Lövlunds naturreservat

- orkidéer i örtrik granskog

Guckuskon blommar i Lövlund. Foto: Helene Öhrling

Detta område är ett kommunalt reservat som består av örtrik granskog och rikkärr strax norr om byn Lövlund. Följer du stigslingan i juni kan du få se guckuskon blomma.

Syftet med reservatet

Syftet med reservatet är att långsiktigt bevara orkidén guckusko samt de värdefulla naturmiljöerna rikkärr och örtrik granskog. Syftet är också att bevara den i övrigt höga artrikedomen av främst kärlväxter och att hålla området tillgängligt för allmänheten.

Reservatet är av regeringen antaget som Natura 2000-område enligt art- och habitatdirektivet.

Har du frågor kontakta, Sollefteå kommun:

Sollefteå kommuns webbplats Länk till annan webbplats.

Örtrik granskog och kalkrika kärr

Lövlunds naturreservat ligger i en östsluttning mot Lafssjön och utgörs av en mosaik av örtrik granskog och öppna små kärr. Skogen är något olikåldrig och har inslag av tall och enstaka grova sälgar. Vegetationen är tydligt kalkpåverkad. Bland annat finns här kalkgynnade mossor och ett tiotal arter av orkidéer.

Guckuskon är den mest iögonfallande orkidéearten och den finns rikligt inom reservatet. Sommaren 2002 räknades till totalt cirka 7 600 plantor varav cirka 2000 var blommande. Förutom guckuskon kan nämnas att arter som skogsfru, lappranunkel, doftticka och olivinkremla har påträffats.

Lövlunds by

Lövlund började odlas upp under 1700-talet. I början av 1800-talet anlades en stor vattensåg söder om byn, vilket troligen medförde att avverkningarna ökade i trakten. På en karta från mitten av 1800-talet kan man se att delar av det som är naturreservat idag, då var slåttermarker där man slog hö till kreaturen. Som mest fanns ett 60-tal kor och 12 hästar i byn.

Merparten av slåttermarkerna var troligen öppna och fria från skog och de var inhägnade för att utestänga boskapen som betade på skogen. Av namn som "källand" och "slåttrå" kan man förstå att markerna till stor del var ganska blöta.

"Dikesproppning"

I början av 1980-talet grävdes cirka 10 kilometer diken i syfte att öka skogsproduktionen i området. När den enorma förekomsten av guckusko upptäcktes, lades en del av dikena igen. Sedan reservatet bildades har kommunen påbörjat försök med att lägga igen eller "proppa" en del diken för att återställa hydrologin.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar.
 • Plocka eller gräva upp växtdelar eller på annat sätt skada vegetationen. Bär och matsvamp för husbehov får dock plockas.
 • Fånga och samla in ryggradslösa djur.
 • Klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
 • Köra motordrivet fordon.
 • Rida eller cykla i terrängen.
 • Skada mark och block.
 • Ta med hund som inte är kopplad.
 • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
 • Utföra vetenskapliga undersökningar utan kommunens tillstånd.
 • Använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål eller motsvarande.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Stig Stig

Kontakt

Sollefteå kommun

Fakta

Beslutsår: 2003

Storlek: 33 hektar

Kommun: Sollefteå

Förvaltare: Sollefteå kommun

Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000