Begränsningar för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Verksamheter är enligt den tillfälliga covid-19-lagen skyldiga att vidta lämpliga åtgärder för att förhindra spridning av covid-19 genom att bedriva verksamheten på ett sådant sätt att trängsel undviks och att människor kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.

Krav på smittskyddsåtgärder för alla anordnare

Enligt begränsningsförordningen ska alla anordnare av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika spridning av covid-19.

Beroende på deltagarantalet och om sammankomsten eller tillställningen är inom- eller utomhus ställs olika krav på ytterligare smittskyddsåtgärder du som arrangör behöver vidta.

Folkhälsomyndigheten har även meddelat allmänna råd för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, samt mässor. De allmänna råden kan användas som ett stöd för vilka åtgärder som kan vara lämpliga att vidta för att undvika att trängsel uppstår mellan kunder, deltagare och besökare.

Deltagartak på max 500 personer gäller från 19 januari

Den som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning ska begränsa antalet deltagare i lokaler och avgränsade områden eller ut­rymmen som anordnaren disponerar på ett sätt som är säkert från smitt­skyddssynpunkt.

Deltagarantalet som samtidigt besöker en allmän sammankomst eller offentlig tillställning inomhus får högst uppgå till 500 deltagare. Det är möjligt för anordnare att använda sektionering och då gäller deltagartaket för varje sektion. Läs mer om detta längre ner på sidan.

När deltagarantalet överstiger 50 deltagare är det krav att vaccinationsbevis ska användas, utöver grundläggande och särskilda smittskyddsåtgärder.

Krav på grundläggande smittskyddsåtgärder som gäller alla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar och mässor

Alla som anordnar en al­lmän sammankomst eller en offentlig tillställning i en lokal eller annat utrymme inomhus som anordnaren disponerar ska vidta följande grundläggande smittskyddsåtgärder:

 • Bedriva verksamheten på ett sådant sätt att trängsel undviks och att människor kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd. Du som anordnar en mässa ska säkerställa att varje kund, besökare och utställare, inom varje avgränsat utrymme inomhus, ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan.
 • Säkerställa att deltagarantalet som samtidigt besöker en allmän sammankomst eller offentlig tillställning inomhus högst uppgår till 500 deltagare.
 • Utforma verksamheten på ett sådant sätt att trängsel undviks och att kunder och andra besökare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra. Du som anordnar en mässa ska utforma gångar mellan försäljningsplatserna och montrarna så att trängsel undviks.
 • Utforma in- och utpassage till verksamhetslokaler samt områden och utrymmen utomhus som den som bedriver verksamheten disponerar, på ett sådant sätt att trängsel undviks.
 • Informera deltagare om hur smittspridning kan undvikas. Du som anordnar en mässa ska även informera utställare om hur smittspridning kan undvikas.
 • Erbjuda deltagare, kunder och utställare möjlig­­­het att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion.
 • Skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten har vidtagit.
 • Följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna.
 • Säkerställa att personalen får relevant information om åtgärder för att förhindra smitta.
 • Hålla sig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

Marknader omfattas av liknande bestämmelser som för handelsplatser. Läs mer om marknader på sidan begränsningar för handelsplatser.

Arrangemang med fler än 20 och högst 50 deltagare

Du som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning inomhus med fler än 20 och högst 50 deltagare ska alltid vidta både grundläggande och särskilda smittskyddsåtgärder. Alla deltagare måste ha en anvisad sittplats och sitta ner under arrangemanget.

Särskilda smittskyddsåtgärder:

 1. Sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap.
 2. Antalet deltagare i ett och samma sällskap uppgår till högst 8 deltagare.
 3. Om ett sällskap uppgår till fler än 8 deltagare ska den som anordnar sammankomsten eller tillställningen dela upp sällskapet med högst 8 deltagare i varje.

Antalet deltagare får dock alltid uppgå till 20. Deltagarantalet kan begränsas av lokalen eller områdets storlek, om antalet är fler än 20 deltagare. Detta då varje sällskap ska kunna hålla minst 1 meters avstånd i sidled, framåt och bakåt från andra sällskap. Ståplatser är inte möjligt vid denna typ av arrangemang om det är fler än 20 deltagare.

Du som anordnare får också använda vaccinationsbevis men ska alltid vidta de grundläggande och särskilda smittskyddsåtgärderna.

Notera att alla deltagare måste ha en anvisad sittplats och sitta ner under arrangemanget. Det gäller oavsett om vaccinationsbevis används eller inte.

Du behöver även tänka på att personer under 18 år räknas in i det totala antalet deltagare vid evenemanget. Detta gäller oavsett om vaccinationsbevis används eller inte.

Undantag för religiösa sammankomster

Vid gudstjänst eller annan sammankomst för religionsutövning där deltagarna står under ceremonin kan anordnaren, istället för anvisad sittplats, anvisa deltagarna en ståplats. Detta undantag gäller bara vid sammankomster upp till 50 deltagare.

Arrangemang med fler än 50 deltagare - krav på vaccinationsbevis

Du som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning inomhus med fler än 50 deltagare ska vidta både grundläggande och särskilda smittskyddsåtgärder samt alltid använda vaccinationsbevis. Alla deltagare måste ha en anvisad sittplats och sitta ner under arrangemanget.

Särskilda smittskyddsåtgärder:

 • Sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap.
 • Antalet deltagare i ett och samma sällskap uppgår till högst 8 personer.
 • Om ett sällskap uppgår till fler än 8 deltagare ska den som anordnar sammankomsten eller tillställningen dela upp sällskapet med högst 8 deltagare i varje.

Regler vid kontroll av vaccinationsbevis

Vid allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar inomhus där vaccinationsbevis används ska du som anordnare:

 • Verifiera vaccinationsbevisets äkthet vid inpassage och förvissa dig om att det uppfyller kraven på vad som är ett godkänt vaccinationsbevis.
 • Förvissa dig om att vaccinationsbeviset har utfärdats till den som visar upp det.
 • Förvissa dig om att personer som inte kan visa upp ett vaccinationsbevis är under 18 år eller uppfyller särskilda medicinska skäl för att inte kunna vaccinera sig mot covid-19.
 • Ha en rutin för hur kontrollen av bevisen ska genomföras.
 • Skriftligt dokumentera och följa upp rutinen.

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har tagit fram en app för verifiering av vaccinationsbevis, det vill säga kontroll av QR-kodens äkthet och giltighet. På DIGG:s webbplats kan du som arrangör ladda ner appen, ”Vaccinationsbevis verifiering” och läsa mer om den tekniska lösningen. Det finns även information till dig som utvecklare för att utveckla en egen verifieringslösning. Appen kan du använda för att skanna av dina besökares vaccinationsbevis vid arrangemang i Sverige som kräver det.

Vaccinationsbevis verifiering för dig som arrangör på Myndigheten för digital förvaltning (DIGG)s webbplats Länk till annan webbplats.

Vaccinationsbevis verifiering för dig som utvecklare på Myndigheten för digital förvaltning (DIGG)s webbplats Länk till annan webbplats.

DIGG:s app kontrollerar automatiskt att vaccinationsbeviset är äkta och giltigt samt att besökaren uppfyller kraven. Anordnaren ska manuellt kontrollera att vaccinationsbeviset är utfärdat till den personen som visar upp det genom att jämföra att personen, legitimationen och vaccinationsbeviset stämmer överens.

DIGG har tagit fram kommunikationsmaterial som du som anordnare kan ladda ner och använda vid ditt evenemang för att informera om vaccinationsbevis.

Verktygslåda för arrangörer på Myndigheten för digital förvaltning (DIGG)s webbplats Länk till annan webbplats.

Vaccinationsbeviset kan antingen visas upp digitalt eller i pappersform. På vaccinationsbeviset finns en QR-kod som ska verifieras digitalt. Den kontroll som anordnaren ska göra innefattar tre moment och ska ske vid inpassage.

De tre momenten innebär att anordnare ska:

 1. Verifiera vaccinationsbevisets äkthet. Detta kan endast ske digitalt genom att skanna bevisets QR-kod, exempelvis genom att använda den officiella appen för vaccinationsbevis verifiering som Myndigheten för digital förvaltning, (DIGG) har tagit fram. När vaccinationsbeviset skannas verifierar DIGG:s app bevisets äkthet och giltighet.
 2. Förvissa dig om att vaccinationsbeviset uppfyller de krav om antal doser och tid från sista dos som framgår av förordningen. Detta kan kontrolleras digitalt via appar som kan verifiera detta eller genom att anordnaren eller funktionären tittar på och granskar vaccinationsbeviset.
 3. Förvissa dig om att vaccinationsbeviset är utfärdat till den person som visar upp det. Detta görs genom att anordnaren eller funktionären kontrollerar att personen, namn och födelsenummer på vaccinationsbeviset och exempelvis legitimation stämmer överens.

Eftersom det är du som anordnare som ansvarar för kontrollen av vaccinationsbevis får en digital kontroll endast ske på till exempel telefoner eller biljettscanner som innehas av dig. Äkthetskontrollen får alltså inte ske i en applikation på en telefon som innehas av den som visar upp vaccinationsbeviset.

Sektionering

Deltagarbegränsningen på max 500 deltagare gäller för varje sektion om anordnaren delar upp den lokal, det område eller utrymme där den allmänna sammankomsten eller offentliga tillställningen hålls i sektioner, så att deltagare från olika sektioner inte kommer i kontakt med varandra under eller i direkt anslutning till sammankomsten eller tillställningen.

Den som anordnar en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning inomhus och delar upp lokalen, området eller utrymmet i sektioner ska till varje sektion ha in- och utgångar som är separerade från andra sektioner.

Mellan sektionerna ska det finnas ett avstånd om minst 2 meter.

Om det finns hygienutrymmen, serveringsställen, handelsplatser eller liknande inrättningar ska även dessa vara separerade från andra sektioner eller på annat sätt avdelas så att besökare från olika sektioner inte kommer i kontakt med varandra.

Vaccinationsbevis ska användas alltid användas när deltagarantalet överskrider 50 deltagare.

Allmänna råd till dig som anordnare

Folkhälsomyndigheten har tagit fram allmänna råd med exempel på åtgärder du som anordnare kan vidta för att undvika trängsel bland kunder, deltagare och besökare.

Föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Vaccination är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19. En åtgärd för att förhindra smitta kan vara att ge adekvat information till personal om vaccination samt att uppmuntra till att de vaccinerar sig.

När en anordnare av en allmän sammankomst eller offentlig tillställning anlitar exempelvis musiker, ensemble eller scenarbetare från andra länder bör anordnaren särskilt informera dem om Folkhälsomyndighetens rekommendationer till den som reser in till Sverige.

För att undvika trängsel i till exempel kollektivtrafiken till och från sammankomsten eller tillställningen samt vid in- och utpassage till sammankomsten eller tillställningen kan anordnaren exempelvis ha olika tider för in- och utsläpp för olika sektioner.

Sektioner kan skiljas åt med till exempel staket och personal som säker-ställer att deltagare från olika sektioner inte kommer i kontakt med varandra under eller i direkt anslutning till sammankomsten eller tillställningen.

För att undvika att trängsel uppstår kan anordnaren:

 • vidta åtgärder för att sprida ut deltagares ankomsttid,
 • informera deltagare om vilka dagar och tider det är mindre risk för trängsel när sammankomsten eller tillställningen pågår under flera dagar, exempelvis en mässa,
 • anvisa deltagare till olika och särskilt angivna in- eller utgångar,
 • ta fram alternativa lösningar till fysiska köer,
 • anvisa vilket avstånd som deltagare bör hålla till varandra i en lokal, på det avgränsade området eller utrymmet som anordnaren disponerar och vid köer, exempelvis genom markeringar på golvet eller marken,
 • anvisa i vilken riktning som deltagarna bör förflytta sig, och
 • förhindra folksamlingar i exempelvis en foajé och liknande utrymmen genom att personal på plats vägleder deltagarna för att det ska vara en jämn genomströmning.

Dessa allmänna råd gäller inte för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som använder vaccinationsbevis.

Särskilda regler för mässor inomhus

Den som ansvarar för en mässa inomhus ska alltid beräkna det maximala antalet besökare som samtidigt får vistas i en lokal eller annat utrymme på mässan, även för varje avgränsat utrymme där människor uppehåller sig.

 • Maxantalet ska beräknas på sådant sätt att varje kund, besökare eller utställare, inom varje avgränsat utrymme inomhus, ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan.
 • Säkerställa att besöksantalet som samtidigt besöker mässan inomhus högst uppgår till 500.
 • Skriftligt dokumentera maxantalet och hur beräkningen har gjorts, även för varje avgränsat utrymme där människor uppehåller sig.
 • Tydligt anslå maxantalet, även för varje avgränsat utrymme där människor uppehåller sig.
 • Säkerställa att maxantalet inte överskrids, även för varje avgränsat utrymme där människor uppehåller sig.

Krav på vaccinationsbevis vid mässor inomhus med fler än 50 deltagare

Om deltagarantalet överstiger 50 deltagare ska anordnaren beräkna maxantal samt använda vaccinationsbevis utöver grundläggande smittskyddsåtgärder.

Anordnaren kan frivilligt använda vaccinationsbevis även vid ett lägre deltagarantal. Den som ansvarar för mässan ska alltid vidta grundläggande smittskyddsåtgärder samt beräkna maxantalet även om vaccinationsbevis används.

Maxantal och sektionering för mässor inomhus

Om mässan anordnas inomhus, får dock antalet besökare som samtidigt är på mässan högst uppgå till 500.

Om den som anordnar en mässa inomhus delar upp lokalen där mässan hålls i sektioner, så att besökare från olika sektioner inte kommer i kontakt med varandra under eller i direkt anslutning till mässan, gäller deltagar­begränsningen på max 500 deltagare för varje sektion.

Den som ansvarar för en mässa inomhus och delar upp lokalen i sektioner ska till varje sektion ha in- och utgångar som är separerade från andra sektioner.

Mellan sektionerna ska det finnas ett avstånd om minst 2 meter.

Om det finns hygienutrymmen, serveringsställen, handelsplatser eller liknande inrättningar ska även dessa vara separerade från andra sektioner eller på annat sätt avdelas så att besökare från olika sektioner inte kommer i kontakt med varandra.

Beräkningen ska göras i två steg:

 1. Fastställ den tillgängliga ytan.
 2. Dividera talet för den tillgängliga ytan med minst 10 för att få fram det maxantal kunder och besökare som får vistas i verksamhetens lokaler inomhus samtidigt.

Verksamhetsutövaren ansvarar för att dokumentera hur denna beräkning har gjorts och vilka ytor som ingår i den tillgängliga ytan.

Om mässan anordnas inomhus, får dock antalet besökare som samtidigt är på mässan högst uppgå till 500.

När en anordnare av en mässa har besökare eller utställare från andra länder bör anordnaren särskilt informera om Folkhälsomyndighetens rekommendationer till den som reser in till Sverige.

Den som anordnar en mässa inomhus som omfattar särskilda risker ur smittskyddssynpunkt bör göra en riskbedömning och vidta särskilda åtgärder för att minska risken för smittspridning vid de situationer som bedömts innebära en ökad risk. Sådana situationer kan exempelvis vara när besökare uppehåller sig på en och samma plats i mässområdet under en längre tid såsom vid en föreläsning eller ett föredrag.

För att undvika trängsel i till exempel kollektivtrafiken till och från mässan samt vid in- och utpassage till mässan kan en anordnare av en mässa exempelvis ha olika tider för in- och utsläpp för olika sektioner.

Sektioner kan skiljas åt med till exempel staket och personal som säkerställer att besökare från olika sektioner inte kommer i kontakt med varandra under eller i direkt anslutning till mässan.

Frågor och svar om vaccinationsbevis

För att ett vaccinationsbevis ska vara godkänt ska det framgå att personen för minst två veckor sedan har vaccinerat sig med:

 1. två doser av Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Spikevax (Moderna), Vaxzevria (Astra Zeneca), Nuvaxovid (Novavax), eller
 2. en dos av Covid-19 Vaccine Janssen.

Med kontraindikation mot vaccinering mot sjukdomen covid-19 avses de kontraindikationer som framgår av respektive vaccins produktinformation. Vilka dessa är framgår av vaccinets produktinformation. Produktinformation för vaccin mot covid-19 finns på Läkemedelsverkets webbplats.

Vaccinationsbeviset kan antingen visas upp digitalt eller i pappersform. På vaccinationsbeviset finns en QR-kod som ska verifieras digitalt. Den kontroll som anordnaren ska göra innefattar tre moment och ska ske vid inpassage.

De tre momenten innebär att anordnare ska:

 1. Verifiera vaccinationsbevisets äkthet. Detta kan endast ske digitalt genom att skanna bevisets QR-kod, exempelvis genom att använda den officiella appen för vaccinationsbevis verifiering som Myndigheten för digital förvaltning, (DIGG) har tagit fram. När vaccinationsbeviset skannas verifierar DIGG:s app bevisets äkthet och giltighet.
 2. Förvissa dig om att vaccinationsbeviset uppfyller de krav om antal doser och tid från sista dos som framgår av förordningen. Detta kan kontrolleras digitalt via appar som kan verifiera detta eller genom att anordnaren eller funktionären tittar på och granskar vaccinationsbeviset.
 3. Förvissa dig om att vaccinationsbeviset är utfärdat till den person som visar upp det. Detta görs genom att anordnaren eller funktionären kontrollerar att personen, namn och födelsenummer på vaccinationsbeviset och exempelvis legitimation stämmer överens.

Eftersom det är du som anordnare som ansvarar för kontrollen av vaccinationsbevis får en digital kontroll endast ske på till exempel telefoner eller biljettscanner som innehas av dig. Äkthetskontrollen får alltså inte ske i en applikation på en telefon som innehas av den som visar upp vaccinationsbeviset.

Vaccinationsbevis verifiering på Myndigheten för digital förvaltning (DIGG)s webbplats Länk till annan webbplats.

På Myndigheten för digital förvaltnings (DIGG) webbplats kan du läsa mer om appens tekniska specifikationer, vilken utrustning som behövs och information om exempelvis lagring av personuppgifter.

Vaccinationsbevis verifiering på Myndigheten för digital förvaltning (DIGG)s webbplats Länk till annan webbplats.

Nej, arrangören behöver verifiera vaccinationsbevisets äkthet genom att digitalt skanna QR-koden på vaccinationsbeviset.

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har fått i uppdrag av regeringen att skapa förutsättningar för utveckling av verifieringslösningar för att kontrollera vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. DIGG har tagit fram en offentlig lösning för nationellt bruk.

Vaccinationsbevis verifiering på DIGGs webbplats Länk till annan webbplats.

 Folkhälsomyndigheten skriver i sin vägledning för verksamheter:

Det finns inga krav på verifiering av intyg. Det framgår av regeringens promemoria Vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd (S2021/06359) att anordnaren kan förvissa sig om att personen omfattas av undantag från vaccinationsbevis genom att personen visar upp till exempel ett intyg utfärdat av en läkare eller en annan handling utfärdad av hälso- och sjukvårdspersonal i vilken det intygas att personen avråds från att vaccineras på grund av medicinska skäl. I promemorian görs även bedömningen att det inte finns skäl att ställa några formkrav på en sådan handling. Avsikten är inte att anordnaren ska avgöra vad som är ett medicinskt godtagbart skäl och den medicinska åkomman måste av den anledningen inte framgå av intyget.

Tillsynsvägledning gällande covid-19-lagen på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Det är anordnaren, till exempel den som innehar ett tillstånd från Polisen, av en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning som är ansvarig för att kontrollera deltagarnas vaccinationsbevis. Det innebär att om det är en extern arrangör så är hen ansvarig för kontrollerna. Om det pågår en annan verksamhet i lokalen samtidigt som tillställningen, till exempel restaurangverksamhet, kommer alla besökare ses som deltagare i tillställningen. Det innebär att även de kommer att behöva visa upp ett vaccinationsbevis.

Nej. Personal och funktionärer ses i huvudsak inte som deltagare och behöver därför inte visa vaccinationsbevis.

Personer under 18 år kan behöva verifiera sin ålder vid inpassage, exempelvis genom att visa legitimation eller annan identitetshandling. Däremot räknas även personer under 18 år in i det totala antalet deltagare vid evenemanget.

E-hälsomyndigheten skriver att:

Covidbevis är ett dokument som visar att du har fått vaccin mot covid-19, att du har testat negativt för eller har tillfrisknat från covid-19. Det finns tre typer av covidbevis: vaccinationsbevis, testbevis och tillfrisknandebevis.

Vaccinationsbevis kan behövas för att få delta i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar där arrangören valt att använda vaccinationsbevis för tillträde till arrangemanget.

E-hälsomyndigheten har mer information om olika typer av covidbevis och hur du beställer ett vaccinationsbevis.

Covidbevis på E-hälsomyndigheten webbplats Länk till annan webbplats.

Vaccinationsbeviset är ett bevis på att du är vaccinerad. För att en person ska anses vara vaccinerad med det totala antalet doser vaccin mot sjukdomen covid-19 ska hen ha fått:

 • två doser av Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Spikevax (Moderna), Vaxzevria (AstraZeneca), eller'
 • en dos av Covid-19 Vaccine Janssen.

För att räknas som vaccinerad ska det ha gått minst två veckor sedan den sista dosen gavs. Ett vaccinationsbevis är en av tre tjänster som ingår i e-tjänsten Covidbevis.se. E-hälsomyndigheten har på sin webbplats skrivit om covidbevis.

Covidbevis på E-hälsomyndigheten webbplats Länk till annan webbplats.

Vaccinationsbevis kan behövas för att få delta i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar där arrangören valt att använda vaccinationsbevis för tillträde till arrangemanget.

Om du är vaccinerad kan du beställa ett vaccinationsbevis kostnadsfritt.

Hämta vaccinationsbevis på webbplatsen covidbevis.se Länk till annan webbplats.

Du kan även beställa ditt vaccinationsbevis genom att skriva ut, fylla i och posta en blankett.

Blanketter för covidbevis på E-hälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

E-hälsomyndigheten skriver på sin webbplats:

E-hälsomyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att utfärda vaccinationsbevis till svenskar som har vaccinerats i s.k. tredjeland (länder utanför EU). Målet är att detta ska vara på plats senast årsskiftet 2021-2022.

Om vaccinationsbevis på E-hälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Appen "Vaccinationsbevis verifiering" som Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har tagit fram godkänner bevis som är anslutna till EU:s digitala covidbevis (EU Digital Covid Certificate Infrastructure). Vilka länder som är anslutna till EU:s digitala covidbevis listas på E-hälsomyndighetens webbplats.

Lista över länder vars covidbevis gäller i Sverige på E-hälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

E-hälsomyndigheten har även fått i uppdrag av regeringen att utfärda vaccinationsbevis till svenskar som har vaccinerats i så kallat tredjeland (länder utanför EU). Målet är att detta ska vara på plats senast årsskiftet 2021–2022.

Du behöver tänka på följande:

 • Kolla att ditt vaccinationsbevis fortfarande är giltigt. Och om inte, ladda ner ett nytt på covidbevis.se
 • Kom i tid till evenemanget, köer kan uppstå när det tar längre tid att släppa in besökarna.
 • Om du har ett digitalt vaccinationsbevis, se till att du har tillräckligt med batteri.
 • Om du har ditt vaccinationsbevis på papper, var försiktig så att QR-koden inte förstörs och blir omöjlig att skanna
 • Ta med legitimation, eftersom du kommer behöva visa upp det.

Myndigheten för digital förvaltning tipsar om att du kan ladda ner appen ”Vaccinationsbevis verifiering” inför evenemanget och testa att du uppfyller kraven genom att skanna ditt eget vaccinationsbevis på papper eller exempelvis via mobilen.

Vaccinationsbevis verifiering ­­­­på DIGGs webbplats Länk till annan webbplats.

Myndigheten för digital förvaltning skriver på sin webbplats:

Om du är över 18 år och vill komma in på ett evenemang som kräver vaccinationsbevis behöver du se till att du har ett som är giltigt. Du kan hämta det på covidbevis.se.

Webbplatsen covidbevis.se Länk till annan webbplats.

För att bli godkänd krävs att:

 • Giltighetstiden för vaccinationsbeviset inte har gått ut.
 • Det är ett vaccinationsbevis och inte ett testbevis eller tillfrisknandebevis.
 • Du är fullvaccinerad.
 • Du har vaccinerats med godkända vaccin enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter.
 • Det har gått minst 14 dagar sedan din sista dos (gäller ej boosterdos).

Arrangören ska också kolla din legitimation för att de ska vara säkra på att vaccinationsbeviset tillhör dig. Utan legitimation kommer du inte att kunna komma in på evenemanget även om du kan visa upp ett godkänt vaccinationsbevis.

Om du vaccinerat dig i ett annat land än Sverige är det därifrån du behöver hämta ditt vaccinationsbevis. För att ett utländskt vaccinationsbevis ska vara giltigt i Sverige måste landet vara anslutet till EU Digital Covid Certificate Infrastructure.”

Vaccinationsbevis verifiering ­­­­på DIGG:s webbplats Länk till annan webbplats.

Frågor och svar om sektionering

Ja, men sektionerna ska vara avskilda på ett sådant sätt att deltagarna i en sektion inte blandas med deltagarna från en annan sektion. Flöden av deltagare mellan sektioner får inte förekomma.

Den som anordnar en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning och delar upp lokalen, området eller utrymmet i sektioner ska till varje sektion ha in- och utgångar som är separerade från andra sektioner.

Det innebär att det måste vara separata in- och utgångar för samtliga sektioner både vad gäller huvudentré och in till själva sektionen, dvs. personer på sektion 1 respektive sektion 2 kan inte ”dela” någon in-/utgång. Däremot kan en sektion använda samma ”dörr” till både in- och utgång.

Mellan sektionerna ska det finnas ett avstånd om minst 2 meter. Om man exempelvis har separerat sektionerna med staket så innebär det att avståndet ska vara 2 meter mellan staketen och att det är ett tomrum däremellan.

Sektioner kan skiljas åt med exempelvis staket och personal som säkerställer att deltagare från olika sektioner inte kommer i kontakt med varandra under eller i direkt anslutning till sammankomsten eller tillställningen.

Folkhälsomyndigheten skriver i sin tillsynsvägledning:

”Att använda sektioner innebär en möjlighet för arrangören att ha fler deltagare totalt än deltagartaket som annars är på 500. Varje sektion behöver dock inte bestå av 500 deltagare utan det kan även vara färre.

Om en allmän sammankomst eller offentlig tillställning har max 20 deltagare totalt behöver deltagarna inte ha en anvisad sittplats och det är inte heller krav på storlek på sällskap och avstånd mellan sällskap. Viktigt är dock att notera att de deltagarantal som anges 2 kap. 2 och 2 a §§ i Folkhälsomyndighetens föreskrifter avser hela arrangemanget och inte varje enskild sektion. Det innebär att så fort det totala antalet deltagare på hela arrangemanget, inräknat samtliga sektioner, överstiger 20 måste alla deltagare ha en anvisad sittplats, sällskap får max bestå av 8 personer och sällskapen ska kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter åt alla håll till andra sällskap. Vidare innebär det att så fort det totala antalet deltagare på hela arrangemanget, inräknat samtliga sektioner, överstiger 50 måste arrangören dessutom använda sig av vaccinationsbevis. Det gäller då samtliga sektioner.

Exempel 1

Sektion 1 = 500

Sektion 2 = 20

Sektion 3 = 250

Sektion 4 = 75

Det totala antalet deltagare överstiger 50 och därför måste vaccinationsbevis användas för hela arrangemanget och deltagarna ha en anvisad sittplats. Sällskapen får bestå av högst 8 personer och det ska vara 1 meter åt alla håll mellan sällskapen.

Exempel 2

Sektion 1 = 20

Sektion 2 = 10

Sektion 3 = 20

Det totala antalet deltagare är 50 det är därmed möjligt för arrangören att inte ha vaccinationsbevis alls eller att välja att ha det för någon av sektionerna. Det totala antalet deltagare överstiger 20 vilket innebär att samtliga deltagare ska ha en anvisad sittplats. Sällskapen får bestå av högst 8 personer och det ska vara 1 meter åt alla håll mellan sällskapen.

Exempel 3

Sektion 1 = 10

Sektion 2 = 10

Det totala antalet deltagare är 20 och det innebär att det är möjligt för arrangören att ha stående deltagare. Deltagarna behöver inte ha en anvisad sittplats och det är inte heller krav på storlek på sällskap och avstånd mellan sällskap.”

Direktlänk till frågan på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndigheten skriver i sin vägledning för verksamheter:

Ja det är möjligt, men eftersom kravet på vaccinationsbevis endast gäller för inomhusdelen är det inte ett krav att anordnaren använder systemet med vaccinationsbevis utomhus. Anordnaren kan dock själv välja att kontrollera vaccinationsbevis redan vid inpassagen till området om det är avgränsat så att inte andra personer än de som deltar vid arrangemanget kan befinna sig där. Kontroll kan då till exempel ske vid en grind in på området. Det kan alltså vara praktiskt att tillämpa systemet med vaccinationsbevis inom hela området eftersom det är ett och samma arrangemang. I annat fall ska anordnaren kontrollera vaccinationsbevis vid inpassagen till inomhusdelen, vilket kan innebära att deltagare som rör sig mellan utomhusdelen och inomhusdelen blir kontrollerad flera gånger.

Tillsynsvägledning gällande covid-19-lagen på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Nej.

Frågor och svar om sittplatser och avstånd

Med anvisad sittplats menas att deltagarna vid ankomst anvisas en egen sittplats. Sittplatsen behöver inte utgöras av en fast stol utan det kan vara en fällstol, picknickfilt eller matta. Huvudsaken är att deltagarna/sällskapen håller minst 1 meters avstånd till varandra i alla riktningar och att de håller sig sittande vid sin anvisade sittplats under tillställningen. Det är arrangören som ansvarar för att sittplatserna och avstånden hålls.

För att minimera risker i form av att besökare sätter sig på fel plats och därmed inte håller avstånd från varandra, bör anvisningen av sittplatser vara tydlig för besökaren. Verksamheten bör därför vara uppmärksam på att systemet med anvisning av sittplatser fungerar och vid behov göra förändringar.

Folkhälsomyndigheten skriver i sin tillsynsvägledning:

"Den som ansvarar för arrangemanget behöver se till att trängsel undviks när deltagarna rör sig i det aktuella området/lokalen. Det kan till exempel innebära att verksamheten behöver anpassa arrangemanget så att det inte uppstår trängsel när deltagare besöker toaletten, köper något att dricka eller äta etc. Exempel på åtgärder kan vara att ha ett maxantal deltagare vid kiosker och anvisa i vilka riktningar som deltagarna kan röra sig…”

Frågan och svaret i tillsynsvägledningen på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Ja, deltagaren måste sitta ned på sin anvisade sittplats under arrangemang inomhus med fler än 20 deltagare.

Enligt Folkhälsomyndigheten är trängsel den enskilt största risken för smittspridning av covid-19. Begränsningarnas huvudsakliga syfte är därför att trängsel ska undvikas. Arrangemang med fler än 20 deltagare får bara ha sittande publik eftersom Folkhälsomyndigheten bedömer att arrangörerna har större möjligheter att se till att det inte uppstår trängsel om deltagarna sitter ner.

Deltagarna måste givetvis kunna ta sig till och från sina sittplatser samt ha möjlighet att exempelvis besöka toaletten eller inhandla dryck eller förtäring om det finns möjlighet till det på arrangemanget. Vid sådan rörelse åligger det arrangören att se till att risk för trängsel undviks.

Vid en allmän sammankomst eller offentlig tillställning med fler än 20 deltagare ska sällskap kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter i alla riktningar till varandra.

Det är alltså avståndet mellan personerna, inte sittplatserna, som avses. Det innebär att sittplatser ska placeras på ett sådant vis att deltagarna kan hålla 1 meter mellan varandra.

Du behöver därför i din beräkning ta hänsyn till viss rörelsemån och personers fysiska förutsättningar, att enbart räkna stol till stol innebär i många fall att hänsyn inte tas till besökarnas fysiska förutsättningar. Däremot kan avståndet mellan exempelvis fasta sittplatser vara sådant att det i det enskilda fallet räcker att stänga av varannan rad eller liknande för att sällskapen ska kunna hålla tillräckligt avstånd till varandra.

Du som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning ska skriftligt dokumentera övriga smittskyddsåtgärder och i det ingår att beskriva hur avståndsberäkningen har gjorts.

Om deltagarantalet är färre än 20 deltagare kan man ha både sittande och stående publik, annars måste publiken sitta ner på en anvisad sittplats.

Om evenemanget hålls på ett serveringsställe är det inte möjligt att både stående och sittande publik eftersom deltagarna måste sitta ner oavsett deltagarantalet enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder för serveringsställen.

Nej, sällskapet skapas av de personer som ingår i sällskapet. Det innebär att det behöver definieras innan arrangemanget exempelvis genom att biljetter bokas tillsammans eller genom att personerna anländer till arrangemanget tillsammans om biljetter till arrangemanget inte behöver eller kan bokas på förhand.

Generella frågor och svar

Enligt ordningslagen räknas bland annat följande som allmän sammankomst:

 • demonstrationer
 • sammankomster som hålls för religionsutövning
 • teaterföreställningar, bioföreställningar
 • konserter och andra sammankomster vid vilka mötesfriheten utövas.

För att en sammankomst ska anses som allmän krävs att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den.

Enligt ordningslagen räknas bland annat följande som offentlig tillställning:

 • tävlingar och uppvisningar i sport och idrott
 • danstillställningar
 • tivolinöjen
 • marknader och mässor
 • andra tillställningar som inte är att anse som allmänna sammankomster.

För att en tillställning ska anses som offentlig krävs med vissa undantag att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde.

Hos Polisen hittar mer information om vad som är en allmän sammankomst och offentlig tillställning.

Om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar på Polisens webbplats Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndigheten skriver att:

Ett allmänt råd är inte bindande, utan en slags rekommendation för hur du kan göra för att uppfylla det som står i en lag, förordning eller föreskrift.

Du måste inte göra exakt som det allmänna rådet säger. Men väljer du att göra på ett annat sätt, måste du visa att du uppfyller det som står i den bindande regeln. Vi på Folkhälsomyndigheten har till exempel tagit fram allmänna råd om covid-19 men även om bassängbad och buller inomhus.

En rekommendation är varken bindande eller kopplad till en bindande regel (till skillnad från ett allmänt råd). Däremot bygger en rekommendation på all den kunskap som finns inom ett visst ämne. Det är därför en god idé att följa en rekommendation som kommer från en myndighet.

Föreskrifter och allmänna råd om covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Enligt Polisen:

Som deltagare räknas i huvudregel de personer som samtidigt besöker en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning. En bedömning av vem som är att anse som deltagare måste dock göras i varje enskilt fall. Det har till exempel betydelse på vilket sätt allmänheten har möjlighet att delta i sammankomsten eller tillställningen.

Till exempel:

 • Om i princip vem som helst kan anmäla sig som deltagare i en tävling räknas dessa personer som deltagare.
 • Om tävlingen däremot anordnas endast för elitidrottare har allmänheten inte tillträde till tävlingen utan kan bara delta som publik. Publiken räknas då som deltagare.

Som deltagare räknas inte polis och ordningsvakt. Inte heller annan säkerhetspersonal eller funktionärer som tjänstgör på uppdrag av anordnaren och som är nödvändiga för att arrangemanget ska kunna genomföras räknas som deltagare.

Det här gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar på Polisens webbplats Länk till annan webbplats.

Nej, personal och funktionärer ses i huvudsak inte som deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram ett verktyg för riskbedömning av sammankomster och evenemang för att minska smittspridning.

Riskbedömning av sammankomster och evenemang på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

För allmänna sammankomster och offentliga tillställningar finns särskilda bestämmelser och råd om vaccinationsbevis och andra smittskyddsåtgärder beroende på var och hur evenemanget genomförs. Folkhälsomyndighetens verktyg för riskbedömningar kan oavsett annan reglering, storlek och typ av evenemang användas av arrangören.

Folkhälsomyndigheten skriver på sin webbplats att händelser som sammanför många människor kan under vissa omständigheter ligga till grund för stor smittspridning av covid-19. Riskerna är lägre om en hög andel av deltagarna är vaccinerade men det kan ändå vara bra att vidta smittskyddsåtgärder för att ytterligare minska risken för smittspridning.

Nej, det inte är möjligt att ha en danstillställning på ett serveringsställe eftersom deltagarna måste sitta ner enligt gällande begränsningar. Ett serveringsställe är exempelvis en restaurang, bar, nattklubb eller café. Observera att serveringsställen ska hållas stängt för förtäring mellan klockan 23:00 och 05:00.

Det inte är möjligt att ha en danstillställning med fler än 20 deltagare eftersom deltagarna då måste sitta ner. På serveringsställen är det inte möjligt att ha dans eftersom deltagarna måste sitta ner oavsett deltagarantal. Det innebär exempelvis att dans på nattklubb inte är tillåtet.

Danstillställning som till exempel folkdans, dansuppvisning, salsakväll och dans på nattklubb ses som en offentlig tillställning och omfattas av begränsningar.

Om det är fråga om ”vanlig” pubverksamhet där restauranggästerna ges möjlighet att spela spel eller sjunga betraktas det i huvudregel varken som en allmän sammankomst eller offentlig tillställning. Om det däremot är fråga om exempelvis en marknadsförd quizkväll med inträdesbiljett eller en mer uppstyrd karaokekväll kan det vara att anse som offentlig tillställning. Detta då aktiviteterna i sig drar deltagare och aktiviteterna är att se som det huvudsakliga momentet som drar folk till puben eller restaurangen. Karaoke skulle i vissa undantagsfall kunna betraktas som en allmän sammankomst om omständigheterna är sådana att karaoken snarare är att se som ett framförande av ett musikaliskt verk (konstnärlig uttrycksform) än att det endast är en nöjesbetonad aktivitet och om det har marknadsförts på det sättet.

Om du som anordnare behöver rådgivning kring bedömning om ditt evenemang är en allmän sammankomst eller offentlig tillställning kan du kontakta Länsstyrelsen eller Polisen.

Kurs- och konferensverksamhet på hotell och konferensanläggningar omfattas i huvudsak inte av den tillfälliga covid-19-lagen. Skulle någon kurs eller föreläsning eller annat arrangemang bedömas vara allmän sammankomst kan det dock omfattas av begränsningarna enligt covid-19-lagen.

Genomför man ett evenemang inomhus med stängt tak omfattas evenemanget av begränsningarna för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Är taket öppet ses det som en utomhusarena och omfattas inte av begränsningar i dagsläget.

Marknader inomhus omfattas av liknande begränsningar som gör handelsplatser. Läs med på sidan om ”Begränsningar för handelsplatser”.

En mässa är en offentlig tillställning där flera näringsidkaren visar upp och demonstrerar produkter till skillnad från en marknad där huvudsyftet är att bedriva handel och försäljning av varor.

Demonstrationer och manifestationer är allmänna sammankomster som kräver tillstånd av Polisen. De omfattas av gällande begränsningar för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Motionslopp, exempelvis cykellopp och löpartävlingar, ses i normalfallet som en offentlig tillställning och är oftast antingen tillstånds- eller anmälningspliktig hos Polisen. Motionslopp omfattas därför av begränsningarna som gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Organiserade bilträffar där avsikten är att visa upp sin bil eller titta på andras bilar, delta i eller titta på olika bedömningstävlingar eller det finns försäljningsstånd där reservdelar eller tidstypiska kläder säljs, bedöms som offentliga tillställningar. Dessa bilträffar liknas vid en mässa och omfattas därför av begränsningar för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Frågor om tillstånd för offentliga tillställningar hänvisas till Polisen.

Ett årsmöte ses normalt inte som en offentlig tillställning, allmän sammankomst eller privat sammankomst och omfattas därför inte av den tillfälliga covid-19-lagen.

Som alltid gäller Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.

Läs mer om vilka nationella allmänna råd och rekommendationer som gäller på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Frågor och svar om begravningar, vigslar och religiösa sammankomster

En religiös sammankomst dit allmänheten har tillträde är en allmän sammankomst.

Vid en allmän sammankomst med fler än 20 deltagare ska alla deltagare ha en anvisad sittplats och sitta ner under sammankomsten. Det gäller oavsett om vaccinationsbevis används eller inte.

Vid gudstjänst eller annan sammankomst för religionsutövning där deltagarna står under ceremonin kan anordnaren, istället för anvisad sittplats, anvisa deltagarna en ståplats. Detta undantag gäller bara vid sammankomster upp till 50 deltagare.

Även om deltagarna i den religiösa sammankomsten delas upp i olika rum i samma byggnad för att exempelvis ta del av en gudstjänst via livestreaming ses det som samma allmänna sammankomst.

I frågor och svar på Polisens webbsida om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar finns ett generellt exempel om vem som anses vara en deltagare i sammankomst för religionsutövning:

Religiösa ledare (såsom präster, imamer och rabbiner), kör, musiker, funktionärer med flera med en tydlig uppgift för den allmänna sammankomstens genomförande räknas inte som deltagare. Övriga som samlats för att ta del av religionsutövningen anses vara deltagare.

Läs mer om vem som räknas som deltagare vid olika typer av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar på Polisens webbplats:

Om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar på Polisens webbplats Länk till annan webbplats.

Vilka regler som gäller för begravningar beror på vilken typ av begravningsceremoni det är.

En religiös begravningsceremoni ses i regel som en allmän sammankomst för religionsutövning som hålls med anledning av dödsfall. Det är den religiösa sammankomsten med anledning av dödsfall som räknas som en allmän sammankomst. Dessa typer av begravningsceremonier omfattas av begränsningarna för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar enligt den tillfälliga covid-19-lagen. Det innebär exempelvis att om den religiösa begravningen sker inomhus behöver smittskyddsåtgärder vidtas. Läs under rubriken ”Krav på grundläggande smittskyddsåtgärder som gäller alla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar och mässor”.

När den religiösa andakten eller ceremonin är avslutad avslutas också den allmänna sammankomsten. När detta inträffar i kan variera mellan olika trossamfund, vissa fall avslutas den i den religiösa lokalen och i andra fall fortsätter den exempelvis under en gravsättning i direkt anslutning till ceremonin inne i lokalen, och blir därför en bedömning från fall till fall.

Begravningar som inte ses som allmänna sammankomster till exempel borgerliga begravningar ses istället som privata sammankomster. Den här typen av begravningsceremonier har undantagits från de begränsningar som finns enligt den tillfälliga covid-19-lagen.

Observera att Folkhälsomyndighetens allmänna råd alltid gäller.

Minnesstund efter begravningsceremonin, oavsett om det är en religiös eller borgerlig ceremoni, betraktas som en privat sammankomst.

Det finns begränsningar för privata sammankomster i hyrda lokaler där maxantalet begränsas till högst 20 deltagare. För minnesstunder i hyrda lokaler i samband med en begravningsceremoni får dock deltagarantalet istället vara högst 50.

Tänk på att alltid följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd.

En religiös vigsel kan i regel ses som en allmän sammankomst för religionsutövning.

Om vigseln har fler än 20 deltagare och sker inomhus gäller begränsningar som anordnaren måste förhålla sig till.

Om vigseln sker utomhus gäller Folkhälsomyndighetens allmänna råd.

En borgerlig vigsel är inte en allmän sammankomst däremot betraktas det som en privat sammankomst och omfattas av begränsningar för privata sammankomster. Även bröllopsfest eller liknande omfattas och betraktas som en privat sammankomst.

För privata sammankomster i hyrda lokaler gäller att deltagarantalet högst får uppgå till 20 personer.

Frågor och svar hos Polisen

Hos Polisen hittar du fler frågor och svar om vad som gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Det här gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar på Polisens webbplats Länk till annan webbplats.

Kontroll av vaccinationsbevis hos DIGG

Hos Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) hittar du mer information om vaccinationsbevis verifiering. På DIGG:s webbplats kan du som arrangör ladda ner en app som möjliggör kontroll av QR-kodens äkthet och giltighet. Det finns även information till dig som utvecklare för att utveckla en egen verifieringslösning. DIGG har även tagit fram kommunikationsmaterial som du som anordnare kan ladda ner och använda vid ditt evenemang för att informera om vaccinationsbevis.

Om vaccinationsbevis och verifiering Länk till annan webbplats.

Verktygslåda för arrangörer Länk till annan webbplats.

Vaccinationsbevis verifiering för dig som arrangör Länk till annan webbplats.

Vaccinationsbevis verifiering för dig som utvecklare Länk till annan webbplats.

Riskbedömning av nya arbetsuppgifter

Arbetsmiljöverket vill uppmärksamma att arbetsgivare ska bedöma om förändringar i verksamheten innebär risker för arbetstagare. Bedömningen ska ske inför förändringar, som till exempel om arbetstagare får nya arbetsuppgifter såsom kontroll av vaccinationsbevis. Arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att förebygga riskerna.

Arbetsmiljöverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Restauranger och serveringsställen omfattas inte av covid-19-lagen

Observera att restauranger och serveringsställen inte omfattas av den tillfälliga covid-19-lagen. Serveringsställen styrs av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Kommunerna har tillsynsansvar för serveringsställen och länsstyrelserna tillsynsvägleder kommunerna.

Tillsynsvägledning gällande restauranger och krogar med mera på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon växel 0611-34 90 00