Sidsjö

Sidsjö är ett populärt tätortsnära friluftsområde som även är ett kommunalt naturreservat. Här kan du promenera och paddla. Vintertid finns det skidspår och skidbacke.

Välbesökt friluftsområde

Området kring Sidsjön i Sundsvall är ett mycket välbesökt friluftsområde på kommunal mark med strandpromenad, fiske, slalombacke, längdskidspår, kanotuthyrning med mera. Det ligger nära stadens centrum och är omtyckt - inte minst i egenskap av ett stycke lättillgänglig, relativt oexploaterad natur.

Skogen i reservatet

Barrskogen ger på sina håll ett ganska vilt intryck med inslag av död ved och hög andel lövträd. I områdets sydöstra del finns en sumpskog med småmyrar. Den är delvis dikad men fin med vackert mosstäcke och gott om orkidéerna spindelblomster, korallrot och skogsnycklar.

Mångfalden bland kryptogamer är sannolikt inte särskilt stor, men har inte undersökts annat än översiktligt. Den vackra svampen scharlakansröd vårskål växer på nedfallna lövträdsgrenar på våren. Den kan tyda på en lång kontinuitet av skog med lövinslag. Barrskogen ser ut att vara naturligt föryngrad och har möjligen inte kalavverkats. Lövvegetationen är intressant med grova träd av framför allt asp, gråal och björk. I de rena lövpartierna finns en frodig undervegetation med majbräken, tolta, nordisk stormhatt, hässlebrodd, pyrolaarter, liljekonvalj, gökärt med flera.

De öppna markerna hör till ett odlingslandskap som nu delvis hålls öppet som vall. Den artrikaste floran återfinns idag i vägkanter och kraftledningsgator med bland annat brunklöver, ängsskallra, vanlig ögontröst, backnejlika, tjärblomster, gökblomster, fältarv, humleblomster, ängsvädd, ängsklocka, brudborste, kattfot, slåtterfibbla och gråfibbla.

Sidsjön med bäckar

Sidsjön är en klarvattenssjö med ett mer eller mindre oavbrutet vassbälte av bladvass som blandas upp med säv, sjöfräken och bitvis flaskstarr. Utanför finns ett bälte med gul näckros. Sidsjön har fina strandmiljöer som på västra sidan övergår till ett odlingslandskap och på den östra ett variationsrikt skogslandskap.

Sidsjön hyser naturligt ordinär fiskfauna med till exempel gädda, abborre och mört. Det görs även inplanteringar för sportfiskets skull. Det finns även stationär öring och bäcknejonöga i tilloppsbäckar samt även uppvandrande havsöring i utloppsbäcken, Sidsjöbäcken. Här har strömstare observerats vintertid vid Fagerdal.

Det finns våtmarkspartier, det största i inloppsänden, med ett större sumpartat skogsområde med rik växtlighet samt miljöer för fågelliv och groddjur. Bäver samt groddjuren vanlig groda, åkergroda och padda är vanliga runt sjön, vid bäckar och diken.

Fågelliv

I sjöns omgivningar finns fina naturmiljöer för fåglar som är kopplade till större lummiga vegetationspartier, bäckar samt täta buskage vid stränderna. Vid inventeringar har bland annat noterats rosenfink, kärrsångare, svarthätta, nötväcka, tofsmes, svartmes och talltita. I sjön finns främst fiskmås, skrattmås, gräsand, fisktärna, knipa, drillsnäppa, men även fiskande storlom kan ses.

Arboretum

En lärkplantering anlades 1957 på en liten yta nära Sidsjön. På 1980-talet när det skulle läggas igen odlingsmark beslutades att inte plantera med vanlig gran. Då planterades en del områden intill den tidigare lärkplanteringen med allehanda träslag från norra halvklotet. Detta arboretum ligger till en del inom och i övriga delar strax utanför reservatets sydöstra del. Här finns en orienteringstavla samt informerande skyltar intill varje trädslag.

Foto av en brygga vid en sjö med försommargrönska runt omkring.

En av bryggorna vid sjön.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Beträda visst område med tillträdesförbud under perioden 15 mars till 15 augusti. Området utgörs av våtmarkerna vid sjöns inloppsområde och åtgärden är till för att skydda fågellivet med mera. Förbudet skyltas.
 • Fälla träd eller på annat sätt orsaka skada mark och växtlighet.
 • Gräva upp växter, ta ris, grenar, näver, löv med mera från växande träd och buskar.
 • Föra bort stenar, grus eller sand från stranden.
 • Vidta åtgärder som kan verka störande på djurlivet.
  Köra motordrivet fordon utan tillstånd från förvaltaren.
 • Göra upp eld annat än på särskilt angivna platser.
 • Skräpa ned eller deponera plåt, plast, glas, papper eller annat avfall.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet

Fakta

Beslutsår: 2001

Storlek: 222 hektar

Kommun: Sundsvall

Förvaltare: Sundsvalls kommun

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Bil

Sidsjö naturreservat ligger cirka 2 kilometer söder om Sundsvalls centrum. Här finns flera parkeringar för dig som kommer med bil.

Buss

Med stadsbuss kan du åka till hållplatserna Glimmervägen, Bölevägen och Bölen. För busstider sök på Din turs webbplats.

Webbplatsen Din tur Länk till annan webbplats.

Besöka på vintern

Parkeringarna snöröjs av kommunen under vintern. Här dras även skidspår.

Kontakt

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss