Skyddsjakt efter skarv

Länsstyrelsen har gett tillstånd till skyddsjakt efter skarv inom Västernorrlands län 2021. Enligt beslutet är du skyldig att rapportera in antal fällda skarvar. Rapportering ska ske skyndsamt, dock senast en vecka efter att skarv har fällts. 

Beslutet omfattar tre inriktningar av skyddsjakt

  1. Skyddsjakt vid fasta och rörliga fiskeredskap: Innehavare av yrkesfiskarlicens längs kusten får bedriva skyddsjakt efter skarv med skjutvapen inom 300 meter från fasta och rörliga fiskeredskap för yrkesfisket (ej handredskap). Skyddsjakt får bedrivas 1 juni-30 november 2021. Maximalt 500 skarvar får fällas med stöd av beslutet.
  2. Skyddsjakt vid utsättningsplatser: Jakträttsinnehavare får bedriva skyddsjakt efter skarv vid utsättningsplatser för fisk medgivna av länsstyrelsen och inom ett avstånd av 300 meter från sådana områden (sjöar och hav) samt till och med 4 000 meter nedströms i sådana områden eller till gränsen mellan sötvatten och kustområde om den inträffar tidigare (vattendrag). Vid utsättningsplatser får jakten bedrivas sju dygn före och sju dygn efter respektive utsättningstillfälle under perioden 1 juni-30 november 2021. Maximalt 100 skarvar får fällas med stöd av beslutet.
  3. Skyddsjakt i fredningsområden för fisk samt terminalfiskeområde: Innehavare av yrkesfiskarlicens, jakträttshavare samt de som har särskilt tillstånd av länsstyrelsen gällande jakt på allmänt vatten, får bedriva skyddsjakt efter skarv i de delar av Östersjön som ligger i Västernorrlands län och utgörs av fredningsområden för fisk enligt Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:37) om fiske i sötvattensområdena samt inom terminalfiskeområdet utanför Gideälven. Skyddsjakten får bedrivas 1 augusti – 30 november 2021 inom terminalfiskeområde och fredningsområden för fisk och 1 september – 30 november 2021 på vatten grundare än 3 meter (markerat på sjökortet).
    Maximalt 300 skarvar får fällas med stöd av beslutet.

Antal kvar att fälla

  • Vid fasta och rörliga redskap: 481.
  • Vid utsättningsplatser: 39.
  • Vid fredningsområden för fisk: 300.

Totalt: 820 skarvar kvar att fälla.

Rapportering av skyddsjakt på skarv


Ange antalet med siffror

Ange antalet med siffror

Ange antalet med siffror


Till exempel fastighet eller ö


Kontakt

Enheten för miljöanalys och viltförvaltning