Vattenskyddsområden

För att skydda grundvatten eller ytvatten kan olika vattenskyddsområden bildas. Inom området finns då begränsningar i hur marken får användas.

För att skydda vårt dricksvatten mot föroreningar skapas så kallade vattenskyddsområden. Området har en geografisk avgränsning och är ofta indelat i olika zoner. Kopplat till vattenskyddsområdet finns olika föreskrifter till skydd för grundvattnet eller ytvattnet. Det rör sig vanligtvis om begränsningar i användningen av marken. Det kan till exempel handla om hantering av kemikalier och förbud mot motorbåtstrafik.

Det är Länsstyrelsen eller kommunen som bestämmer om ett område ska vara ett vattenskyddsområde.

Begäran om att skapa ett vattenskyddsområde

Kommunala vattentäkter av en viss storlek kan bli vattenskyddsområde. Ansvarig kommun kan skicka in en begäran till Länsstyrelsen om att en täkt ska klassas som vattenskyddsområde. Ett skyddsområde skall utgöra ett bra skydd för täkten, men får inte vara mer långtgående än nödvändigt.

Regional vattenförsörjningsplan

Länsstyrelsen i Västernorrlands län har tagit fram en regional vattenförsörjningsplan för att långsiktigt säkerställa tillgången på vattenresurser för dricksvattenförsörjning.

Vattenförsörjningsplanen ska kunna utgöra ett bra underlag till de vattenförsörjningsplaner som ska utarbetas på kommunal nivå. Den är framarbetad utifrån ett resursperspektiv där fokus har legat på vattenresursernas naturliga förutsättningar, uttagsmöjligheter och geografiska lägen.

Då dokumentet innehåller information som kan vara skyddsvärd finns det inte tillgängligt på länsstyrelsens webbsida. Kontakta viveka.sjodin@lansstyrelsen.se för att få ta del av rapporten.

Sök dispens

Länsstyrelsen kan i vissa fall bevilja dispens från skyddsföreskrifter för ett vattenskyddsområde.

Dispens från föreskrifterna kan ges av den myndighet som har tillsyn över vattenskyddsområdet. Oftast är det länsstyrelsen som har tillsynen, men ibland har Miljö- och byggnadsnämnderna i den aktuella kommunen tillsynsansvar.

Om dispensansökan ska prövas av länsstyrelsen ska ansökan skickas till: Länsstyrelsen i Västernorrlands län, 871 86 Härnösand eller till vasternorrland@lansstyrelsen.se

För att en ansökan om dispens ska kunna behandlas är det viktigt att innehållet är så komplett som möjligt. Vad som måste/bör vara med varierar från fall till fall. Det finns dock några riktlinjer för vad som bör vara med i ansökan.

 • Vem som söker, uppgifter om namn, adress och telefonnummer.
 • Vem som ska utföra arbetet (om annan än sökanden).
 • Fastighetsbeteckning inom vilken arbetet ska utföras och ägare av fastigheten.
 • Karta med lokalisering utmärkt – gärna både översikt och detaljkarta.
 • Vad som ska göras.
 • Information om markens beskaffenhet kan hittas på SGU:s kartvisningstjänstlänk till annan webbplats. Markhistorik för det aktuella området är också information som kan behövas och en eventuell bedömning om det kan finnas markföroreningar.
 • Avstånd till grundvattenyta (om det gäller ett markområde). Information om kan hittas i SGU:s brunnsarkiv eller hos kommunens VA-kontor.
 • Gäller ansökan ett ytvattenområde ska istället motsvarande uppgifter gällande vattendjup, eventuell strömningsriktning, områdets känslighet etc. anges - kan oftast hämtas från länsstyrelsens digitala karttjänstlänk till annan webbplats.
 • Teknisk beskrivning av arbetet, till exempel hur djupt det ska grävas, användning av köldbärarvätska i värmepumpsanläggning, vilken typ av pålar som ska användas.
 • Eventuellt varuinformationsblad eller beskrivning av kemiskt innehåll kan vara behjälpligt till exempel köldbärarvätska, obrunnen betong eller liknande som ska användas.
 • Motivering till varför arbetet ska få utföras.
 • Eventuell förutsedd påverkan på ytvatten/grundvatten som skyddas. Ifall sökanden anser att någon påverkan på vattenmiljön inte kommer att ske ska även detta anges och motiveras.
 • Planerade skyddsåtgärder, förslag till villkor.
 • Underskrift

Önskvärd information:

 • Referenser från liknande arbeten på andra ställen.
 • Geologisk bakgrundsinformation, till exempel inhämtad från grannfastigheter.

Avgift

För att söka dispens i ett vattenskyddsområde måste man även betala en avgift på 3 700 kronor. Ärendet kan inte behandlas förrän avgiften kommit in till länsstyrelsen. Betalning görs till bankgiro 5050-0651 och på inbetalningen anges ”Dispens vattenskydd”.

Karta över vattenskyddsområde

Naturvårdsverkets karta över skyddad natur visar vilka vattenskyddsområden som finns i Sverige.

Skyddad natur på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Kontakt

Enheten för samhällsbyggnad

Frågor med anledning av ansökan eller i övrigt med anknytning till vattenskyddsområden kan ställas till Länsstyrelsen Västernorrland, enheten för samhällsbyggnad.

Telefon växel 0611 - 34 90 00