Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Lagen gäller till och med den 31 januari 2022.

Skärpta restriktioner från den 19 januari 2022

Smittspridningen i landet ökar kraftigt och läget inom hälso- och sjukvården är mycket ansträngt. Därför har regeringen infört skärpta smittskyddsåtgärder från den 19 januari som verksamheter måste vidta för att förhindra smittspridning.

Ett deltagartak på 500 personer är infört för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, mässor inomhus där vaccinationsbevis används. En möjlighet att använda sektionering är även införd. En möjlighet till sektionering införs så att deltagartaket gäller för varje sektion.

Deltagartaket för privata sammankomster som genomförs i hyrda lokaler är sänkt till 20 personer. Det gäller dock inte om de används för minnesstunder i samband med en begravningsceremoni då gäller deltagartaket på 50 personer även fortsättningsvis.

Regeringen beslutar om deltagartak för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, mässor och privata sammankomster i hyrda lokaler, pressmeddelande på Regeringskansliets webbplats Länk till annan webbplats.

Gällande begränsningar för verksamheter

Verksamheter är enligt den tillfälliga covid-19-lagen skyldiga att förhindra smittspridning genom att bedriva verksamheten på ett sådant sätt att trängsel undviks och att människor kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.

Uppföljning av länsstyrelsernas tillsynsarbete

Varje länsstyrelse rapporterar hur tillsynsarbetet fortskrider i länet. Utifrån länens återkoppling tar vi fram en gemensam nationell rapport som lämnas till Regeringskansliet. Rapporten publiceras sedan på den här webbsidan tillsammans med en sammanfattande webbnyhet.

Uppföljning v. 35-36: Pandemilagen gäller fortfarande

Uppföljning v 34: Fokus på tillsyn av sportevenemang

Uppföljning v 33: Butiker ska informera kunder om hur smittspridning kan undvikas

Uppföljning v 32: Håll avstånd - undvik trängsel

Uppföljning v 31: Alla bär ett ansvar för att minska smittspridningen

Uppföljning v 30: Många frågor kring pandemilagen kvarstår

Uppföljning v 29: Fler tillställningar arrangeras med allt fler deltagare

Uppföljning v 28: Färre som håller avstånd Länk till annan webbplats.

Uppföljning v 27: Förvirring om maxantal efter lättnaderna 1 juli

Uppföljning v 26: Vilka verksamheter berörs av lättnaderna?

Uppföljning v 25: Många åtgärder kvarstår efter anpassade restriktioner

Uppföljning v 24: Arrangörerna har ett stort ansvar under midsommar

Uppföljning v 23: Studenten är över - höll vi avstånd?

Uppföljning v 22: Vad gäller enligt covid-19-lagen? 

Uppföljning v 21: Lättnader införs men inte läge för fest

Uppföljning v 20: Verksamheters lärdomar från förra sommaren kan minska smittspridningen

Uppföljning v 19: Håll avstånd – tillsammans skyddar vi varandra!

Uppföljning v 18: Samverkan ger goda effekter – fler väljer att följa lagen

Uppföljning v 17: Partybussar kommer inte undan pandemilagen – vitesbeloppen kan bli höga

Uppföljning v 16: Bara för att det är tillåtet behöver det inte vara lämpligt

Uppföljning v 15: Arrangörer försöker maximera besökarantalet

Uppföljning v 14: Inför studenten kommer aktiv tillsyn av partybussar genomföras

Uppföljning v 13: Ta ditt ansvar - handla ensam

Uppföljning v 12: Allmänhet och verksamheter försöker undvika covid-19-lagen

Uppföljning v 11: Rapporter om verksamhetsutövare som försöker kringgå lagstiftningen

Uppföljning v 10: Ökad tillsyn av verksamheter med många besökare under påsken

Uppföljning v 9: Kunder handlar i sällskap trots uppmaning att handla ensam

Uppföljning v 8: Tillsyn har bedrivits i stor omfattning under sportlovet

Uppföljning v 7: Indikationer på restriktionströtthet bland allmänheten

Uppföljning v 6: Rådgivning en framgångsrik metod för pandemitillsyn

Uppföljning v 5: Allmänheten brister i ansvar för att minska trängsel i butiker

Uppföljning v 4: Svårt att hantera trängsel under lönehelgen

Uppföljning v 3: De flesta verksamhetsutövare följer covid-19-lagen

Om lagen och tillsynsuppdraget

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. För att ha en fortsatt beredskap om smittläget försämras har den tillfälliga covid-19-lagen och begränsningsförordningen förlängts till den 31 januari 2022.

Länsstyrelsernas uppdrag är att kontrollera att verksamhetsutövare genomför begränsningar och åtgärder utifrån den tillfälliga covid-19-lagen och meddelade föreskrifter.

Syftet med länsstyrelsernas tillsyn är att minska smittspridningen genom att informera om gällande begränsningar och kontrollera efterlevnaden. Detta gör länsstyrelserna genom information, rådgivning och tillsynsbesök. Länsstyrelserna ansvarar för tillsyn av beslut om begränsningar som fattas enligt paragraf 7–11 samt paragraf 16 i den tillfälliga covid-19-lagen.

Tillsynen ska bedrivas där den bedöms minska smittspridningen i störst omfattning. Länsstyrelserna hämtar löpande in information från andra myndigheter och verksamheter om efterlevnaden i länet. Den informationen utgör tillsammans med länsstyrelsernas riskbedömning urvalet för vilka platser och verksamheter som länsstyrelserna väljer att göra tillsyn på.

I första hand bedrivs tillsynen genom att ge råd, information och uppmaningar till verksamheter för att eventuella brister frivilligt ska rättas till.

Tillsynen kan ske på distans eller genom besök på plats. När den sker på plats utför tillsynspersonalen besöket på ett smittsäkert sätt enligt Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer. Personalen är symptomfri, har en god handhygien och håller avstånd.

Om verksamheten inte genomför de åtgärder som krävs kan Länsstyrelsen fatta beslut om vitesföreläggande. Länsstyrelsen avgör om det är aktuellt med vite och hur stort belopp verksamheten ska betala. Verksamheten kan överklaga Länsstyrelsens beslut till förvaltningsrätten.

Frågor och svar om tillsynen och lagen

Länsstyrelsen kan meddela en verksamhetsutövare vilka åtgärder som måste genomföras och besluta om vite, om verksamhetsutövaren inte utför dessa åtgärder.

Länsstyrelsen kan besluta (förelägga) vilka åtgärder som en verksamhetsutövare måste genomföra för att leva upp till bestämmelserna i den tillfälliga covid-19-lagen, detta beslut kan förenas med vite. Om verksamhetsutövaren inte genomför de åtgärder som Länsstyrelsen beslutat görs en ansökan om utdömande av vitet. Det är Länsstyrelsen som i ett beslut om vitesföreläggande ska bestämma vitets storlek, och det till ett belopp som kan antas få verksamhetsutövaren att följa det aktuella beslutet.

Covid-19-lagen innehåller stycken som kompletterar och har företräde framför smittskyddslagen och ordningslagen. Nytt är att det ges möjlighet att

  • vidta generella åtgärder för att motverka trängsel och på annat sätt förhindra smittspridning
  • meddela föreskrifter som vid behov kan gälla inom ett visst geografiskt område
  • genom den nya lagen införa sanktioner och tillsyn, som kan leda till vite eller stängning av verksamhet som inte följer begränsningarna.

Covid-19-lagen trädde i kraft den 10 januari 2021. Den nya lagen ska gälla tillfälligt och upphöra att gälla den 31 januari 2022.

Länsstyrelsens beslut om begränsningar i enskilda fall enligt 16 § och beslut om föreläggande eller föreläggande med vite enligt 20 § i den tillfälliga covid-19-lagen får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Covid-19-lagstiftningen innehåller inte några bestämmelser om ersättning för enskilda som påverkas av beslut som följer av regelverket. Länsstyrelsen kan därmed inte pröva frågan om ersättning enligt den nya lagen.

Regeringen har en åtgärdsplan för införande av smittskyddsåtgärder mot spridningen av covid-19. Planen är uppdelad i tre steg och första steget infördes den 8 december. Steg två och tre kan bli aktuella att införa vid ytterligare ökad smittspridning och vårdbelastning.

Ta del av regeringens åtgärdsplan på Regeringskansliets webbplats:

Regeringen presenterar åtgärdsplan för införande av fler smittskyddsåtgärder från och med 8 december 2021 Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndigheten skriver att:

”Ett allmänt råd är inte bindande, utan en slags rekommendation för hur du kan göra för att uppfylla det som står i en lag, förordning eller föreskrift.

Du måste inte göra exakt som det allmänna rådet säger. Men väljer du att göra på ett annat sätt, måste du visa att du uppfyller det som står i den bindande regeln. Vi på Folkhälsomyndigheten har till exempel tagit fram allmänna råd om covid-19 men även om bassängbad och buller inomhus.

En rekommendation är varken bindande eller kopplad till en bindande regel (till skillnad från ett allmänt råd). Däremot bygger en rekommendation på all den kunskap som finns inom ett visst ämne. Det är därför en god idé att följa en rekommendation som kommer från en myndighet.”

Föreskrifter och allmänna råd – covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon växel 0611-34 90 00