Skyddsjakt efter skarv

Länsstyrelsen har gett tillstånd till skyddsjakt efter skarv inom Västernorrlands län 2021. Enligt beslutet är du skyldig att rapportera in antal fällda skarvar. Rapportering ska ske skyndsamt, dock senast en vecka efter att skarv har fällts. 

Beslutet omfattar tre inriktningar av skyddsjakt

  1. Skyddsjakt vid fasta och rörliga fiskeredskap: Innehavare av yrkesfiskarlicens samt den som bedriver fiske i näringsverksamhet på det sätt som avses i 30 § första stycket 1 fiskelagen (1993:787) längs kusten får bedriva skyddsjakt efter skarv med skjutvapen inom 300 meter från fasta och rörliga fiskeredskap för yrkesfisket (ej handredskap). Skyddsjakt får bedrivas 1 juni-30 november 2021. Maximalt 500 skarvar får fällas med stöd av beslutet.
  2. Skyddsjakt vid utsättningsplatser: Jakträttsinnehavare får bedriva skyddsjakt efter skarv vid utsättningsplatser för fisk medgivna av länsstyrelsen och inom ett avstånd av 300 meter från sådana områden, samt nedströms liggande sötvattensområde som mynnar i havet. Vid utsättningsplatser får jakten bedrivas sju dygn före och sju dygn efter respektive utsättningstillfälle under perioden 1 juni-30 november 2021. Maximalt 100 skarvar får fällas med stöd av beslutet.
  3. Skyddsjakt i fredningsområden för fisk samt terminalfiskeområde: Innehavare av yrkesfiskarlicens, jakträttshavare samt de som har särskilt tillstånd av länsstyrelsen gällande jakt på allmänt vatten, får bedriva skyddsjakt efter skarv i de delar av Östersjön som ligger i Västernorrlands län och utgörs av fredningsområden för fisk enligt Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:37) om fiske i sötvattensområdena samt inom terminalfiskeområdet utanför Gideälven samt på vatten grundare än 3 meter (markerat på sjökortet). Skyddsjakten får bedrivas 1 augusti–30 november 2021 inom terminalfiskeområde och fredningsområden för fisk och 1 september–30 november 2021 på vatten grundare än 3 meter (markerat på sjökortet).
    Maximalt 300 skarvar får fällas med stöd av beslutet.

Beslutet om skyddsjakt på storskarv, med diarienummer 2018-3885-2021, kan begäras ut i sin helhet från vårt diarium: registrator.vasternorrland@lansstyrelsen.se

Antal kvar att fälla

  • Vid fasta och rörliga redskap: 158.
  • Vid utsättningsplatser: 11.
  • Vid fredningsområden för fisk: 287.

Totalt: 456 skarvar kvar att fälla.

Rapportering av skyddsjakt på skarv


Ange antalet med siffror

Ange antalet med siffror

Ange antalet med siffror


Till exempel fastighet eller ö


Kontakt

Enheten för miljöanalys och viltförvaltning