Stensjön

Foto av en sjö med tallskog på sidan.

Stensjöns naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Västernorrland

I det här reservatet hittar du tallskog präglad av tidigare skogsbränder. Sjöarna i området är populära att besöka för fritidsfiskare. Dessa ingår i Stensjö kortfiskeområde. En utökning av reservatet pågår.

Populärt fiskeområde

Det finns några mindre småvatten och tjärnar i området som har stort värde för friluftslivet. I Hundtjärn planteras det ut fisk och bedrivs, liksom i Stensjön, ett aktivt fiske. Dessa sjöar ingår i Stensjö kortfiskeområde som omfattar elva närbelägna sjöar och tjärnar och det finns flera stugor att hyra i området.

Vid vägens slut vid Stensjöns strand finns parkeringsplatser, uppställningsplatser för husvagnar, vindskydd, eldstäder och torrtoaletter. Härifrån går en fiskestig runt Stensjön.

Stenig tallskog med brandspår

Stensjöns naturreservat består till största delen av tallskog präglad av återkommande skogsbränder. Området växlar från fuktiga gransvackor till torrare tallpartier på höjderna. I stora partier är det blockigt och i svackorna är det vanligt med mindre myrar. Många tallar är knotiga och vresiga och ger ett intryck av att ha levt ett hårt liv.

I västra delen finns en urskogsartad tallskog på blockrik mark med gamla tallar som ibland har upp till tre brandljud, det vill säga skador orsakade av brand. Många av tallarna är över 200 år gamla och angripna av törskatesvamp. Det finns rikligt med brandstubbar och andra spår efter tidigare bränder. Även död ved finns allmänt.

Ovanliga artfynd

Bland påträffade mer ovanliga arter kan nämnas svamparna tallticka och doftticka samt laven skrovellav. Här är också den sällsynta skalbaggen reliktbock påträffad (se faktaruta nedan).

Foto av barken på en tall i närbild, det syns små hål i barken.

Spår av insekten reliktbock på tall. Foto: Länsstyrelsen

Skalbaggen reliktbock, Nothorhina muricata, räknas som nära hotad i Sverige. Den är beroende av gamla levande tallar som står öppet och solbelyst. Dessa fristående gammeltallar har tyvärr blivit sällsynta i dagens landskap.

Larverna utvecklas inne i den tjocka skorpbarken. Här gnager de slingrande gångar som blir fyllda med rödbrunt gnagmjöl. Det kan ta flera år innan den färdiga skalbaggen kläcks. Den är långsmal, platt och 10-15 millimeter lång.

Tallar som står öppet, till exempel vid myrar och sjöstränder, bör lämnas så att de får bli riktigt gamla. Då kan reliktbocken hitta lämpliga "barnkammare" även i framtiden.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
 • Samla in mossor, svampar eller lavar med undantag för plockning av matsvamp för husbehov.
 • Genom grävning eller på annat sätt skada mark och block.
 • Samla in eller föra bort ryggradslösa djur.
 • Klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
 • Köra motordrivet fordon.
 • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
 • Utföra vetenskapliga undersökningar som innebär markering av provytor eller annan åverkan inom reservatet utan länsstyrelsens tillstånd.
 • Använda området för idrottsarrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Beslutsår: 2010 (utökning pågår)

Storlek: 158 hektar

Kommun: Ånge

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Reservatet nås genom att söder om Alby efter väg 83, ta vägen över Ljungan och köra västerut mot Byberget. I Byberget tar du av ner mot sjön och kör vidare mot Stensjön. Efter knappt åtta kilometer kommer du till en fyrvägskorsning och du fortsätter rakt fram västerut tills du kommer till fram till Stensjön. Om du kör söderifrån från byn Säter öster om Haverö så tar du från väg 315 skogsbilvägen norrut förbi Säterbodarna och Tjärusjö-stugan vid Stor-Tjärusjön. Drygt två kilometer norr om Tjärusjöstugan finns fyrvägskorsningen som nämns ovan.

Kontakt

John Granbo

Enheten för skyddad natur