiation from the fire ignites the ground below.
  • The grill should not be on flammable surfaces, and extinguishing materials should be available.

If you have any questions, contact your local emergency service.

Fortsatt försiktighet

Bedömningen att ändra eldningsförbudet är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd med länets räddningstjänster. Trots det uppmanar räddningstjänsterna till fortsatt försiktighet. Fortsatta bedömningar och analyser av SMHI:s brandriskdata görs av räddningstjänsterna. Om brandrisken ökar väsentligt kan nytt eldningsförbud införas.

Elda säkert i iordningsställd grillplats:

  • Ha alltid vatten i närheten när du eldar/grillar. Med en trädgårdsslang eller strilkannor kan du släcka och begränsa elden om den sprider sig
  • Kontrollera att ingen glöd finns kvar genom att hälla vatten över askhögen eller täck över den med jord
  • Kontrollera efter några timmar att brasan är släckt ordentligt

Mer information om hur du grillar säkert finns att läsa på dinsakerhet.selänk till annan webbplats

Vid eldningsförbud rekommenderas:

  • att inte röka i skog och mark
  • att inte arbeta med maskiner i skog och mark, som kan orsaka gnistor eller varmgång (motorsågar, slåtteraggregat, markberedningsmaskiner med mera)

Kontrollera alltid vilka regler som gäller om eldningsförbud och vilken brandrisk det är innan du eldar. Kontakta räddningstjänsten eller kommunen om du är osäker. Information om när förbudet hävs kommer att publiceras på länsstyrelsens webbplats.

Det här kan du göra om du upptäcker en brand:

1. Varna andra som kan hotas av branden.

2. Flytta dig till en säker plats.

3. Larma genom att ringa 112.

4. Släck om du kan.

Frågor?

Har du frågor, kontakta din lokala räddningstjänst.

Frågor och svar

Naturvårdsbränningar kan undantas från eldningsförbudet efter godkännande från länsstyrelsen eller räddningstjänsten om särskilda villkor är uppfyllda. Naturligtvis ställer det höga krav på säkerheten. Organisationerna som arbetar med naturvårdsbränning arbetar alltid med erfaren, välutbildad och välutrustad personal, har löpande kontakt med räddningstjänsten och har tillgång till helikopter som står standby.

Naturvårdsbränningar görs bland annat för att skapa mer öppna, solbelysta och flerskiktade tallskogar samt främja skogarnas mångfald av arter. I särskilda fall kan undantag ges även efter godkännande av räddningstjänsten i respektive kommun.

Andra undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av räddningstjänsten i respektive kommun.

Kontakt