Fiskevårdsåtgärder

Fiskevårdsåtgärder är åtgärder som syftar till ett uthålligt nyttjande av fiskbestånden.

Länsstyrelsen ansvarar för olika fiskevårdsåtgärder. Vi kan exempelvis

 • bidra till att utfärda bestämmelser för fisket och se till att dessa följs
 • återskapa miljön i och kring ett vattendrag
 • förbättra vattenkvalitén
 • plantera ut fisk.

Länsstyrelsen samordnar och genomför provfisken för att följa fiskbeståndens utveckling. Dessutom använder vi de möjligheter som finns i lagstiftningen för att skydda fiskens livsmiljö.

Undersökningar som syftar till ökade kunskaper om fiskbestånden och uppföljning av fiskevård är även det en viktig del av fiskevården och arbetet med miljömålen.

För att återskapa eller bevara livskraftiga fiskbestånd stödjer länsstyrelsen ett stort antal fiskevårdsprojekt. Vi fördelar statliga fiskevårdsbidrag, fiskeavgiftsbidrag och stödpengar från EU som ska användas till fiskevårdande åtgärder.

Fiskevård kan gynna till exempel fritidsfiske, turistfiske, yrkesfiske och miljövärden. Fiskevårdsarbetet bedrivs också via Länsstyrelsens arbete med miljölagstiftningen. Prövningar av vattenkraftverk och andra exploateringsföretag är en viktig del i att bevara livskraftiga fiskbestånd.

Havs- och fiskeriprogrammet hos Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Fiskevårdsåtgärder i Västernorrlands län

Utifrån dagens kunskapsläge kan man konstatera att många av länets vattendrag är kraftigt påverkade av mänskliga aktiviteter. Detta inkluderar bland annat pågående aktiviteter som försurning, utsläpp, skogsbruk och flödesreglering men även historisk påverkan genom till exempel flottledsrensning.

Det finns cirka 270 dammar och drygt 2300 vägtrummor i länet, av vilka många kan utgöra vandringshinder för akvatiska organismer. Utöver detta finns även många mil flottledsrensade vattendrag. Denna höga påverkansgrad tillsammans med förekomst av värdefulla fiskbestånd medför att behovet av fiskevårdande åtgärder i länet är stort.

Är man intresserad av att genomföra åtgärder i sitt eget eller fiskevårdsområdets vatten, eller vill diskutera möjligheter och förutsättningar för att vidta åtgärder är man välkommen att kontakta oss för att få rådgivning.

Den som råder över resursen ansvarar generellt för fiskevården. Ansvaret faller därmed oftast på mark- och fiskerättsägare. För vatten där fiskerättsägare bildat fiskevårdsområden har dessa ansvaret för fiskevården. Här kan länsstyrelsen ha en stöttande funktion i arbetet med fiskevården, både som finansiär och genom att bidra med expertkunskap. För vissa värdefulla områden eller arter tar dock staten del av ansvaret, exempelvis där försurning orsakat skador på fiskbestånden. Det finns olika sätt att finansiera fiskevården och de fiskevårdande åtgärderna.

Nedan följer några exempel som förekommer i länet:

 • Statliga fiskevårdsbidrag
 • Övrig kommunal och statlig finansiering
 • EU-medel
 • Fiskeavgifter
 • Statliga bidrag till biologisk återställning i kalkade vatten.
 • Privat finansiering exempelvis av fiskevårdsföreningar
 • Företagssponsring

Årligen avsätter Havs- och vattenmyndigheten Länk till annan webbplats. medel för fiskevård. Dessa medel söks genom Länsstyrelsen och bidrag lämnas för åtgärder som främjar fiskevården, främst i vatten där allmänheten tillåts fiska, samt för åtgärder ämnade att bevara hotade arter och således främjar biologiskt mångfald.

Exempel på bidragsberättigade åtgärder:

 • Skapande eller ombildande av fiskevårdsområden.
 • Fisketillsyn i allmänt vatten och vatten som är av riksintresse.
 • Biotopvård (exempelvis flottledsrestaurering, återskapande av lekbottnar, borttagning av vandringshinder med mera).
 • Uppförande av fiskvägar.
 • Fiskutsättningar i form av återintroduktion eller stödutsättningar.

Normalt sätt utgör bidraget 50 % av den totala godkända kostnaden, men om det finns särskilda skäl kan bidrag om en större andel lämnas.

Ansök om tillstånd för att plantera ut fisk och kräftor

För att flytta och sätta ut fisk och kräftdjur krävs alltid tillstånd från Länsstyrelsen. Vi vill förhindra spridning av fisksjukdomar och se till att icke önskvärda arter och stammar av fisk inte kommer till Västernorrlands vatten.

Utsättningar kan innefatta både stödutsättning och återintroduktion av arter till ett vatten, men även utsättningar av exempelvis regnbåge i sjöar för put and take-fiske.

Länsstyrelsen samordnar och genomför provfisken för att följa fiskbeståndens utveckling. Dessutom använder vi de möjligheter som finns i lagstiftningen för att skydda fiskens livsmiljö.

Utsättning av kräftdjur

Det enskilt största hotet mot flodkräftan idag är illegala utsättningar av signalkräftor. Därför beviljar vi aldrig utsättning av signalkräftor.

Gör din ansökan så här

 1. Skriv ut och fyll i blanketten "Ansökan om tillstånd till utplantering av fisk" eller "Ansökan om tillstånd till utplantering av kräftor".
 2. Fyll i blanketten och skicka den till: e-post: vasternorrland@lansstyrelsen.se
  eller till: Länsstyrelsen Västernorrland, 871 86 Härnösand.

Kontakt

David Jonsson

Fiskerikonsulent