Stensjön

- brandpräglad naturskog

Stensjöns naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Västernorrland

Reservatet utgörs till största delen av tallskog som är präglad av tidigare skogsbränder. I södra delen ligger Hundtjärn som liksom Stensjön ingår i Stensjö kortfiskeområde. Stensjön-området är ett populärt besöksmål för fritidsfiskare.

Syftet med reservatet

Syftet med reservatet är att bevara biologisk mångfald och värdefulla naturmiljöer, närmare bestämt ett brandpräglat naturskogsområde.

Stenig tallskog med brandspår

Stensjöns naturreservat består till största delen av tallskog präglad av återkommande skogsbränder. Området växlar från fuktiga gransvackor till torrare tallpartier på höjderna. I stora partier är det blockigt och i svackorna är det vanligt med mindre myrar. Många tallar är knotiga och vresiga och ger ett intryck av att ha levt ett hårt liv.

I västra delen finns en urskogsartad tallskog på blockrik mark med gamla tallar som ibland har upp till tre brandljud, det vill säga skador orsakade av brand. Många av tallarna är över 200 år gamla och angripna av törskatesvamp. Det finns rikligt med brandstubbar och andra spår efter tidigare bränder. Även död ved finns allmänt.

Ovanliga artfynd

Bland påträffade mer ovanliga arter kan nämnas svamparna tallticka och doftticka samt laven skrovellav. Här är också den sällsynta skalbaggen reliktbock påträffad (se faktaruta nedan).

Populärt fiskeområde

Det finns några mindre småvatten och tjärnar i området som har stort värde för friluftslivet. I Hundtjärn planteras det ut fisk och bedrivs, liksom i Stensjön, ett aktivt fiske. Dessa sjöar ingår i Stensjö kortfiskeområde som omfattar elva närbelägna sjöar och tjärnar och det finns flera stugor att hyra i området.

Spår av insekten reliktbock på tall. Foto: Länsstyrelsen

Skalbaggen reliktbock, Nothorhina muricata, räknas som nära hotad i Sverige. Den är beroende av gamla levande tallar som står öppet och solbelyst. Dessa fristående gammeltallar har tyvärr blivit sällsynta i dagens landskap.

Larverna utvecklas inne i den tjocka skorpbarken. Här gnager de slingrande gångar som blir fyllda med rödbrunt gnagmjöl. Det kan ta flera år innan den färdiga skalbaggen kläcks. Den är långsmal, platt och 10-15 millimeter lång.

Tallar som står öppet, till exempel vid myrar och sjöstränder, bör lämnas så att de får bli riktigt gamla. Då kan reliktbocken hitta lämpliga "barnkammare" även i framtiden.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
 • Samla in mossor, svampar eller lavar med undantag för plockning av matsvamp för husbehov.
 • Genom grävning eller på annat sätt skada mark och block.
 • Samla in eller föra bort ryggradslösa djur.
 • Klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
 • Köra motordrivet fordon.
 • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
 • Utföra vetenskapliga undersökningar som innebär markering av provytor eller annan åverkan inom reservatet utan länsstyrelsens tillstånd.
 • Använda området för idrottsarrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Serviceinformation

 • Fiske Fiske
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats

Kontakt

John Granbo

Enheten för skyddad natur

Fakta

Beslutsår:

Storlek: 158 hektar

Kommun: Ånge

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat

Serviceinformation

Vid vägens slut vid Stensjöns strand finns parkeringsplatser, uppställningsplatser för husvagnar, vindskydd, eldstäder och torrtoaletter. Härifrån går en fiskestig runt Stensjön.