Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Rammberget

- äldre tallskog på Höga kustenberg

På den sydligaste udden på Mjällomshalvön, söder om Norrfällsviken, ligger Rammbergets naturreservat. Här kan du upptäcka äldre kustnära tallskog och även se klapperfält och en tunnelgrotta. Men den branta terrängen kräver god fysik!

Syftet med reservatet

Syftet med reservatet är att bevara biologisk mångfald och värdefulla naturmiljöer, närmare bestämt en brandpräglad tallskog med inslag av hällmarkstallskog samt en örtrik gransumpskog och ett mindre rikkärr.

Tallskog med brandspår och sällsynta arter

På udden finns framför allt brandpräglad talldominerad skog i kuperad terräng med inslag av gran, björk och asp. Brandspår i form av kolade stubbar och brandljud i döda och levade tallar förekommer i hela området. Bitvis skär smala skrevor genom området, från havet och inåt land. Skogen är i genomsnitt cirka 150 år gammal men äldre tallar förekommer i hela området.

I tallskogen kan man hitta rödlistade arter som smalfotad taggsvamp, tallticka och motaggsvamp. Skogen längst i söder närmast kusten är mer karg och består huvudsakligen av hällmarkstallskog med sparsamt med död ved. I hällmarkstallskogen finns fynd av gamla kläckhål från den starkt hotade arten jättepraktbagge. Än så länge har dock inga levande exemplar av arten eller några färska kläckhål påträffats.

Sumpskog och rikkärr

I fuktigare partier och vid vissa klapperfält förekommer asp och en del signalarter knutna till asp, bland annat aspgelélav och stor aspticka. Lågor och torrträd från tall, gran och asp förekommer sparsamt till måttligt inom området och det är gott om bohål. Längst i norr finns en liten örtrik sumpskog och ett mindre rikkärr som är kalkpåverkat, möjligen på grund av skalgrusförekomst. I rikkärret finns bland annat guldspärrmossa och i den angränsande sumpskogen finns många orkidéer.

Rammbergets naturreservat. Foto: Jonas Salmonsson

Tunnelgrottan på Rammberget. Foto: Jonas Salmonsson

Tunnelgrottan. Foto: Jonas Salmonsson

Diabasberggrund gynnar floran

Berggrunden på udden består av diabas och området skiljer sig därmed från övriga delar av Mjällomshalvön som huvudsakligen består av nordingrågranit. Att Rammberget består av diabas kan vara ett skäl till den förhållandevis rika floran på själva udden. Några vanliga kärlväxter i området är slåtterfibbla, läkevänderot, kärleksört, backtimjan, gul fetknopp, stensöta, skogsvicker, hällebräken, svartbräken, nattviol och fläcknycklar.

Tunnelgrotta och stenhällar

Cirka 80 meter från strandlinjen i den sydöstra delen finns en så kallad tunnelgrotta eller lökgrotta som de ibland kallas. En tunnelgrotta bildas genom att vågorna och isen mejslar ut formen på grottans väggar samtidigt som den snabba landhöjningen pågår. Tunnelgrottor kan finnas både nära vattnet och som här vid Rammberget en bit längre bort från stranden. Längs stranden finns  även de så kallade "Dansarhällorna", platta stenhällar som polerats av isens och vågornas rörelser. De lär tidigare ha varit ett populärt utflyktsmål.

Närliggande reservat

På andra sidan viken, mot nordost, ligger Norrfällsvikens naturreservat:

Norrfällsvikens naturreservat

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna, träd och buskar.
  • plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort, mossor, lavar eller svampar, med undantag för plockning av icke fridlysta marklevande svampar.
  • insamla eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur.
  • framföra motordrivet fordon. Förbudet gäller inte snöskoter på snötäckt mark.
  • genom grävning eller på annat sätt skada mark och block.
  • uppföra anläggning, såsom vindskydd, koja, bänk, spång, bro, stängsel, ledning, mast eller torn.
  • sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
  • genomföra tävlingar, lägerverksamhet eller andra arrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.
  • klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Beslutsår: 2019

Storlek: 50 hektar

Kommun: Kramfors

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt