18 sep 2019 klocka 10.00 - 16.00

Workshop: Länets plan för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel

Elbil på laddning

Välkommen till en workshop för transportsektorn med syfte att skapa underlag för länets regionala plan för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel.

Länsstyrelsen Västernorrland har fått i uppdrag av regeringen att under 2019 ta fram en regional plan för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel. Denna har synergieffekter med länets kommande energi- och klimatstrategi där transportsektorn är ett fokusområde. Sverige har ett mål för minskade utsläpp om 70% till 2030 från inrikes transporter, och utbyggnaden av infrastruktur för koldioxidsnåla drivmedel, såsom el och biodrivmedel, är en viktig kugge för att uppnå detta. Detta inkluderar alla vägtransporter, från personbilar till kollektivtrafik och tunga transporter.

För att länets aktörer ska få så god nytta av planen som möjligt, vill vi bjuda in er till en dag att diskutera dess innehåll och på sikt förankra den hos er. Dagen kommer främst bestå av diskussioner kring hur infrastrukturen optimalt kan byggas ut i länet och hur planen ska utformas, men vi ser också mötet mellan kommuner, drivmedelsproducenter, infrastruktursägare och användare som viktigt. Härmed bjuder länsstyrelsen in till en workshopdag.

Mål för dagen

  • Bidra till transportsektorns strategiska utveckling i länet
  • Inhämta insikter och inspiration från länets aktörer för att förbättra och förankra infrastrukturplanen
  • Få mer kunskap, motivation och inspiration till arbetet

Målgrupp

Alla som arbetar och verkar i transportsektorn i Västernorrland, konsulter, branschorganisationer, kommuner, åkerier, drivmedelsleverantörer, med flera

Övrigt

Vegetarisk lunch ingår och kommer att serveras i restaurangen i huset, jämte konferenshallen. Frukostfika serveras från klockan 09.30.

VAR: Vårsta diakonigård, Hus B, Lonegrensgatan, 871 40 Härnösand

KOSTNAD: Dagen är kostnadsfri

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 11 sep 2019

Anmäl dig

Övriga upplysningar om till exempel specialkost, allergi eller hjälpmedel mailar du till kontaktpersonen för arrangemanget.

Kontakt