Bidrag till kulturhistoriska miljöer

Vårdar din förening en kulturmiljö så att den bevaras för framtiden? Eller arbetar du för att göra en kulturmiljö mer tillgänglig och användbar? Då kan du söka bidrag för det hos Länsstyrelsen.

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och landskap är gemensamma källor till kunskap och upplevelser. Länsstyrelsen kan bevilja bidrag till föreningar som vårdar en kulturmiljö på ett sådant sätt att den bevaras för framtiden eller gör den mer tillgänglig och användbar för alla.

Bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer

Ett nationellt mål är att det ska finnas en mångfald av kulturmiljöer, byggnader och anläggningar som bevaras, används och utvecklas. Staten avsätter varje år pengar för kulturmiljövården. Vad pengarna får användas till står i förordningen om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer.

Föreningar som äger eller förvaltar en kulturhistoriskt värdefull byggnad eller miljö kan söka bidrag från Länsstyrelsen.

Vi kan bevilja bidrag till:

  • Vård av kulturhistoriska byggnader och miljöer som redan är skyddade som byggnadsminnen, kulturreservat eller ingår i ett så kallat riksintresse för kulturmiljövården.
  • Vård av värdefulla kulturmiljöer som ger särskild förståelse av historiska sammanhang eller som har särskild lokal eller regional betydelse.
  • Projekt som gör att kulturarvet blir mer tillgängligt och användbart för alla.

Förordning om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer på Regeringskansliets webbplatslänk till annan webbplats

Byggnadsvård

Om du ska vårda eller restaurera en kulturhistoriskt värdefull byggnad eller miljö kan det innebära extra kostnader. Du kan söka bidrag om du exempelvis behöver använda ett särskilt material eller en speciell byggnadsmetod för att bevara det kulturhistoriska värdet.

Vård av kulturlandskap och fornlämningar

Du kan söka bidrag för vård och skötsel av ett kulturlandskap eller en fornlämning om det innebär extra kostnader för de material eller metoder som krävs för att bevara kulturhistoriska värden. Det kan exempelvis gälla vid en lagning av en milsten eller slåtter av gräs på ett gravfält.

Ökad tillgänglighet och kunskap om värdefulla kulturmiljöer

Om du förbättrar tillgängligheten så att det blir lättare för alla att uppleva en värdefull kulturmiljö kan du ansöka om bidrag. Vi kan även ge stöd till projekt som syftar till att sprida kunskap om historiska händelser eller förlopp som en byggnad eller en miljö berättar om.

Exempel på åtgärder som kan få bidrag:

  • tillgänglighetsanpassning av den fysiska miljön
  • ta fram kunskapsunderlag
  • sätta upp informationsskyltar

Läs mer om tillgänglighet i kulturmiljöer på Riksantikvarieämbetets webbplats.

Tillgängligt kulturarv hos Riksantikvarieämbetetlänk till annan webbplats

Så här ansöker du

Du söker bidrag genom att skicka en ansökan till Länsstyrelsen. Du som äger en äldre byggnad eller annan kulturlämning kan även söka "Lilla bidraget", ett mindre bidrag för vård av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Du kan söka oavsett om byggnaden är skyddad eller inte. För kostsammare och mer genomgripande renoveringar hänvisar vi dig till den vanliga bidragsblanketten.

Mer information om vad byggnadsvårdsbidraget är kan du läsa om på sidan om Byggnadsminnen.

Anlita en antikvarisk expert

När vi beviljar bidrag för förvaltning av värdefulla kulturmiljöer sker det ofta med villkoret att åtgärderna ska genomföras under antikvarisk medverkan. En antikvarisk expert ska då följa arbetet, och se till att det utförs på ett sätt som bevarar det kulturhistoriska värdet. Experten som du anlitar ska uppfylla våra krav på kompetens, erfarenhet och lämplighet.

Expertens uppgifter är att:

  • följa arbetet och lämna anvisningar
  • dokumentera arbetet
  • efter avslutat arbete sammanställa en rapport om åtgärderna.

Det är sökanden som anlitar och bekostar den antikvariska experten. Det är möjligt att söka bidrag för antikvarisk medverkan hos Länsstyrelsen. Den antikvariska experten ska ha relevant utbildning för projektet. Till exempel byggnadsantikvarisk utbildning, konservatorutbildning eller en arkitekt- eller ingenjörsutbildning med inriktning på restaurering och kulturmiljövård. Experten ska även ha praktisk erfarenhet av relevans för projektet och bör anlitas i ett tidigt skede av projektet. Antikvarisk kompetens finns hos Murberget, Länsmuseet Västernorrland, de kommunala museerna samt hos privata konsulter.

Slutbesiktning

När restaureringsarbetet är färdigt skriver den antikvariska kontrollanten ett slutbesiktningsintyg. Där intygar denne att arbetet utförts på ett kulturhistoriskt riktigt sätt. Intyget krävs för att bidraget ska kunna betalas ut.

Sök bidrag till samiska kulturmiljöer

Nu har du möjlighet att bidra med berättelser och kunskap om samiska kulturmiljöer. Under 2018 - 2020 vill länsstyrelsen särskilt lyfta fram berättelser om platser med anknytning till samernas historia, innan de glöms bort för alltid.

Länsstyrelsen vill se en mångfald av berättelser som kan berika historien om vårt län. Många människor och berättelser har under historiens gång inte fått ta plast i historieskrivningen. Du har nu möjlighet att vara med och påverka vilka platser och berättelser som ska lyftas fram.

Satsningen på att lyfta fram samiskt kulturarv genomförs gemensamt vid länsstyrelserna i Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län. Ambitionen är att fånga upp berättelser från såväl kända som okända samiska kulturmiljöer. Berättelserna ska utgå ifrån en plats som sedan kan bli tillgänglig för andra genom information i form av broschyr/skrift, skyltar, webbplats och berättarkvällar.

Du är även välkommen att söka bidrag för restaurering av kåtor eller andra projekt som anknyter till samernas historia.

Låter det intressant? Tveka inte att skicka in din ansökan. Länsstyrelsen fördelar varje år bidrag till att vårda, informera om och tillgängliggöra kulturmiljöer i länet.

För att ansöka använd blanketterna som du hittar längst ner på denna sida. Fyll i dem och skicka dem till e-post: vasternorrland@lansstyrelsen.se eller via post till Länsstyrelsen Västernorrland, 871 86 Härnösand.

Kontakt: Pia Nykvist, handläggare, 0611-34 92 77, pia.nykvist@lansstyrelsen.se

Kontakt

Isabelle Engelin

Byggnadsantikvarie