Pantbank

Vill du driva en pantbank? Då behöver du ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen. Vi har tillsyn över pantbanker och granskar utvecklingen av verksamheten.

Företag som lånar ut pengar mot att en person lämnar in något som pant räknas som pantbank. En pantbank kan bara drivas av ett svenskt aktiebolag eller ett motsvarande utländskt företag inom EES-området.

Du ansöker om att starta en pantbank hos Länsstyrelsen. Vi beviljar ansökan om att starta pantbank om vi bedömer att:

 • företaget kan bedrivas som en sund pantbanksverksamhet, och
 • företaget uppfyller kraven i pantbankslagen och penningtvättslagen.

Hur ansöker jag?

Länsstyrelsen i Västernorrlands län har tillsyn över pantbanker i Västernorrlands och Jämtlands län. Du söker tillstånd i det län där du vill starta din pantbankverksamheten.

Ansökningsavgift

När du ansöker om att få driva pantbank ska du också betala in en ansökningsavgift på 12 700 kronor till Länsstyrelsen. Avgiften ska betalas till oss i samband med att du lämnar in din ansökan om att få driva pantbanksverksamhet. Avgiften betalas till bankgiro 5050-0651. Inbetalningen märks med ”2051 Pantbanksavgift” samt vem avgiften avser.

Ansökan skickar du via e-post till vasternorrland@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen Västernorrland, Förvaltningsenheten, 871 86 Härnösand.

Ansökan ska innehålla en beskrivning av den verksamhet som ska bedrivas, med uppgift om:

 • Företagets firma, organisationsnummer samt postadress till huvudkontoret och andra kontor där ni kommer att driva pantbanksverksamhet.
 • Registreringsbevis, bolagsordning, er senaste verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning.
 • Namn och postadress för styrelseledamöter, suppleanter och verkställande direktör samt personbevis, konkursbevis och bevis att de inte har förvaltare enligt föräldrabalken.
 • Namn och postadress för aktieägare som direkt eller indirekt innehar mer än tio procent av aktiekapitalet eller rösterna eller för de som har aktier i bolaget och har ett betydande inflytande över företaget.
 • Hur företagets organisation ser ut och hur ni kommer att arbeta för att kraven på verksamheten enligt pantbankslagen uppfylls.
 • Finansieringskalkyl med uppgift om vilka låneavgifter som ni kommer att ta ut.
 • Pantsedelns utformning och vilken text som kommer finnas på den.
 • Hur pantsedel dödas och hur den kan överlåtas.
 • Hur försäljning av outlösta panter kommer att gå till.
 • Hur överskottet vid försäljning kommer att skickas till pantsättaren.
 • Egendoms- och ansvarsförsäkring.
 • Hur ni kommer att rapportera det pantsatt godset till polismyndigheten.
 • Lokal för verksamheten.
 • Hur pantboken ska föras.

Tillsynsavgift

Har du en pantbankaverksamhet ska du också betala en årlig tillsynsavgift på 4 000 kronor. Om verksamheten bedrivs på fler än ett kontor, ska tillsynsavgift betalas med 2 400 kronor för varje ytterligare kontor. Avgiften betalas till bankgiro 5050-0651. Inbetalningen märks med ”Pantbanksavgift” samt vem avgiften avser.

Länsstyrelsen har tillsyn över pantbanker och granskar utvecklingen av verksamheten. Vi ser också till att ni följer pantbankslagens och pantbanksförordningens bestämmelser.

Vad händer när jag skickat in min ansökan?

Din ansökan kommer in till Länsstyrelsen

 • När din ansökan kommer in till Länsstyrelsen blir den ett ärende hos oss.
 • Ditt ärende registreras och får ett diarienummer.
 • Handläggningen startar när ansökningsavgiften har kommit in till oss.

Handläggare utses

 • En person som kallas för handläggare tar hand om ditt ärende.

Ärendet utreds och vi fattar beslut

 • Handläggaren ser till att vi fått in all information från dig. Sedan utreder handläggaren ditt ärende. Ärendet skickas på remiss till Polismyndigheten för att de ska tycka till.
 • När ärendet är utrett lämnar din handläggare över det till en enhetschef som fattar beslut i ärendet.

Efter beslutet är fattat

 • När beslutet är fattat skickas det till dig.
 • Om vi har skickat med ett delgivningskvitto så ska det skrivas under när du fått del av beslutet och kvittot ska skickas tillbaka till Länsstyrelsen så snart som möjligt.
 • Är du inte nöjd med beslutet kan du överklaga det inom tre veckor från det att du har fått del av det. Till varje beslut finns en instruktion om hur du ska göra för att överklaga beslutet.

Kontakt

Nina Skyttberg

Förvaltningshandläggare

Lotta Nilsson

Handläggare förvaltningsenheten