Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Fiskevårdsåtgärder

Fiskevårdsåtgärder är åtgärder som syftar till ett uthålligt nyttjande av fiskbestånden.

Länsstyrelsen ansvarar för olika fiskevårdsåtgärder. Vi kan till exempel:

 • bidra till att utfärda bestämmelser för fisket och se till att dessa följs
 • återskapa miljön i och kring ett vattendrag
 • förbättra vattenkvalitén
 • plantera ut fisk.

Länsstyrelsen samordnar och genomför provfisken för att följa fiskbeståndens utveckling. Dessutom använder vi de möjligheter som finns i lagstiftningen för att skydda fiskens livsmiljö.

Undersökningar som syftar till ökade kunskaper om fiskbestånden och uppföljning av fiskevård är även det en viktig del av fiskevården och arbetet med miljömålen.

För att återskapa eller bevara livskraftiga fiskbestånd stödjer länsstyrelsen ett stort antal fiskevårdsprojekt. Vi fördelar statliga fiskevårdsbidrag, fiskeavgiftsbidrag och stödpengar från EU som ska användas till fiskevårdande åtgärder.

Fiskevård kan gynna till exempel fritidsfiske, turistfiske, yrkesfiske och miljövärden. Fiskevårdsarbetet bedrivs också via Länsstyrelsens arbete med miljölagstiftningen. Prövningar av vattenkraftverk och andra exploateringsföretag är en viktig del i att bevara livskraftiga fiskbestånd.

Havs- och fiskeriprogrammet på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Fiskevårdsåtgärder i Västernorrlands län

Utifrån dagens kunskapsläge går det att konstatera att många av länets vattendrag är kraftigt påverkade av mänskliga aktiviteter. Detta inkluderar bland annat pågående aktiviteter som försurning, utsläpp, skogsbruk och flödesreglering. Men även historisk påverkan genom till exempel flottledsrensning.

Det finns cirka 270 dammar och drygt 2 300 vägtrummor i länet. Många av dessa kan utgöra vandringshinder för akvatiska organismer. Utöver detta finns även många mil flottledsrensade vattendrag. Denna höga påverkansgrad tillsammans med förekomst av värdefulla fiskbestånd, medför att behovet av fiskevårdande åtgärder i länet är stort.

Är du intresserad av att genomföra åtgärder i ditt eget eller fiskevårdsområdets vatten? Eller vill diskutera möjligheter och förutsättningar för att vidta åtgärder? Då är du välkommen att kontakta oss för rådgivning.

Den som råder över resursen ansvarar generellt för fiskevården. Ansvaret faller därmed oftast på mark- och fiskerättsägare. För vatten där fiskerättsägare bildat fiskevårdsområden har dessa ansvaret för fiskevården. Här kan länsstyrelsen ha en stöttande funktion i arbetet med fiskevården, både som finansiär och genom att bidra med expertkunskap. För vissa värdefulla områden eller arter tar dock staten del av ansvaret, exempelvis där försurning orsakat skador på fiskbestånden. Det finns olika sätt att finansiera fiskevården och de fiskevårdande åtgärderna.

Några exempel på finansiering i länet

 • Statliga fiskevårdsbidrag.
 • Övrig kommunal och statlig finansiering.
 • EU-medel.
 • Fiskeavgifter.
 • Statliga bidrag till biologisk återställning i kalkade vatten.
 • Privat finansiering exempelvis av fiskevårdsföreningar.
 • Företagssponsring.

Årligen avsätter Havs- och vattenmyndigheten medel för fiskevård. Dessa medel söks genom Länsstyrelsen och bidrag lämnas för åtgärder som främjar fiskevården, främst i vatten där allmänheten tillåts fiska, samt för åtgärder ämnade att bevara hotade arter och främjar biologiskt mångfald.

Havs- och vattenmyndigheten Länk till annan webbplats.

Exempel på bidragsberättigade åtgärder

 • Skapande eller ombildande av fiskevårdsområden.
 • Fisketillsyn i allmänt vatten och vatten som är av riksintresse.
 • Biotopvård (exempelvis flottledsrestaurering, återskapande av lekbottnar, borttagning av vandringshinder med mera).
 • Uppförande av fiskvägar.
 • Fiskutsättningar i form av återintroduktion eller stödutsättningar.

Normalt sett utgör bidraget 50 procent av den totala godkända kostnaden. Men om det finns särskilda skäl kan bidrag om en större andel lämnas.

Ansök om tillstånd för att plantera ut fisk och kräftor

För att flytta och sätta ut fisk och kräftdjur krävs alltid tillstånd från Länsstyrelsen. Vi vill förhindra spridning av fisksjukdomar och se till att icke önskvärda arter och stammar av fisk inte kommer till Västernorrlands vatten.

Utsättningar kan innefatta både stödutsättning och återintroduktion av arter till ett vatten, men även utsättningar av exempelvis regnbåge i sjöar för put and take-fiske.

Länsstyrelsen samordnar och genomför provfisken för att följa fiskbeståndens utveckling. Dessutom använder vi de möjligheter som finns i lagstiftningen för att skydda fiskens livsmiljö.

Utsättning av kräftdjur

Det enskilt största hotet mot flodkräftan idag är illegala utsättningar av signalkräftor. Därför beviljar vi aldrig utsättning av signalkräftor.

Gör din ansökan så här

 1. Skriv ut och fyll i blanketten Ansökan om tillstånd till utplantering av fisk eller Ansökan om tillstånd till utplantering av kräftor.
 2. Fyll i blanketten och skicka den via e-post: vasternorrland@lansstyrelsen.se
  eller till: Länsstyrelsen Västernorrland, 871 86 Härnösand.

Kontakt

Raven Grandy-Rashap

Fiskerikonsulent/fiskehandläggare

David Jonsson

Fiskerikonsulent