Stöd till energieffektivisering i flerbostadshus

Från och med den 1 januari 2022 går det inte längre att ansöka om stödet till energieffektivisering i flerbostadshus. Stödet är under avveckling.

Avveckling av energieffektiviseringsstödet

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2023 att tillföra pengar för att kunna betala ut stöd till de som har fått ett beslut om beviljande av stöd före den 31 december 2022. Ansökningar kommer inte beviljas efter årsskiftet 2022/2023.

Prognosen är att pengarna kommer räcka för att betala ut i samtliga beviljade ärenden.

På Boverkets webbplats finns mer information om årets anslag.

Stöd till energieffektivisering i flerbostadshus på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Du som ansökt men ännu inte fått beslut

Under 2021 tog länsstyrelserna sammanlagt emot cirka 1 750 ansökningar. De flesta ansökningar kom in under december 2021. Länsstyrelsen hanterar ansökningar i den ordning de kommit in till oss. Saknas något i din ansökan blir du kontaktad för en komplettering.

Meddela Länsstyrelsen om ditt projekt ändras under tiden du väntar på beslut.

Om din ansökan beviljas stöd

Om din ansökan beviljas stöd får du ett beslut som innehåller det preliminära stödbeloppet och de villkor som projektet ska uppfylla.

Högst 50 procent av det preliminära stödet kan betalas ut i samband med beslut om stöd (förskottsutbetalning).

När ditt projekt är färdigt ska du ansöka om slututbetalning av stödet.

Du som redan fått beslut om beviljat stöd

Du som har fått din ansökan beviljad ska utföra åtgärderna enligt villkoren i ditt beslut. När ditt projekt har färdigställts ansöker du om utbetalning av stödet.

Meddela Länsstyrelsen om ditt projekt ändras så att uppgifterna i ditt ärende alltid är aktuella.

Ansökan om utbetalning

En ansökan om utbetalning ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast tre månader efter att energieffektiviseringsåtgärden har färdigställts. Länsstyrelsen får i enskilda fall besluta om att förlänga tiden med högst tre månader.

Till din ansökan om utbetalning ska du bifoga ett intyg från en certifierad energiexpert om att uppgifterna i ansökan är korrekta, exempelvis merkostnaderna för åtgärderna.

Intyg från certifierad energiexpert Pdf, 237.8 kB.

Om du har ansökt om stöd på pappersblankett

Blanketten för utbetalning är bifogad till det beslut om stöd som Länsstyrelsen skickat till dig.

Om du har ansökt i Boverkets e-tjänst

Beslutet om stöd finns i e-tjänsten och där finns även en länk till ansökan om utbetalning.

Villkor för att få stöd

Ansökan om stöd kan gälla en eller flera åtgärder i samma byggnad.

Energieffektiviseringsåtgärden får inte ha påbörjats innan Länsstyrelsen har tagit emot din ansökan. En åtgärd anses påbörjad när bindande beställning av åtgärden skrivs på, eller när de faktiska bygg- och installationsarbeten inleds. Tidpunkten för påbörjande bestämts utifrån den händelse som inträffar först.

Du måste uppfylla de här villkoren för att kunna få stöd:

  • Flerbostadshus ska ha ett primärenergital över 100 kWh/m2.
  • Energieffektiviseringsåtgärden måste förbättra byggnadens energiprestanda med minst 20 procent.
  • En certifierad energiexpert ska godkänna energieffektiviseringsåtgärden och de merkostnader för investeringar som ansökan avser.
  • Energieffektiviseringsåtgärden ska påbörjas inom sex månader från beslutet om stöd. Åtgärden ska färdigställas inom två år från dagen för påbörjandet. Om det finns särskilda skäl får Länsstyrelsen besluta om andra tidsgränser.

Övriga villkor och krav

Du ska även uppfylla de övriga krav som framgår av förordningen om stöd till energieffektivisering i flerbostadshus.

Om du har fått din ansökan beviljad efter den 24 januari 2022 behöver du också

  • synliggöra att projektet har finansierats med medel från EU
  • känna till att EU och Ekonomistyrningsverket kan komma att följa upp projektet
  • bevara dokumentation som rör projektet.

Det här beror på ändringar i förordningen.

EU-logotyp för Next Generation EU

Kontakt

Handläggare för energi- och bostadsfrågor