Friluftsliv

Ideella organisationer och föreningar är viktiga för att vi ska kunna ha ett rikt friluftsliv och natur som är tillgänglig för alla. Sverige har tio mål för friluftsliv som ska uppnås till år 2020.

Friluftsliv definieras som vistelse utomhus i natur- och kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling.

Länet ska ha ett rikt friluftsliv och naturen ska vara tillgänglig för alla. För att utveckla friluftslivet vill Länsstyrelsen arbeta tillsammans med ideella organisationer och föreningar.

Tio gemensamma mål

Friluftslivet ger oss hälsa, naturförståelse och regional utveckling. Det är några av utgångspunkterna för Sveriges tio mål för friluftsliv som ska uppnås till år 2020. Du kan läsa mer om målen på Naturvårdsverkets webbplats.

Friluftsmålet friluftsliv för god folkhälsa (Naturvårdsverketlänk till annan webbplats)

De ideella organisationerna och föreningarnas engagemang är avgörande för att kunna erbjuda aktiviteter och kunskap om friluftsliv. Friluftsliv bedrivs till stora delar oorganiserat. Det personliga engagemanget för friluftsliv i natur- och kulturlandskapet är en stark drivkraft.

För goda möjligheter att förbättra friluftslivet lokalt är det viktigt med samarbete och dialog mellan

  • myndigheter
  • kommuner
  • föreningar
  • företag
  • markägare.

Naturvårdsverket står för nationell samordning. På regional nivå har Länsstyrelserna en samordnande och vägledande roll.

Vem ansvarar för arbetet?

Friluftslivsmålen hänger samman med arbete med fysisk samhällsplanering, folkhälsa, skola, vård och omsorg, kultur, natur och miljö samt regional och lokal utveckling. 

Aktuella bidrag och projekt

Lokala organisationer och föreningar kan söka LONA-bidrag för att delfinansiera olika naturvårdsprojekt, i samverkan med kommunen.

Bidraget kan användas till projekt som främjar friluftslivet.

Riksintresse för friluftsliv

Område av riksintresse för friluftslivet ska ha stora friluftslivsvärden sett i ett nationellt perspektiv på grund av särskilda natur- och kulturkvaliteter, variationer i landskapet och god tillgänglighet för allmänheten.

Riksintresseområden

Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för att peka ut riksintresseområdena. Detta görs i samarbete med länsstyrelserna. Områdenas utbredning kan ses via länsstyrelsen Västernorrlands karttjänst webbGIS. Bestämmelserna återfinns i 3 kap. 6§ miljöbalken.

Regionala karttjänster

Länskarta Västernorrland samlar regionala kartunderlag som i huvudsak är framtagna av Länsstyrelsen men i vissa fall även av andra myndigheter.

Länskarta Västernorrlandlänk till annan webbplats

Kontakt

Jean Esselström

Friluftslivssamordnare