Begränsningar för privata sammankomster

Verksamheter är enligt den tillfälliga covid-19-lagen skyldiga att vidta lämpliga åtgärder för att förhindra smittspridning genom att bedriva verksamheten på ett sådant sätt att trängsel undviks och att människor kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.

Deltagartaken tas bort den 29 september

Regeringen har meddelat att deltagartaken för privata sammankomster planeras att avvecklas den 29 september 2021. Riksdagen har beslutat att förlänga den tillfälliga covid-19-lagen till den 31 januari 2022. Regeringen planerar att förlänga begränsningsförordningen motsvarande period som den tillfälliga covid-19-lagen gäller, det vill säga till den sista januari 2022. Mer information hittar du på regeringens webbplats:

Regeringens plan för avveckling av restriktioner Länk till annan webbplats.

Åtgärder för att förebygga smittspridning

Den som inom ramen för en verksamhet som bedrivs yrkesmässigt, använder eller, direkt eller indirekt, upplåter en lokal, ett område eller ett utrymme inomhus för en tillställning eller någon annan liknande privat sammankomst, får endast använda eller upplåta lokalen, området eller utrymmet till en sammankomst med så många deltagare som är säkert från smittskyddssynpunkt.

Antalet deltagare får högst uppgå till 50.

Vad är en privat sammankomst?

En privat sammankomst är sammankomster var huvudsyfte är det sociala umgänget. Det kan bland annat handla om fester med anledning av högtider som till exempel studentfester, födelsedagskalas, bröllopsfester, dop- och begravningsfikor. Även middagar är exempel på privata sammankomster. Däremot räknas inte ceremonier som privata sammankomster, som till exempel dop-, vigsel- och begravningsceremonier.

Vilka lokaler gäller det?

Exempel på lokaler, områden och utrymmen som omfattas är festlokaler som hyrs ut på kommersiell grund, gemensamhetslokaler i hyres- och bostadsrättsfastigheter, föreningslokaler, lokaler som tillhör universitet, högskolor och studentkårer samt bussar och båtar som hyrs ut för feständamål.

Vad innebär yrkesmässig verksamhet?

Yrkesmässig verksamhet är verksamhet som bedrivs av aktiebolag, handelsbolag, enskilda näringsidkare, ekonomiska föreningar, ideella föreningar, stiftelser och trossamfund.

Yrkesmässig verksamhet kan bedrivas både med och utan vinstsyfte. Även kommunal och statlig verksamhet kan räknas som yrkesmässig verksamhet. Däremot omfattas inte rent privat verksamhet, till exempel när någon lånar ut sin bostad till en bekant.

Tillsynsvägledning för verksamhetsutövare

Hos Folkhälsomyndigheten hittar du en vägledning för dig som är verksamhetsutövare.

Tillsynsvägledning för verksamheter gällande covid-19-lagen på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Frågor och svar

Enligt Folkhälsomyndighetens bedömning är minst en meter mellan sällskap ett rimligt avstånd för att undvika trängsel i en lokal, i ett utrymme eller på ett område. Verksamhetens ansvar innebär att besökare/deltagare ska ges förutsättningar att hålla minst en meters avstånd till andra sällskap, även när de står upp eller rör sig i lokalen/området/utrymmet.

Ett avstånd om en meter har två huvudsyften: dels att skydda människor från direkt exponering av smitta, dels att undvika trängsel i lokaler/utrymmen/områden.

När till exempel två personer i olika sällskap sitter bredvid varandra med ett mellanrum är minst en meters avstånd mellan personernas axlar rimligt. Avståndet till personen framför kan mätas från knä till nacke/rygg.

Maximalt 50 personer får delta i en fest i en hyrd lokal. Det gäller även om alla deltagare är vaccinerade mot covid-19. Det är den som hyr ut lokalen som ansvarar för att den inte används till en privat sammankomst med fler än 50 deltagare.

Covid-19 sprids vid nära kontakt och ofta i hemmiljö. För privata sammankomster, som fester, gäller dels det individuella ansvaret enligt smittskyddslagen, dels Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer som bygger på skyddsplikten. Du bör vidta smittskyddsåtgärder när du umgås med andra personer än de som du normalt träffar. Det gör du till exempel genom att träffas utomhus i mindre grupper och att undvika att vara nära varandra längre tider i små utrymmen.

Privata fester i hem och trädgårdar omfattas inte av juridiskt bindande regler som kan tillsynas. För vaccinerade gäller samma regler som för andra.

Nej, privata fester i hem och trädgårdar omfattas inte av juridiskt bindande regler.

Folkhälsomyndighetens råd är att du bör vidta smittskyddsåtgärder när du umgås med andra personer än de som du normalt träffar. Det gör du till exempel genom att träffas utomhus i mindre grupper och att undvika att vara nära varandra längre tider i små utrymmen

Nationella allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

En religiös vigsel kan i regel ses som en allmän sammankomst för religionsutövning. Om vigseln ses som en allmän sammankomst och sker inomhus får 300 personer delta om de har en anvisad sittplats annars får max 50 personer delta.

Om vigseln sker utomhus får 3000 personer delta om de har en anvisad sittplats annars får max 600 personer delta.

En borgerlig vigsel är inte en allmän sammankomst och omfattas därför inte av deltagarbegränsningen.

Observera att för bröllopsmiddag eller fest i samband med vigseln kan reglerna för privata sammankomster enligt den tillfälliga covid-19-lagen gälla. Om sammankomsten, exempelvis bröllopsmiddag eller fest, hålls i en hyrd lokal får därför maximalt 50 personer delta.

Verksamhet som bedrivs yrkesmässigt, använder eller upplåter en lokal, eller ett område för en tillställning eller någon annan liknande privat sammankomst. Regleringen gäller inte serveringsställen.

Se Folkhälsomyndighetens tabell som visar hur många som får delta vid olika sorters sammankomster och i olika lokaler:

Tabell som visar max antal deltagare vid olika sorters sammankomster och i olika lokaler på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Utifrån de scenarier som Folkhälsomyndigheten tagit fram och regeringens planer kommer anpassningen av smittskyddsåtgärder att genomföras stegvis.

Det gäller både åtgärderna för privatpersoner och åtgärderna för verksamheter.

Regeringens plan för avveckling av restriktioner Länk till annan webbplats.

Anpassning av åtgärder mot spridning av covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Många regler kvarstår men vissa lättnader infördes den 1 och 15 juli enligt regeringens plan för avveckling av restriktioner och Folkhälsomyndighetens plan för anpassning av åtgärder mot spridning av covid-19.

Sammanfattning av reglerna som infördes 1 juli på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Sammanfattning av reglerna som infördes 15 juli på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon växel 0611-34 90 00