21 sep 2018 klocka 09.15 - 15.45

Välkommen till en dag om miljö & hälsa!

Hur kan insatser inom hälsa och miljöarbete kopplas ihop med Agenda 2030? Och hur kan den kunskapen tas tillvara för att till exempel åstadkomma en mer hälsofrämjande samhällsplanering?

Dagen syftar till att ge ökad kunskap kring hur miljö- och hälsofaktorer samverkar, läget i Västernorrland, samt diskutera behov och utmaningar i det regionala utvecklingsarbetet.

Målgrupp

Konferensen vänder sig till dig som jobbar med frågor rörande miljö, folkhälsa, friluftsliv och hållbarhet; förtroendevalda samt planerare inom kommuner, region och länsstyrelse.

Lunch och fika ingår.

Copyright: Johan Hallberg, Illustratör: Ania Witwitzka

Program

8.30-9.15
Registrering och fika

9.15-9.30
Länsstyrelsen och Region Västernorrland hälsar välkommen

9.30-12.00
Ställ om för framgång, hälsofrämjande processer som drivkraft i hållbarhetsarbetet. Presentation av materialet och workshops Johan Hallberg, samhällsmedicinsk läkare, Landstinget Dalarna.

12.00-13.00
Lunch

13.00-14.00
Hälsa och miljö i norra Sverige, Miljöhälsorapport norr 2017. Presentation av rapporten och diskussion kring hur vi kan använda resultaten som underlag för regionala och lokala prioriteringar och beslut. Karl Forsell, överläkare på Arbets- och miljömedicin, Miljömedicin norr, AMM, Umeå

14.00-14.15
Kaffe

14.15-15.00
Regionala/lokala exempel

  • Social hållbarhet och #WeDo, Anna-Karin Hasselborg, Härnösands kommun
  • Tobaksfri skoltid, Britt-Louise Nyholm, Timrå kommun
  • Smartare resor för ett Västernorrland i förändring, Mathias Sundin, Regionen
  • Hälsofrämjande samhällsplanering - översiktsplaneringen som verktyg i miljöhälso/folkhälsoarbetet. Stina Pettersson, Länsstyrelsen Västernorrland

15.00-15.45
Diskussion och fortsatt arbete

15.45
Avslutning

Välkommen!

Här finns mer material för dig som vill läsa in dig inför konferensen.

 

Ställ om för framgång är ett material i tre delar som på olika sätt lotsar läsarna till ett nytt förhållningssätt och ett nytt perspektiv i arbetet för en hållbar samhällsutveckling. Det tar sin utgångspunkt i mänskliga basala behov och vikten av att möta dessa för att kunna bygga ett hållbart samhälle – de hälsofrämjande processerna är centrala.

Materialets främsta syfte är att göra arbetet för ett hållbart samhälle mer tillgängligt för många fler (alla). Det sker genom att omvandla det komplexa och abstrakta begreppet hållbar utveckling till något vardagsnära, relevant och universellt via det hälsofrämjande perspektivet. Det blir en ingång till frågan om hållbar utveckling och hur det möjliggör en integrering av hållbarhetsbegreppets sociala, ekologiska och ekonomiska dimensioner. Det öppnar upp för en bred uppslutning kring viktiga samhällsfrågor.

Med hälsofrämjande processer som drivkraft för hållbar utveckling kan FN:s hållbarhetsmål i Agenda 2030, de nationella miljömålen, folkhälsopolitikens målområden och frågan om hållbar tillväxt förenas i ett perspektiv som är allmänt gångbart. Det möjliggör ett inkluderande förhållningssätt som gör att arbetet för en rad angelägna samhällsmål blir tillgängligt på ett helt nytt sätt.

Hälsofrämjande processer som drivkraft för hållbar utveckling underlättar för framtidens ledarskap, för samling kring gemensamma mål och för en självklar känsla av delaktighet i arbetet för ett framgångsrikt samhälle.

Här kan du läsa rapportenlänk till annan webbplats

Miljöhälsorapport norr 2017 är den första breda analysen av olika miljöfaktorer och hälsa bland vuxna i de fyra nordligaste länen. Rapporten beskriver miljöfaktorer som har betydelse för vår hälsa.

Exempel är vedrök och astmabesvär i städer och mindre tätorter, buller och sömn för boende utmed vägar eller förekomst av radon i bostäder och risken för lungcancer. Underlaget till rapporten utgörs främst av Folkhälsomyndighetens nationella miljöhälsoenkät 2015.

Eftersom detta är tredje gången miljöhälsoenkäten skickats ut kan man nu börja studera trender. Där framgår att andelen rökare minskat betydligt från första undersökningen 1999 till idag. Detsamma gäller även den passiva rökningen. Andelen som vid bostaden besväras av bilavgaser har i stort sett legat på oförändrad nivå över åren, och andel besvärade av vedeldning har i tre av fyra län ökad sedan förra enkäten 2007. Jämfört med Sverige som helhet, visar hälsostatistiken att det är mer vanligt bland boende i norra Sverige med övervikt och bukfetma samt att medellivslängden är något kortare här. För kvinnor i norra Sverige verkar ökningen av livslängden dessutom ha planat ut.

Rapporten pekar på möjliga hälsovinster i samband med miljömålsarbetet. Exempel är minskning av bilavgaser och buller från trafik och en ökad fysisk aktivitet inom befolkningen vid en övergång från bil till cykel för korta resor.

Här kan du läsa rapportenlänk till annan webbplats

Länsstyrelsen Västernorrland logotyp
Migrationsverket logotyp
Migrationsverket logotyp

VAR: Parkaden, Härnösand

KOSTNAD: Dagen är kostnadsfri.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 10 sep 2018

Kontakt

Jutta Zeilon

Hållbarhetshandläggare Region Västernorrland