Markavvattning

Ska du ta bort oönskat vatten genom dränering eller dikning, eller göra en invallning? Om åtgärderna räknas som markavvattning behöver du söka tillstånd. Markavvattning är förbjudet i stora delar av Sverige, och i dessa områden måste du även söka dispens.

Dikning, bortledning av vatten och invallning är exempel på åtgärder som kan räknas som markavvattning. Syftet med åtgärderna avgör om det är markavvattning eller inte. Det räknas som markavvattning om åtgärderna ökar markens lämplighet för ett visst ändamål och effekten kommer att vara varaktig.

Skyddsdikning av skogsmark i samband med avverkning eller dikesrensning räknas inte som markavvattning.

Länsstyrelsen gör tillsyn av markavvattning.

Markavvattning på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Tillsyn av markavvattning hos Miljösamverkan i Sverigelänk till annan webbplats

Tillstånd och dispens

Markavvattning kräver tillstånd enligt 11 kap. 13 § miljöbalken. Ärendet prövas av Länsstyrelsen eller Mark- och miljödomstolen.

I stora delar av Sverige är det förbjudet att utföra markavvattning. Då behövs även dispens från det generella markavvattningsförbudet. Ett beslut om dispens är en förutsättning för att kunna pröva om du kan få tillstånd för markavvattning. Beslutet innebär alltså inte att det är tillåtet att utföra markavvattning.

Markavvattning i skogsmark

Ärenden som handlar om markavvattning i skogsmark skickas in via Skogsstyrelsen.

Ansök om markavvattning

I Västernorrlands län är det inte förbjudet att avvattna mark generellt. Det innebär att du enbart behöver söka tillstånd och alltså inte dispens. Om inga motstående intressen med ersättningsanspråk finns, prövar länsstyrelsen ansökan och meddelar beslut.

I vissa fall då markavvattningen berör flera sökanden, lämnas ärendet över till mark- och miljödomstolen för fortsatt handläggning, med ett yttrande från länsstyrelsen. Ges tillstånd till markavvattning förenas detta med vissa villkor om exempelvis hur, samt under vilken tidsperiod markavvattningen får utföras.

 • Namn på sökande
 • Fastighetsbeteckning
 • Syftet med markavvattningen
 • Översiktskarta/topografisk karta
 • En detaljerad karta, exempelvis en kopia på den gula/ekonomiska kartan, med aktuella och befintliga diken inritade samt annan relevant information. Vattendrag inom det aktuella området och i omgivningar ska också finnas angivna.
 • Dimensioner på exempelvis de planerade dikena: bredd, djup samt total dikeslängd
 • Områdesförhållanden: naturtyp, skogsbestånd och ålder, jordart etc.
 • Finns det andra berörda personer som berörs av markavvattningen, till exempel andra markägare eller fiskevårdsföreningar, ska dessa informeras/samråd med dessa ske och framförda synpunkter bifogas ansökan. Denna del av ansökan ska tillgodose vad som krävs av sökanden enligt 6 kapitlet 4 § miljöbalken i form av så kallat tidigt samråd.
 • Troliga konsekvenser för miljön, exempelvis grumling av anslutande vattendrag och dess effekter på djur- och växtliv.
 • Förslag till skyddsåtgärder och försiktighetsmått som behövs för att förebygga eller förhindra skador från verksamheten, till exempel anläggande av slamgropar eller gaffeldiken för att minska slamtransporter.
 1. En miljökonsekvensbeskrivning ska bifogas. Innebär den planerade markavvattningen en påverkan på miljön av någon betydelse, så skall också en MKB, det vill säga en miljökonsekvensbeskrivning, finnas med i ansökan. I en rekommenderad kontakt med länsstyrelsen inför ansökan, kan behovet av MKB i ärendet/MKB:s omfattning diskuteras.
 2. Redovisa allmänna hänsynsregler. Du ska också i din ansökan redovisa uppgifter, som behövs för att länsstyrelsen skall kunna bedöma hur du har tagit hänsynsreglerna i 2 kapitlet miljöbalken. (Som bland annat handlar om att du skall skaffa dig den kunskap som behövs för att skydda människors hälsa och miljön mot skador eller olägenheter i den aktuella verksamheten, samt att med olika skyddsåtgärder, försiktighetsmått med mera förhindra att verksamheten medför skada eller olägenheter för människors hälsa och miljön).
 3. Planerar du samtidigt dikesrensning? Planerar du samtidigt dikesrensningar i det aktuella området, så bör uppgifter om detta också finnas med och markeras på kartan. Samt uppgifter om hur dessa diken ser ut idag med avseende på djup, bredd och igenväxningsgrad.

Avgift för prövning av ansökan

För att din ansökan skall behandlas måste du betala en prövningsavgift, vars belopp är beroende av den planerade dikeslängden:

Tabell över dikeslängd

Dikeslängd som prövningen avser

Avgift kronor

Kortare än 100 meter

1 350

100 - 1000 meter

2 300

1000 - 10 000 meter

5 700

10 000 meter eller mer

8 500

Avgiften ska betalas in till Länsstyrelsen Västernorrland via bankgiro 5050-0651. I fältet "meddelande till betalningsmottagaren" anges: Ansökan om tillstånd för markavvattning, samt fastighetsbeteckning.

Skicka din ansökan via e-post: vasternorrland@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen Västernorrland, 871 86 Härnösand.

Kontakt

Enheten för miljöutredningar och fiske

Telefon växel 0611-34 90 00