Oringsjö

I Oringsjös naturskog verkar tiden ha stannat. Du är välkommen att stanna över natten på fäbodvallen, stugorna står öppna året om. Kallkälla och toalett finns intill vallen. Passa också på att ta en titt på den mäktiga Oringsjötallen.

Fäbodvall

Mobodarnas fäbodvall byggdes kring sekelskiftet 1800 och fäbodbruket avslutades mest troligt på 1940-talet. I början av 1990-talet återuppfördes och restaurerades två stugor av de ursprungliga fyra. Tidigare var fäbodvallen inhägnad med en gärdesgård för att hålla korna utanför. Rester av lador visar att man slog höet på vallen. Nu har det forna vallområdet öppnats upp igen och kor går nu åter på skogsbete vid Mobodarna. Själva vallen var ursprungligen rätt stor och man kunde under slåttern skörda minst ett tiotal höhässjor. Myrslåtter hade man på den så kallade Landtegen/Landtegsmyran, nordost om fäbodvallen.

Stugorna är öppna som raststugor med övernattningsmöjligheter. Dessutom har två mjölkbodar och ett fähus kunnat bevaras. Framför stugorna finns två härdar av sten där man förr i tiden kokade ihop vasslen till mese. I Ångermanland kallas dessa för "blanngäla".

Gammeltallar och grannaturskog

Skogen utgörs mest av gran i alla åldrar upp till cirka 270 år. De enstaka tallarna är grova och närmare 300 år gamla. På en del tallar finns spår av brand, men det är inte troligt att det brunnit i skogen på flera 100 år. Granar dör nästan alltid i en skogsbrand och här finns det många granar som är äldre än 200 år. Flera av granarna har brutna toppar, som fått gett vika för blåst och tyngd från snö.

Det finns också gott om stående och omkullfallna döda träd. I luckorna efter de fallna träden växter nya granar upp. Skogen har fått vara ifred från avverkningar, men närmare fäboden Mobodarna har tidigare huggits skog för husbehov och skogen har betats av boskap.

Naturskogens arter

Här trivs mossor, lavar, insekter och svampar som älskar skugga, murknande stammar och långsamma förändringar i miljön. I skogen har intressanta fynd av sällsynta vedsvampar och insekter gjorts. På omkullfallna granar hittar du många av naturskogens kännetecken som vedsvamparna gränsticka, rosenticka, ullticka, rynkskinn, lappticka, timmerticka och ostticka. Bland kärlväxter kan bland annat nämnas den lilla gula blomman lappranunkel.

Hotade skalbaggar

Oringsjö naturreservat har ett intressant djurliv, kanske framförallt på insektssidan med många hotade skalbaggsarter. Vissa av dess skalbaggar kräver väldigt speciella levnadsförhållanden. En del lever bara på grova granlågor med tjock bark i skogar som är äldre än 200 år och förskonade från brand. En sådan art är den sällsynta större barkplattbaggen.

I reservatet lever också en del fågel- och djurarter som hör gammelskogen till, bland annat lavskrika, tjäder, tretåig hackspett och mård. Har du tur kan du få se spår av lodjur.

 • Den starkt hotade insekten större barkplattbagge är knuten till grova granlågor i gamla fuktiga granskogar. Den blir 10-18 millimeter lång och är platt och blanksvart i färgen. Arten är så utpräglat störningskänslig att den missgynnas av varje form av skogsbruk. Den är idag klassad som starkt hotad och endast ett fåtal platser bedöms idag hysa livskraftiga populationer.
 • Larvutvecklingen sker under barken på grova omkullfallna granar med grov bark. Arten nyttjar ytterst sällan lågor med en diameter mindre än 25 centimeter i bösthöjd.
 • Större barkplattbagge finns främst i täta, fuktiga granbestånd belägna på sumpig mark eller till exempel invid bäckar. Det är skogar som oftast klarar sig undan en skogsbrand.

Närliggande reservat

I området finns många spännande reservat. Grannen i söder är reservatet Mo-Långsjön som också har en fin vandringsled. Norrut ligger Snobergskogen och Nävernäsan samt i öster Lill-Brännkullen.

Mo-Långsjön

Snobergskogen

Nävernäsan

Lill-Brännkullen

Foto av flera äldre byggnader, Mobodarna, och kor som följer en människa i en hage framför.

Djur betar vid Mobodarnas fäbodvall. Foto: Erik Engelro

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar.
 • Plocka eller gräva upp växtdelar eller på annat sätt skada vegetationen. Bär och matsvamp får dock plockas.
 • Klättra i boträd.
 • Samla insekter eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
 • Köra motordrivet fordon annat än på skogsbilväg.
 • Rida eller cykla i terrängen utan länsstyrelsens tillstånd.
 • Skada mark och block.
 • Ta med hund som inte är kopplad.
 • Sätta upp skylt, göra inskrift eller dylikt.
 • Utföra vetenskapliga undersökningar utan länsstyrelsens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTorrdass Torrdass

Fakta

Beslutsår: 1985

Storlek: 129 hektar

Kommun: Sollefteå

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000 (del av reservatet)

Hitta hit

I Näsåker kör du norrut mot Grundtjärn och Örnsköldsvik. I Jansjö finns en vägskylt in till reservatet efter vägen österut förbi byn Fängsjön. Kör cirka sju kilometer, ta sedan till höger in på en mindre skogsbilväg och fortsätt ytterligare en kilometer så är du framme.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss